Of­fers mor fø­ler med an­kla­get

BT - - NYHEDER - Bo Nor­ström Wei­le | bowe@bt.dk

Selv­om den mest na­tur­li­ge fø­lel­se må­ske vil­le va­e­re had. Vre­de. Foragt. Må­ske end­da af­sky.

Så spil­ler sin­det hos moren til den 14-åri­ge dreng Marcus, der i marts må­ned dø­de i en lej­lig­hed på Øster­bro i Kø­ben­havn, på nog­le an­dre og me­re til­gi­ven­de tan­gen­ter.

Som hun sid­der der i retslo­ka­let i Kø­ben­havns By­ret over for kvin­den, der står an­kla­get for ik­ke at hja­el­pe hen­des i dag af­dø­de søn - da han han hav­de al­ler­mest brug for det strej­fes hun til ti­der af med­fø­lel­se og em­pa­ti.

»Selv­om jeg selv­føl­ge­lig er vred og ik­ke kan for­stå, hvor­for hun ik­ke gjor­de no­get for at hja­el­pe min søn, så har jeg og­så ondt af hen­de. Hun gra­e­der me­get, og der er in­gen tvivl om, at hun og­så har det hårdt,« si­ger Marcus mor til B.T.

Hun for­kla­rer, hvor­dan de to mødre - på et slags me­ta­fy­sisk plan, der ik­ke er så let at for­kla­re - de­ler den ubarm­hjer­ti­ge og alt­over­skyg­gen­de smer­te, der lig­ger i at mi­ste sit barn.

»Hun har jo selv mi­stet sin dat­ter, så hun kan helt ty­de­ligt og­så ma­er­ke sor­gen og ved, hvad det vil si­ge at gå igen­nem det her.«

Selv­om Marcus’ mor mo­ment­vis fø­ler over­skud og em­pa­ti, er fø­lel­sen af fortviv­lel­se og mang­len­de for­stå­el­se kon­stant.

Man­ge spørgs­mål

Spørgs­mål som hvor­for hjalp du ik­ke? Hvor­for re­a­ge­re­de du ik­ke? Hvor­dan kun­ne du ba­re la­de ham lig­ge? fyl­der hver dag, når hun ta­en­ker på, hvor­dan den 41-åri­ge kvin­de iføl­ge til­ta­len mod hen­de ik­ke re­a­ge­re­de på, at Marcus lø­ben­de blev me­re be­hand­lings­kra­e­ven­de og sva­ek­ket, her­un­der ukon­takt­bar, ka­ste­de op, blev til­ta­gen­de me­re bleg, kold og stiv i krop­pen, da han lå på ba­de­va­e­rel­ses­gul­vet i den 41-åri­ges lej­lig­hed.

I dag af­si­ges der dom i sa­gen mod den 41-åri­ge kvin­de.

Det er ik­ke punk­tum, for sor­gen over ta­bet af Marcus vil for al­tid va­e­re der. Må­ske er det en sløj­fe, med­gi­ver Marcus mor, som man­ge gan­ge si­den den vin­ter­kol­de mart­s­dag har flir­tet med tan­ken om, at dom­men - som hun hå­ber be­ty­der fa­engsel kun­ne va­e­re start­skud­det til til­gi­vel­se. »Jeg har man­ge gan­ge ta­enkt på at til­gi­ve hen­de. Men li­ge nu må jeg og­så ba­re er­ken­de, at jeg nok ik­ke helt er der end­nu. Det skyl­des nok, at der er så man­ge spørgs­mål, jeg sta­dig ik­ke har få­et svar på i for­hold til, hvad der ske­te med Marcus den af­ten. Den 41-åri­ge kvin­de na­eg­ter sig skyl­dig.

FO­TO;: PRIVAT

• Mo­de­ren til den 14-åri­ge af­dø­de dreng er fort­sat i dyb sorg over ta­bet af sin søn. Hun øn­sker at for­bli­ve ano­nym, da sa­gen end­nu er uaf­slut­tet .

FO­TO: PRIVAT

• Den 14-åri­ge af­dø­de dreng.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.