ET UHELD MOD DAN­MARK SKAB­TE SUC­CE­SEN

Champions League Magasinet - - SSC NAPOLI - TEKST: THO­MAS PYNDT

Vej­en til Na­po­lis nye of­fen­si­ve suc­ces be­gynd­te, da Paul Pog­ba sid­ste som­mer var ved at bli­ve ver­dens dy­re­ste spil­ler med sal­get fra Ju­ven­tus til Man­che­ster United. Det gav nem­lig Tor­i­no-klub­ben råd til at kø­be Se­rie A-top­sco­rer Gon­za­lo Hi­gu­aín for næ­sten 700 mil­li­o­ner kro­ner i Na­po­li, mens Na­po­li så til gen­gæld for­søg­te at luk­ke de­res hul i an­gre­bet ved at kø­be Ajax-top­sco­rer Ar­ka­di­usz Mi­lik for over 250 mil­li­o­ner kro­ner, selv om po­lak­ken hav­de væ­ret gan­ske uskarp for Po­len ved EM.

Det gik nu gan­ske godt i Na­po­li, men i star­ten af ok­to­ber skul­le Mi­lik hjem til Po­len og spil­le V m-kva­li­fi­ka­tions­kamp mod Dan­mark, og det gik skidt. I slut­nin­gen af 1. halv­leg var han på bold­j­agt mod bag­linj­en med Jan­nik Vester­gaard i hæ­le­ne, og un­der­vejs fik Mi­lik trå­dt så for­kert, at han del­vist øde­lag­de sit kors­bånd og der­med var ude i man­ge må­ne­der. Hvad skul­le Na­po­li så gø­re? Jo, Sarri be­stem­te sig for at prø­ve den lil­le og be­væ­ge­li­ge Dri­es Mer­tens helt på top­pen, ef­ter den 29-åri­ge bel­gi­er i tre sæ­so­ner hav­de måt­tet nø­jes med at væ­re en trods alt gan­ske suc­ces­fuld af­lø­ser for Hamšík, Cal­léjon el­ler In­sig­ne, når der var brug for det. Og ef­ter en må­neds til­væn­ning faldt Na­po­li-of­fen­si­ven plud­se­lig per­fekt i hak.

Afle­ve­rings­spil­let, be­væ­ge­lig­he­den og hur­tig­he­den var i topklas­se, og fra mid­ten af de­cem­ber og til sæ­son­slut score­de Mer­tens 25 mål i 22 Se­rie A-kam­pe. De man­ge mål var med til at skaf­fe Na­po­li tred­je­plad­sen i Se­rie A med ad­gang til en ny om­gang Cham­pions Le­ague ef­ter at ha­ve be­sej­ret Ni­ce i kva­li­fi­ka­tio­nen – blandt an­det på mål af den om­sko­le­de bel­gi­er, der lig­ner en stor pro­fil i grup­pe­spil­let, mens det nu er Mi­lik, der må nø­jes med rol­len som ind­hop­per.

FO­TO: CIRO FUSCO/ RITZAU FO­TO

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.