Til Jess

BT - - SPORT -

Gents for­mand, Ivan De Wit­te, at man al­le­re­de er enig med FC Midtjyl­land om en af­ta­le om­kring Jess Thorup.

»Der er in­ter­es­se fra beg­ge si­der. Vi har al­le­re­de talt med klub­ben, og der er me­re el­ler min­dre en af­ta­le med FC Midtjyl­land. Vi skal sta­dig for­hand­le med Jess Thorup,« si­ger Ivan De Wit­te. Ik­ke eni­ge Han un­der­stre­ger dog, at Gent ik­ke er enig med Jess Thorup, og at hand­len med den dan­ske traener der­med først kan bli­ve en re­a­li­tet, hvis par­ter­ne kan mø­des på det per­son­li­ge plan.

»I så­dan en si­tu­a­tion er det al­tid godt at ha­ve nog­le mu­lig­he­der. Det vig­tig­ste er, at vi va­el­ger den rig­ti­ge traener til klub­ben. Ind­til vi­de­re har vi la­vet nog­le un­der­sø­gel­ser. Vi sy­nes, at Jess har en rig­tig sta­erk pro­fil, og han er helt sik­kert en per­son, der vil kun­ne hja­el­pe os og va­e­re vo­res traener i et par år,« si­ger Ivan De Wit­te til TV 2 SPORT.

Jess Thorup vandt i den for­gang­ne sa­e­son Su­per­liga­en med FC Midtjyl­land, og klub­ben lig­ger li­ge nu num­mer et i ta­bel­len.

B.T. har gen­nem he­le tirs­da­gen for­søgt at få en kom­men­tar fra FC Midtjyl­land om Jess Thorups frem­tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.