UDVIST Nu går hun i dansk sko­le i Tys­kland

BT - - DE UDVISTE BØRN -

UDVIST

»Hun skal i hvert fald ha­ve lov at gø­re det her sko­le­år fa­er­digt. Og må­ske vi ta­ger et sko­le­år me­re,« si­ger han. 13-åri­ge Ap­hin­ya Pe­chmu­angs hi­sto­rie lig­ner på man­ge må­der 13-åri­ge Atcharapan ’Mint’ Yaun­gy­ais, der man­dag blev udvist af Dan­mark og sat på et fly til Thailand.

De er beg­ge to født i Thailand. De har beg­ge to en mor, som si­den er flyt­tet til Dan­mark og har gif­tet sig med en dansk mand. Og de har beg­ge to få­et af­slag på op­hold­stil­la­del­se i Dan­mark – selv­om de ta­ler dansk og beg­ge har va­e­ret vel­in­te­gre­re­de i en dansk sko­le.

Udlaendingenaevnet har nem­lig i beg­ge til­fa­el­de vur­de­ret, at Ap­hin­ya og Mint ik­ke kun­ne in­te­gre­res i Dan­mark, for­di de har le­vet stør­ste­delen af de­res liv i Thailand. Ap­hin­ya Pe­chmu­ang kom til Dan­mark i marts 2017, ef­ter hen­des mor, der er gift med He­i­ni Bø­ge­lund Sø­ren­sen, hav­de op­holdt sig i lan­det si­den 2012.

Iføl­ge sted­fa­ren ven­te­de mo­de­ren med at ta­ge sin dat­ter med til Dan­mark, for­di hun først vil­le va­e­re sik­ker på selv at få op­hold­stil­la­del­se, før hun tog sin dat­ter med.

I de fem år har Ap­hin­ya bo­et hos sin mor­mor i Thailand, men ja­evn­ligt haft be­søg af og va­e­ret i kon­takt med sin mor. Thailand el­ler Tys­kland Halvan­det år ef­ter Ap­hin­ya Pe­chmu­ang kom til Dan­mark, den 13. au­gust 2018, af­gjor­de Udlaendingenaevnet, at hun skul­le for­la­de Dan­mark. Det er helt gro­tesk. Jeg har mi­stet hå­bet for det dan­ske sy­stem

He­le fa­mi­li­en pak­ke­de der­for kuf­fer­ter­ne og flyt­te­de syd for gra­en­sen til Flens­borg.

»Vo­res liv er jo... Der er vendt fuld­sta­en­digt op og ned på det he­le,« si­ger He­i­ni Bø­ge­lund Sø­ren­sen ef­ter knap to må­ne­der i Tys­kland.

»Al­ter­na­ti­vet var at skil­les ad og la­de mi­ne ko­ne og Ap­hin­ya rejse til­ba­ge til Thailand. Men det er en vir­ke­lig usik­ker si­tu­a­tion,« si­ger han.

For selv­om de bur­de kun­ne sø­ge visum igen om 90 da­ge, sto­ler han ik­ke la­en­ge­re på, at de vil­le f In­den Ap­hin­ya Pe­chmu­ang rej­ste fra Dan­mark, lag­de hun en vi­deo op på Fa­ce­book, hvor hun tak­ke­de si­ne la­e­re­re og klas­se­kam­me­ra­ter på Far­sø Sko­le.

»Tu­sind tak til Tor­ben, for­di du har hjul­pet mig med at la­e­re dansk og skri­ve dansk,« si­ger hun bl.a. i vi­deo­en, hvor der og­så var en helt sa­er­lig hil­sen:

»Tu­sind tak, So­fia. Du er min bed­ste, bed­ste ven.« Med god hja­elp fra Fa­ce­book kun­ne fa­mi­li­en ef­ter tre da­ge flyt­te ind i en lej­lig­hed i Flens­borg.

»Ap­hin­ya tri­ves fan­ta­stisk i sin nye sko­le. Hun har få­et mas­ser af ven­ner og er su­pero­p­ti­mist,« si­ger He­i­ni Bø­ge­lund Sø­ren­sen.

Ind­til vi­de­re får He­i­ni Bø­ge­lund Sø­ren­sen og­så sit ar­bejds­liv til at fun­ge­re.

Han har egen virk­som­hed i Dan­mark og pend­ler fle­re gan­ge om ugen fra Flens­borg til Aal­borg.

Til gen­ga­eld har Ap­hin­ya Pe­chmu­angs mor måt­tet op­gi­ve sit ar­bej­de. Hun ar­bej­de­de før i sin mands virk­som­hed.

»Men hun mi­ste­de sin op­hold­stil­la­del­se, da vi blev re­gi­stre­ret i Tys­kland, så hun skal nu sø­ge om ar­bejds­til­la­del­se i Dan­mark, og det ta­ger ni må­ne­der. De fan­ger os vir­ke­lig,« si­ger He­i­ni Bø­ge­lund Sø­ren­sen. Smi­der ar­bejds­kraft ud af lan­det Hvis hans ko­ne fin­der ar­bej­de i Tys­kland, kan fa­mi­li­en der­for og­så me­get vel en­de med at bosa­et­te sig i det ty­ske.

»Dan­mark har svig­tet én gang, Hvor­for skal vi for­sø­ge igen, hvis vi kan få det til at fun­ge­re i Tys­kland?« si­ger han.

Han vil i så fald skul­le fin­de sig et job ta­et­te­re på fa­mi­li­en, da pend­ler­li­vet ik­ke er en løs­ning på den lan­ge ba­ne.

»Det er sør­ge­ligt, at man på den må­de smi­der ar­bejds­kraft ud af lan­det,« si­ger han.

Og her ta­ler han ik­ke kun om sig selv og ko­nen:

»De har udvist en thailand­sk pi­ge, som er helt frem­me i sko­e­ne, har la­ert det dan­ske sprog på et år og har sto­re am­bi­tio­ner om at bli­ve la­e­ge.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.