’Kom­men­ta­rer om mi­ne

BT - - NYHEDER -

TRAET ’… de ef­ter­hån­den hyp­pi­ge kom­men­ta­rer om (mi­ne) fly­rej­ser gør mig vred, for det er hyk­le­ri … Vi bi­dra­ger AL­LE til den glo­ba­le op­varm­ning. Det er tø­jet, vi går i, det er vo­res op­var­me­de, be­ly­ste hjem, det er bi­ler­ne, vi kø­rer i, ma­den, vi spi­ser – og­så grønt­sa­ger­ne. Det er al vo­res elek­tro­nik, de nye køk­ke­ner og ba­de­va­e­rel­ser. Og ja, det er og­så fly­rej­ser­ne. Men plea­se, lad mig pas­se mit ar­bej­de og min samvit­tig­hed i fred,’ skri­ver han bl.a. på sin Fa­ce­book-pro­fil.Opsla­get skrev han i kølvan­det på et sti­gen­de an­tal kom­men­ta­rer, han har få­et i lø­bet af det se­ne­ste hal­ve år. Folk spør­ger, om det ik­ke går ham på at vi­de, at han med si­ne hyp­pi­ge fly­rej­ser er med til at ska­de mil­jø­et.

»De ved jo godt, at det er mit job, men al­li­ge­vel får jeg nog­le stikpil­ler, for­di man­ge ef­ter­hån­den i kraft af me­di­er­ne ser fly­tra­fik som den stør­ste af al­le kli­ma­syn­der­ne,« si­ger Kri­stof­fer Flakstad.

Han sy­nes, vi glem­mer an­dre bran­cher, som ud­le­der me­get me­re CO2. Som f.eks. tekstil­bran­chen.

»Jeg tror ik­ke, folk ta­en­ker på kli­ma­et, når de er ude at shop­pe sko og tøj,« si­ger han. Nyt kli­maud­spil Re­ge­rin­gen frem­lag­de i går et nyt kli­maud­spil, som skal sik­re, at Dan­mark for­mår at le­ve op til EU’s kli­ma­mål for 2030.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.