En skam­plet på ud­la­en­din­ge­loven

BT - - NYHEDER -

DEN 13-ÅRI­GE ATCHARAPAN ’Mint’ Yaun­gy­ai har i snart to døgn va­e­ret hjem­me i Thailand sam­men med sin mor.

MINT ER FRA Thailand, men hun hav­de hå­bet på en til­va­e­rel­se i Dan­mark sam­men med sin mor og mo­de­rens nye mand, Frank Thø­ger­sen, og sin 3-åri­ge lil­le­bror, Ma­li­ck.

MINT OG FA­MI­LI­EN bor i Kø­ge, hvor Frank Thø­ger­sen be­sty­rer ca­fe­te­ri­et i Her­føl­ge Bold­klub, og Mints mor ar­bej­der som ren­gø­rings­hja­elp. Umid­del­bart skul­le man me­ne, at det­te er en fa­mi­lie, der kla­rer sig selv, og Frank Thø­ger­sen har da og­så lo­vet at for­sør­ge fa­mi­li­en, hvis det skul­le bli­ve nød­ven­digt.

MINT HAR IK­KE va­e­ret i Dan­mark la­en­ge, men hun har på re­kord­tid la­ert nok dansk til, at hun kan gå i en al­min­de­lig fol­ke­sko­le.

UDLAENDINGENAEVNET HAR FOR ny­lig af­gjort, at Mint ik­ke kan in­te­gre­res i Dan­mark og - må man for­stå, da hun net­op er sendt ud af lan­det - hel­ler ik­ke har ud­sig­ter til det. Na­ev­nets af­gø­rel­se er ik­ke

Der er en gan­ske ge­di­gen op­bak­ning til en stram ud­la­en­din­gepo­li­tik i Dan­mark, men ik­ke til den­ne slags sa­ger, hvor reg­ne­ark af­gør børn og fa­mi­li­ers ska­eb­ne

ba­se­ret på en egent­lig un­der­sø­gel­se, men er ude­luk­ken­de det, man vil kal­de en ’skri­ve­bord­s­af­gø­rel­se’. De voks­ne dan­ske­re, der ken­der Mint - ek­sem­pel­vis sko­le­in­spek­tø­ren på Ha­strup­sko­len - er helt ue­ni­ge i den af­gø­rel­se.

MINT ER NEM­LIG al­le­re­de in­te­gre­ret.

DET ER IK­KE før­ste gang, at me­di­er skri­ver om den slags sa­ger, hvor børn bli­ver sendt ud af lan­det. De se­ne­ste 10 år har der va­e­ret den ene sag ef­ter den an­den. Me­get of­te er bør­ne­ne vendt til­ba­ge ef­ter om­fat­ten­de me­di­e­be­vå­gen­hed. Of­te har po­li­ti­ke­re stå­et i kø for at for­kla­re, at den slags sa­ger ik­ke gi­ver me­ning. Gan­ske en­kelt for­di sa­ger­ne ik­ke gi­ver me­ning.

DER ER EN gan­ske ge­di­gen op­bak­ning til en stram ud­la­en­din­gepo­li­tik i Dan­mark, men ik­ke til den­ne slags sa­ger, hvor reg­ne­ark af­gør børn og fa­mi­li­ers ska­eb­ne. Det er helt uhold­bart, at sa­ger om børn - som Mints - bli­ver ved med at duk­ke op. Vi må in­si­ste­re på, at dan­ske­re må gif­te sig med dem, de har lyst til, og de­res fa­mi­lie har ret til at va­e­re her.

MINT ER IK­KE ale­ne. B.T. vil de kom­men­de da­ge skri­ve om ’de ud­vi­ste børn’ og de­res fa­mi­li­er, der li­der un­der en skam­plet på vo­res ud­la­en­din­gepo­li­tik.

MICHAEL DYRBY Ansv. che­fre­dak­tør

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.