Virk­som­hed­s­e­jer: “Uden ud­la­en­din­ge må jeg luk­ke”

Mens po­li­ti­ke­re og øko­no­mer ska­en­des om be­ho­vet for jo­bre­for­mer, sa­et­ter an­tal­let af ud­la­en­din­ge i dan­ske job re­kord med 194.027. Lars Bach Jen­sen (th.) kal­der uden­land­sk ar­bejds­kraft “helt af­gø­ren­de” for sit fir­ma Uni­pur, hvor Ha­san Fou­ad Marjan fra Sy­ri

Dagbladet Børsen - - FORSIDE - Af Tro­els Beha Pe­der­sen og Chri­stof­fer Lund Han­sen

DI vil aen­dre ny ord­ning for at skaf­fe ud­la­en­din­ge Df-ord­fø­rer ra­ser:

DI har in­gen tro­va­er­dig­hed

Mens po­li­ti­ker­ne og øko­no­mer­ne ska­en­des om, hvor­vidt der er brug for re­for­mer, som tvin­ger fle­re dan­ske­re ud på ar­bejds­mar­ke­det, vi­ser dug­fri­ske tal, at om­fan­get af uden­land­sk ar­bejds­kraft eks­plo­de­rer i Dan­mark. Tal­let nu er det hø­je­ste no­gen­sin­de.

“Uden­land­sk ar­bejds­kraft er helt af­gø­ren­de for mig, og hav­de jeg ik­ke ad­gang til uden­land­sk ar­bejds­kraft, så kun­ne jeg ik­ke fuld­fø­re de or­drer, jeg får ind. Så det er så­dan, at uden ud­la­en­din­ge må jeg luk­ke min virk­som­hed,” si­ger Lars Bach Jen­sen, di­rek­tør i iso­le­rings­fir­ma­et Uni­pur i Had­sten, der har kun­der som No­vo Nor­disk og Chr. Han­sen.

Tal fra DI vi­ser, at an­tal­let af ud­la­en­din­ge med en lø­nind­komst i Dan­mark i ok­to­ber var 194.027 per­so­ner. Op­gø­rel­sen vi­ser des­u­den, at ud­la­en­din­ge med ar­bej­de i Dan­mark er ste­get mar­kant det se­ne­ste år og er på det hø­je­ste no­gen­sin­de. Ale­ne i pe­ri­o­den fra ja­nu­ar til ok­to­ber 2016 er den uden­land­ske ar­bejds­kraft ste­get med 23.900 per­so­ner. Det er på ni­veau med he­le 2015 og va­e­sent­ligt me­re end i 2014.

Har brug for fle­re

Står det til Lars Bach Jen­sen, kom­mer der snart end­nu fle­re ud­la­en­din­ge til Dan­mark for at ar­bej­de.

“Jeg skal an­sa­et­te to til tre nye me­d­ar­bej­de­re i ja­nu­ar, og jeg reg­ner med, at jeg skal fin­de de folk i Li­tau­en. Jeg vil ger­ne ha­ve un­ge dan­ske­re ind, men der er en del rej­se­ak­ti­vi­tet til­knyt­tet ar­bej­det i min virk­som­hed, og min er­fa­ring er, at de un­ge dan­ske­re ik­ke kan hol­de ud at va­e­re va­ek hjem­me­fra la­en­ge­re tid ad gan­gen, og der­for an­sa­et­ter jeg ud­la­en­din­ge,” si­ger Lars Bach Jen­sen, der pt. har 20 an­sat­te, hvoraf de ti er ud­la­en­din­ge. Det er for den dan­ske statskas­se en god for­ret­ning, at ud­la­en­din­ge ar­bej­der i Dan­mark. En op­gø­rel­se fra Dansk Er­hverv (DE) vi­ser, at uden­land­sk ar­bejds­kraft bi­dra­ger med 129 mia. kr. til den dan­ske øko­no­mi om året.

“De her tal il­lu­stre­rer net­op uden­land­sk ar­bejds­krafts sti­gen­de be­tyd­ning. Vi har me­get sva­ert ved at skul­le und­va­e­re den ar­bejds­kraft, og vi har be­hov for me­re de kom­men­de år,” si­ger Ste­en Bo­ci­an, che­fø­ko­nom i Dansk Er­hverv.

At vi får be­hov for me­re ar­bejds­kraft frem­går af Na­tio­nal­ban­ken, De Øko­no­mi­ske Vis­ma­end og Øko­no­mi­mi­ni­ste­ri­et, der enstem­migt vur­de­rer, at vi lø­ber tør for ar­bejds­kraft om et til to år.

“Un­ge dan­ske­re kan ik­ke hol­de ud at va­e­re va­ek hjem­me­fra la­en­ge­re tid ad gan­gen, og der­for an­sa­et­ter jeg ud­la­en­din­ge” Lars Bech jen­sen, ejer af uni­pur

DI: Ud­la­en­din­ge vig­ti­ge

Den ny­til­t­rå­d­te re­ge­ring vil gen­nem­fø­re re­for­mer, der øger ar­bejds­ud­bud­det med mindst 55.000 per­so­ner, men So­ci­al­de­mo­kra­ti­et me­ner ik­ke, at der er no­gen bra­en­den­de plat­form Den hold­ning er Dansk Fol­ke­par­ti enig i.

“Vi ser ik­ke et be­hov for re­for­mer. Vi har in­gen pla­ner om nye re­for­mer, for vi har la­vet re­for­mer,” si­ger Mar­tin Hen­rik­sen, in­te­gra­tions­ord­fø­rer DF.

I DI un­drer man sig over den mel­ding.

“De uden­land­ske me­d­ar­bej­de­re er helt af­gø­ren­de for virk­som­he­der­ne, og man­ge virksomheder vil­le ik­ke kun­ne ha­ve de ak­ti­vi­te­ter, de har, hvis det ik­ke hav­de va­e­ret for vo­res uden­land­ske me­d­ar­bej­de­re,” si­ger Ste­en Ni­el­sen, un­der­di­rek­tør i DI.

En ana­ly­se fra ta­en­ket­an­ken DEA vi­ser, at Dan­mark hol­der trit i kon­kur­ren­cen med ud­lan­det om den højt­kva­li­fi­ce­re­de uden­land­ske ar­bejds­kraft.

“Det er godt for dansk øko­no­mi, men selv­om vi kan se, der er gjort me­get for at gø­re det let­te­re at re­k­rut­te­re uden­land­sk ar­bejds­kraft, så kan vi og­så se, at det ik­ke er nok til at luk­ke det hul og den ef­ter­spørgsel, vi for­ven­ter, der

Fo­to: Hans Chri­sti­an Ja­cob­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.