Mista­enkt svind­ler

BT - - NYHEDER -

SVIN­DEL En 64-årig af­de­lings­le­der i So­ci­alsty­rel­sen, som mista­en­kes for at ha­ve svind­let for 111 mil­li­o­ner kro­ner, har en for­ka­er­lig­hed for heste. Hun har va­e­ret in­vol­ve­ret i et stut­te­ri og op­dra­et­tet heste, og hen­des he­st Pu­re Heart delt­og i VM for un­ge spring­he­ste i 2012 i Bel­gi­en.

Det kan B.T. forta­el­le, ef­ter at de­ti går kom frem, at kvin­den an­gi­ve­ligt har svind­let for 111 mil­li­o­ner kro­ner fra 2002 og frem til i dag.

Pen­ge­ne har hun over­ført til eg­ne kon­ti ved i alt 274 ud­be­ta­lin­ger fra 2002 og frem til i dag. Mil­li­o­ner­ne har hun ta­get fra de så­kald­te sats­pul­jer, der hvert år ud­de­les til ini­ti­a­ti­ver, som skal for­bed­re le­ve­vil­kå­re­ne for de ud­sat­te i sam­fun­det.

B.T. var tirs­dag ef­ter­mid­dag for­bi den mista­enk­tes hus og kun­ne kon­sta­te­re, at gar­di­ner­ne var truk­ket ned, og der var en luk­ket git­ter­port med pig­ge og alarm­sy­stem. Nav­net på po­st­kas­sen var stre­get ud. Iføl­ge en na­bo var der lys i hu­set i sid­ste uge. Kvin­den bo­e­de ale­ne og holdt sig me­get for sig selv, forta­el­ler na­bo­en. Dobbeltliv Den 64-åri­ge kvin­de blev på et pres­se­mø­de tirs­dag om­talt som en be­tro­et me­d­ar­bej­der af bør­ne- og so­ci­al­mi­ni­ster Mai Merca­do (K), og hun har da og­så få­et en fortjenst­me­dal­je af dron­nin­gen i fe­bru­ar 2017 for net­op at ha­ve ar­bej­det 40 år i So­ci­alsty­rel­sen.

Men kvin­den har til­sy­ne­la­den­de le­vet et dobbeltliv: Udadtil den loy­a­le me­d­ar­bej­der. Men i vir­ke­lig­he­den snød og bedrog hun iføl­ge an­kla­ge­myn­dig­he­den de or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger, som skul­le ha­ve pen­ge til vel­gø­ren­de ar­bej­de.

Nu jag­tes hun af Bag­mand­spo­li­ti­et og er ef­ter­lyst af In­ter­pol. Hun var an­gi­ve­ligt flyg­tet ud af lan­det, da po­li­ti­et re­a­ge­re­de på en an­mel­del­se 25. sep­tem­ber 2018.

Kvin­den blev 4. ok­to­ber i år er­kla­e­ret per­son­ligt kon­kurs ved Søog Han­dels­ret­ten med part­ner hos Kam­me­rad­vo­ka­ten Bo­ris Fre­de­rik­sen som ku­ra­tor. Af ting­lys­nin­gen frem­går det og­så, at hen­des gu­le hus er ble­vet be­slag­lagt.

På in­ter­net­tet er det sva­ert at fin­de op­lys­nin­ger om den sig­te­de kvin­de ud over adres­sen og en om­ta­le af hen­des fortjenst­me­dal­je. De Gu­le Si­der hen­vi­ser til et te­le­fon­num­mer, der går di­rek­te på te­le­fonsva­rer.

Der fin­des in­gen bil­le­der af hen­de. In­tet knyt­ter hen­de til So­ci­alsty­rel­sen, og hun fin­des ik­ke på Fa­ce­book, Lin­kedIn el­ler an­dre so­ci­a­le me­di­er. Til gen­ga­eld har hun en pro­fil på Heste-net­tet.dk, og det frem­går som na­evnt og­så af en ar­ti­kel, at hen­des he­st Pu­re Heart har del­ta­get i VM for spring­he­ste i 2012 i Bel­gi­en.

Det åb­ne spørgs­mål er, hvor­dan det til­sy­ne­la­den­de og gen­nem så man­ge år var mu­ligt for kvin­den at over­fø­re de man­ge pen­ge, uden at det blev op­da­get.

Det gav hver­ken Mai Merca­do el­ler hen­des de­par­te­ments­chef, Jens Strun­ge Bon­de, et me­nings­fuldt svar på ved gårs­da­gens pres­se­mø­de. Det skal fle­re un­der­sø­gel­ser, ud over den straf­fe­ret­li­ge ef­ter­forsk­ning, be­ly­se. Mai Merca­do lo­ve­de og­så, at et even­tu­elt an­svar vil bli­ve pla­ce­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.