BREV MED BAGSLAG

Lands­hol­det får ta­esk for sit skriv til be­folk­nin­gen ef­ter kon­flik­ten

BT - - SPORT - Ni­els P. York | nipc@ber­ling­s­ke­me­dia.dk Da­ni­el Mar­tin­sen | danm@bt.dk

»Ik­ke mit lands­hold.«, »Selv­mål.«, »Pin­ligt«.

Lands­hol­det send­te man­dag et åbent brev ud til den dan­ske be­folk­ning for at la­eg­ge låg på den af­slut­te­de fod­bold­kon­flikt, men re­ak­tio­nen mod de dan­ske lands­holds­spil­le­re på de so­ci­a­le me­di­er har si­den va­e­ret vold­som. Og kri­tisk. Nu er­ken­der an­fø­rer Si­mon Kja­er tirs­dag, at bre­vet må­ske ik­ke var den rig­ti­ge løs­ning.

»Det er al­tid sva­ert si­ge, om bre­vet var den rig­ti­ge løs­ning. Men det var vig­tigt for os at gi­ve vo­res syn i sa­gen. Om vi er eni­ge el­ler ej – jeg tror al­drig, vi bli­ver hund­re­de pro­cent eni­ge. Man kan al­tid ar­gu­men­te­re den ene og den an­den vej. Det er vig­tigt at stå ved, hvad man si­ger, og hvad man gør, og så må man ta­ge de ta­esk, der føl­ger med. Men ik­ke mindst bli­ver du nødt til at va­e­re tro mod dig selv og de va­er­di­er, du går op i og me­ner, der er vig­ti­ge,« si­ger han til B.T. Sport og til­fø­jer:

»Og så må vi respek­te­re den hold­ning, som der er, hvis der er no­get ne­ga­tivt, som der helt klart er. Det var nu en­gang, som det var.«

Isa­er på Twit­ter har kri­tik­ken va­e­ret nå­des­løs. Det var via Spil­ler­ne­for­e­nin­gens kon­to på Twit­ter, at lands­holds­spil­ler­nes brev blev sendt ud. Twe­e­tet har få­et et va­eld af kom­men­ta­rer, og et over­blik over dem ser så­dan ud:

• Af de fo­re­lø­big 156 kom­men­ta­rer, som opsla­get fra Spil­ler­for­e­nin­gen har få­et, er der 142 kri­ti­ske i for­hold til lands­hol­det - det sva­rer til li­ge om­kring 91 pro­cent.

• 9 gi­ver ud­tryk for op­bak­ning til lands­hol­det - det sva­rer til 5,7 pro­cent.

• I de re­ste­ren­de twe­ets er der hver­ken gi­vet ud­tryk for en hold­ning for el­ler mod lands­hol­det (3,3 pro­cent).

• Opsla­get fra Spil­ler­for­e­nin­gen har få­et 72 li­kes.

Vil la­eg­ge låg på

Sam­ti­dig er man­ge af de kri­ti­ske twe­ets ledsa­get af en hash­tags som #ik­ke­mit­lands­hold og #ik­ke­mi­nan­fø­rer. Der er og­så man­ge, der kort og godt skri­ver ’til­lyk­ke’. Det er en ut­ve­ty­dig hen­tyd­ning til lands­holds­spil­le­ren Mat­hi­as ’Zanka’ Jør­gen­sens til­sva­ren­de (iro­ni­ske) be­ma­er­k­ning til vi­kar­lands­hol­dets Da­ni­el Holm, da han på Twit­ter gla­e­de­de sig over at få lands­holds­de­but med vi­kar­lands­hol­det i Slovaki­et. Kan du sa­et­te nog­le ord på hvor­for I har sendt det brev ud, Si­mon Kja­er?

