Hit­lers sla­egt­nin­ge bry­der tavs­hed

BT - - NYHEDER -

dø­ren. Her gav han sin hold­ning til en lang ra­ek­ke em­ner – blandt an­det Do­nald Trump - og adres­se­re­de kon­spira­tions­te­o­ri­er, der har va­e­ret om de mysti­ske brød­re gen­nem man­ge år. Den mest sej­li­ve­de har va­e­ret, at brød­re­ne ik­ke har få­et børn, for­di de ik­ke vil vi­dere­fø­re Hit­lers linje. Det af­vi­ser han som ’vrøvl’. Han af­slø­rer, at en af hans brød­re fak­tisk var ved at bli­ve gift med en jø­disk kvin­de, ind­til hun fandt ud af, at han var sla­egt­ning til Hit­ler. Det ud­lø­ste en hur­tig af­slut­ning på for­hol­det. Glad for Mer­kel Ale­xan­der Adolf Stu­art-Hou­ston gi­ver og­så sin me­ning til ken­de om nu­va­e­ren­de for­hold. Ek­sem­pel­vis får Do­nald Trump en øre­fi­gen.

»Den sid­ste per­son, jeg vil si­ge, jeg be­un­drer, er Do­nald Trump. Han er helt sik­kert ik­ke en af mi­ne fa­vo­rit­ter,« si­ger han til Bild og ud­dy­ber:

»Nog­le af de ting, Trump si­ger, er okay. Det er hans va­e­re­må­de, der ir­ri­te­rer mig. Og jeg kan sim­pelt­hen ba­re ik­ke li­de løg­ne­re.«

Hit­lers grand­nevø ud­ta­ler sig og­så om den ty­ske kans­ler, An­gela Mer­kel.

»Jeg kan li­de hen­de. Hun er god. Hun vir­ker som en in­tel­li­gent og smart per­son.«

Ale­xan­der Adolf Stu­art-Hou­ston er søn af Wil­li­am Pa­tri­ck Hit­ler, hvis far, Alois Hit­ler, var halv­bror til Adolf Hit­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.