TIL­BA­GE BLANDT DE BED­STE

Champions League Magasinet - - LIVERPOOL - TEKST: THO­MAS PYNDT

I år­ti­et fra 1975 til 1985 var der ik­ke no­gen tvivl om, at Liverpool hav­de det bed­ste hold i Eu­ro­pa med he­le fi­re sej­re i Eu­ro­pa Cup­pen for mester­hold samt syv mester­ska­ber hjem­me i Eng­land. Men så kom til­sku­er­bal­la­den med de tragi­ske kon­se­kven­ser på Hey­sel og seks års europæisk ka­ran­tæ­ne til klub­ben, og da Liverpool vend­te til­ba­ge, hav­de fod­bold­ver­de­nen for­an­dret sig. Man­che­ster United gik for­bi i Eng­land, si­den fulg­te Ar­se­nal, Chel­sea og Man­che­ster Ci­ty ef­ter, og i Eu­ro­pa tog det tid, før man igen blev en del af den stør­ste tur­ne­ring.

Fra 2001 til 2010 var Liverpool dog fast med i Cham­pions Le­ague, og un­der Ra­fa­el Be­ni­tez blev det til en hi­sto­risk fi­na­le­sejr i 2005 og et fi­na­le­tab i 2007, men så rej­ste spa­ni­e­ren vi­de­re, og Liverpool gik ned bort­set fra en en­kelt stærk sæ­son un­der Bren­dan Rod­gers med Lu­is Su­a­rez på top­pen. Så i syv år var Liverpool kun med én gang i Cham­pions Le­ague, men nu er de til­ba­ge, og det glæder ma­na­ger Jür­gen Kl­opp.

”Si­den jeg kom her i ok­to­ber 2015, har vi skabt en me­get spe­ci­el stem­ning her på sta­dion. Her kan vi mær­ke klub­bens kraft og fol­kets styr­ke, men vi skal og­så vi­se det uden­for. Det gør vi ved at nå fi­na­ler og vin­de dem, men og­så ved al­tid at væ­re klar og væ­re en del af Cham­pions Le­ague.”

”Nu er vi der, vi tog den svæ­re­ste vej, og det fø­les rig­tig godt. Det er me­get vig­tigt, for det var som en tak til al­le. Det er her, vi vil væ­re, og det gi­ver os mas­ser af selv­til­lid,” sag­de Kl­opp ef­ter kva­li­fi­ka­tions­sej­re­ne over Hof­fen­heim.

Og med Se­vil­la, Spartak Moskva og Maribor som mod­stan­de­re bur­de Liverpool og­så kun­ne nå vi­de­re end grup­pe­spil­let for før­ste gang si­den ef­ter­å­ret 2008.

FO­TO: RITZAU/ DAVE THOMPSON

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.