Fly­rej­ser gør mig vred’

BT - - NYHEDER -

Ud­spil­let om­fat­ter bl.a. et far­vel til ben­zin og di­e­sel­bi­ler. De­bat­ten om, hvor­dan vi for­hol­der os til kli­ma­ets vel­be­fin­den­de, er der­for højak­tu­el.

»Ef­ter­hån­den som det er ble­vet bil­li­ge­re at rejse med fly, er det lidt ble­vet lov, at man som mini­mum skal på en we­e­kend­t­ur til Lon­don og en uge syd­på i som­mer­fe­ri­en. Jeg er jo selv med til at ge­ne­re­re ten­den­sen, for­di jeg med mi­ne rej­sear­tik­ler op­for­drer folk til at rejse. Men for mig hand­ler det nok na­er­me­re om at se det som en hel­hed. Det er ik­ke nok at stop­pe med at fly­ve, hvis man sta­dig kø­rer bil hver dag og har et stort hus, man skal ha­ve op­var­met,« si­ger Kri­stof­fer Flakstad

Han sy­nes ik­ke, det er ri­me­ligt, at han skal fø­le ek­stra dår­lig samvit­tig­hed. Og­så for­di han på an­dre om­rå­der sør­ger for at va­er­ne om mil­jø­et.

»Jeg har in­gen bil, jeg bor ret småt, jeg har ik­ke et hjem, der bru­ger me­get el og var­me, og jeg le­ver som fle­xi­tar.«

Han er net­op kom­met hjem fra Bang­kok, hvor regn­ti­den egent­lig skul­le va­e­re stop­pet for en må­ned si­den.

»Der har va­e­ret over­svøm­met hver af­ten. Det er ik­ke så tit, jeg har op­le­vet kli­ma­for­an­drin­ger. Så i den for­bin­del­se ta­en­ker jeg selv­føl­ge­lig lidt ek­stra over mit job. Jeg er ked af, at mit ar­bej­de bi­dra­ger til så me­get CO2-ud­led­ning. Sam­ti­dig er jeg ut­ro­lig glad for at skri­ve om desti­na­tio­ner og kul­tu­rer i he­le ver­den. Det er et drømm­ejob – desva­er­re fuldt af Jeg tror ik­ke, folk ta­en­ker på kli­ma­et, når de er ude at shop­pe sko og tøj di­lem­ma­er,« si­ger rej­sejour­na­li­sten.

Han me­ner bå­de, det er sam­fun­det og den en­kel­tes an­svar at pas­se godt på mil­jø­et.

»Der skal en ka­em­pe om­va­elt­ning i vo­res sam­fund til, før det for al­vor gav­ner. Den om­va­elt­ning tror jeg ik­ke, den en­kel­te for­bru­ger er i stand til at løf­te ale­ne. Der skal po­li­ti­ske til­tag til.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.