An­holdt ef­ter jour­na­listdrab

BT - - NYHEDER -

føl­ges. Vi skal sør­ge for, at jour­na­li­ster overalt er i sik­ker­hed,« sag­de en tals­per­son for EU-Kom­mis­sio­nen tid­li­ge­re på ugen.

Jour­na­list og tv-va­ert Vik­to­ria Ma­ri­nova ar­bej­de­de som un­der­sø­gen­de jour­na­list på en lo­kal tv-sta­tion. Den se­ne­ste tid hav­de hun da­ek­ket en sag om mu­lig kor­rup­tion i Eu­ro­pa-Par­la­men­tet.

Ma­ri­nova er den tred­je jour­na­list, der er ble­vet dra­ebt i et EU-land det se­ne­ste år. Kva­el­ning og vold­ta­egt Ma­ri­nova blev dra­ebt af slag i ho­ve­d­et og kva­el­ning. Hun hav­de des­u­den va­e­ret ud­sat for vold­ta­egt.

Det si­ger lan­dets in­den­rigs­mi­ni­ster, Mla­den Ma­ri­nov. Han af­vi­ser, at dra­bet skyl­des hen­des ar­bej­de.

Bul­garsk po­li­ti op­ly­ser, at de un­der­sø­ger al­le mu­li­ge sce­na­ri­er. Heri­blandt og­så et mu­ligt link mel­lem dra­bet og Ma­ri­novas vir­ke.

Sid­ste ok­to­ber blev en af Mal­tas mest kend­te un­der­sø­gen­de jour­na­li­ster Dap­h­ne Caru­a­na Ga­lizia dra­ebt af en bil­bom­be. I fe­bru­ar blev den slo­vaki­ske jour­na­list Jan Kuci­ak skudt i sit hjem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.