’Vi er verd

BT - - NYHEDER -

CO2 er en af de grund­la­eg­gen­de byg­ge­sten for det me­ste liv her på jor­den. Dog kun i en til­pas­set ma­eng­de. Tra­e­er og plan­ter bru­ger CO2 til at vok­se. Bag­ef­ter la­ver de det så om til ilt, som er det, vi men­ne­sker har brug for, for at vi kan hol­de os i li­ve. Når der bli­ver ud­ledt for me­get CO2 i for­hold til det, der bli­ver brugt, sti­ger tem­pe­ra­tu­ren på jor­den, og isen på Nord- og Syd­po­len smel­ter. Når isen er smel­tet, vil der kom­me ka­em­pe over­svøm­mel­ser nog­le ste­der, og an­dre ste­der vil der op­stå sto­re tør­ke­om­rå­der. Jor­dens kli­ma vil aen­dre sig, og man­ge plan­te- og dy­rear­ter vil ud­dø. Det er der­for vig­tigt at sa­et­te ind over for ud­led­nin­gen af CO2 i vo­res at­mos­fa­e­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.