»Det var for at gi­ve vo­res syns­punkt og vo­res si­de af det. Det var og­så en må­de for os at si­ge, at nu prø­ver vi så vidt mu­ligt at la­eg­ge låg på at kom­me vi­de­re og fo­ku­se­re på det, vi skal fo­ku­se­re på, og det er at spil­le fod­bold.«

Nu er der et hash­tag, der ban­ker løs med nav­net #ik­ke­mit­lands­hold. Fø­ler du, at kløf­ten er ble­vet gra­vet dy­be­re ef­ter det brev, el­ler har det haft den ret­te hen­sigt?

»Ja­men, det er jo folks hold­ning. Vo­res op­ga­ve nu er at spil­le no­get fod­bold og kon­cen­tre­re os om det. Selv­føl­ge­lig har det ik­ke va­e­ret godt for dansk fod­bold. Det har ik­ke va­e­ret godt for lands­hol­det, men det er så­dan, det har va­e­ret.«

I mel­der ud, at I ik­ke vil bi­dra­ge til me­re mud­der­kast­ning, og hel­ler ik­ke sy­nes I har gjort det. Det får I kritik for på blandt an­det Twit­ter. Hvor­for kom­mer I med den ud­mel­ding, når der var nog­le hi­sto­ri­er den­gang med

over­skrif­ter som, ’Det er ube­ha­ge­ligt, DBU’. Hvor­dan kan je­res op­fat­tel­se va­e­re så for­skel­lig fra kri­ti­ker­nes?

»Det er to vidt for­skel­li­ge syns­punk­ter. Det må man ta­ge det som det er. Det er for egen reg­ning. Det har jeg det helt ro­ligt med og egent­lig ik­ke no­get, jeg bru­ger sa­er­lig me­get tid på.«

Du fryg­ter ik­ke, at I fjer­ner jer fra nog­le fans, der ik­ke kan for­stå je­res syns­punkt?

»Nej, det fryg­ter jeg ik­ke. Som jeg sag­de før, er det vig­tigt at ha­ve si­ne hold­nin­ger og stå ved dem og va­e­re tro mod det., som man ar­bej­der med. Men jeg er godt klar over, at al­le ik­ke bli­ver til­fred­se. Den til­lid må man prø­ve at byg­ge op igen ved at spil­le og vin­de nog­le fod­bold­kam­pe og va­e­re åben, som jeg fø­ler, vi er.« Og de spil­le­re som gik ind i ste­det for jer, de skal sta­dig ik­ke ha­ve en tak

for, at DBU ik­ke fik en bø­de el­ler det, der er va­er­re?

»Det tror jeg og­så, vi har sagt det, der skul­le si­ges om«.

Si­mon Kja­er er­ken­der nu, at he­le kon­flik­ten har fyldt me­get

»Selv­føl­ge­lig har det fyldt. Det har va­e­ret en lang og fru­stre­ren­de pro­ces for os al­le sam­men. Folk på si­de­linj­en, folk der har va­e­ret med i kon­flik­ten, det har ik­ke va­e­ret op­ti­malt for no­gen, og det har vi he­le ti­den sagt. Men det er og­så vig­tigt nu, at vi kom­mer her, og det vi har fo­kus på nu, det er fod­bold. Selv­føl­ge­lig er der sket nog­le ting, og no­get ska­de og til­lid, der skal op­byg­ges igen, men det kan vi kun gø­re ved at genop­ret­te det på fod­bold­ba­nen,« si­ger Si­mon Kja­er.

Dan­mark mø­der lør­dag Ir­land på ude­ba­ne i Na­tions Le­ague og spil­ler her­ef­ter test­kamp mod Østrig tirs­dag i Her­ning.

Det er al­tid sva­ert si­ge, om bre­vet var den rig­ti­ge løs­ning. Men det var vig­tigt for os at gi­ve vo­res syn i sa­gen Si­mon Kja­er

FO­TO: BO AMSTRUP/RITZAU/SCANPIX

Lands­hol­det traener på Vild­b­jerg Sta­dion op til kam­pe­ne mod Ir­land og Østrig

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.