E ud ef­ter hen­de’

BT - - UNDERHOLDNING -

med num­re fra sit an­det al­bum »Be­er­bongs and Bent­leys«, der ud­kom tid­li­ge­re i år. Kon­cer­ten i Roy­al Are­na er ba­re et stop på en la­en­ge­re run­de af sta­dio­nog aren­a­kon­cer­ter. /ritzau/ Lin­ses dat­ter, Geg­go, forta­el­ler og­så, at der er en god grund til, at de ik­ke har for­talt me­re om Mop­pers syg­dom.

»Vi har hørt me­get ef­ter, hvad Mop­per sag­de, og ma­er­ke­ligt nok har vi snak­ket me­get om dø­den, før hun blev syg, og al­ting. Så vi vid­ste godt, at hun ik­ke vil­le ha­ve, at det kom ud, hvad hun var syg af, og at hun ik­ke vil­le ha­ve en be­gra­vel­se og et grav­sted,« si­ger Mop­pers bar­ne­barn og fort­sa­et­ter:

»Nog­le vil­le så va­el­ge at gø­re det for de­res egen skyld, så de kun­ne sør­ge. Men jeg sy­nes, man skal respek­te­re det. Hun vil­le ha­ve sin aske spredt et helt spe­ci­elt sted.« Føl­som­me i fa­mi­li­en Geg­go forta­el­ler og­så, at hun ty­de­ligt hu­sker, hvor­dan hun helt uka­rak­te­ri­stisk ik­ke blev så rørt, som hun hav­de for­ven­tet.

»Det er egent­lig lidt ma­er­ke­ligt, for­di jeg er den føl­som­me i fa­mi­li­en. Det er al­tid mig, der tu­der. Jeg tror, det er, for­di jeg har fø­lel­sen af, at selv­om jeg sav­ner Mop­per så sinds­sygt me­get hver ene­ste dag, fø­ler jeg, at jeg er nå­et til det punkt, hvor jeg er ved at kom­me vi­de­re. Jeg vil al­tid ha­ve hen­de i mit hjer­te, men det var godt at få sagt far­vel.«

»Hun vil­le dø af grin, hvis hun så os gra­e­de. Hun vil­le slå os med en kokos­nød oven i ho­ve­d­et.«

Tid­li­ge­re har Linse Kessler for­talt, hvor­dan hun og lil­le­bro­de­ren Mik­kel Kessler sad med Mop­per på Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal, da hun gik bort.

»Vi sad og snak­ke­de, og Mik­kel for­tal­te rø­ver­hi­sto­ri­er. Vi gri­ne­de, og vi gra­ed. Og li­ge plud­se­lig klok­ken 18.25 var det slut. Så trak hun ik­ke vej­ret me­re, og sy­geple­jer­sken kom ind og sag­de, at hun var død,« har hun tid­li­ge­re sagt.

Den nye sa­e­son af ’Fa­mi­li­en fra Bryg­gen’ får pre­mi­e­re i mor­gen på TV3. Jeg ved jo godt, hun ik­ke er der i ur­nen, men det går op for mig der, at hun er rig­tigt va­ek nu

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.