Ny Atp-boss: Skat­te­hand­ler er ble­vet for ri­si­kab­le

Det er så ri­si­ka­belt at del­ta­ge i hand­ler, som dri­ves af for­skel­le i skat­te­sy­ste­met, at ATP of­test bør la­de va­e­re, si­ger top­chef Chri­sti­an Hyl­da­hl

Dagbladet Børsen - - FORSIDE - Af Tor Jo­han­nes­son

ATP’S ny top­chef Chri­sti­an Hyl­da­hl slår fast, at pen­sions­ka­em­pen of­test bør af­stå fra at del­ta­ge i skat­te­hand­ler. De er for ri­si­kab­le, me­ner han.

Pen­sionka­em­pen ATP’S nye top­chef, Chri­sti­an Hyl­da­hl, kom al­le­re­de, in­den han star­te­de i sit nye job 1. ja­nu­ar, i va­el­ten, for­di han til­ba­ge i 2006 og 2007 var an­svar­lig for mil­li­ards­to­re hand­ler, hvor Nor­dea uret­ma­es­sigt søg­te om re­fu­sion af ca. 270 mio. kr. i ud­byt­teskat.

Chri­sti­an Hyl­da­hl er i dag skep­tisk over for at fo­re­ta­ge lig­nen­de hand­ler i ATP.

“Ver­den har aen­dret sig. Re­gu­le­rin­gen be­gyn­der at va­e­re me­re dy­na­misk. Lov­giv­nin­gen vi­ste sig og­så at va­e­re me­re dy­na­misk. Og der­for vil det ef­ter al sand­syn­lig­hed ik­ke va­e­re no­get, som vi vil rø­re ved. Vi må se på de kon­kre­te sa­ger, men det ge­ne­ri­ske svar er, at det vil vi ik­ke,” si­ger han.

Den schweizi­ske hø­jeste­ret af­vi­ste sid­ste år ef­ter et langt rets­op­gør, at Nor­dea hav­de krav på re­fu­sion af schweizisk ud­byt­teskat. Dom­men gav de schweizi­ske myn­dig­he­der ret i, at der var ta­le om på for­hånd af­tal­te transak­tio­ner i en sna­e­ver kreds, som kun gav me­ning, for­di man kortva­rigt flyttede ak­tier fra in­ve­sto­rer, som skul­le be­ta­le ud­byt­teskat, til Nor­dea i Dan­mark, som slap, for­di man var da­ek­ket af den dansk-schweizi­ske dob­belt­be­skat­nings­af­ta­le.

De schweizi­ske skat­te­reg­ler gi­ver li­ge­som de dan­ske myn­dig­he­der­ne mu­lig­hed for at se bort fra kon­struk­tio­ner, der ik­ke vur­de­res at ha­ve an­det for­mål end at und­gå skat.

Nor­dea og Chri­sti­an Hyl­da­hl ha­ev­der på trods af dom­men, at der var ta­le om hand­ler på bør­sen med ukend­te mod­par­ter, hvor Nor­dea ud­nyt­te­de pris­for­skel­len mel­lem så­kald­te fu­tu­res og de un­der­lig­gen­de schweizi­ske ak­tier. I et in­ter­view med Bør­sen i de­cem­ber in­drøm­me­de Chri­sti­an Hyl­da­hl dog, at han og­så den­gang vid­ste, at skat var en vig­tig driv­kraft for for­skel­len.

At ud­nyt­te for­skel­le, der er op­stå­et på grund af skat, er me­re ri­si­ka­belt i dag, me­ner Chri­sti­an Hyl­da­hl.

“Love og reg­ler var ri­me­lig sta­ti­ske før kri­sen. Det har vi set igen­nem de se­ne­ste ti år, at det er de be­stemt ik­ke me­re,” si­ger han og ud­dy­ber:

“Det vil si­ge, at når vi skal identificere en in­ve­ste­ring, som gi­ver et at­trak­tivt af­kast og er in­den for loven, så skal vi vur­de­re ri­si­ko­bil­le­det. Det er dels finansielle ri­si­ci, men og­så an­dre ty­per ri­si­ci. Det kan va­e­re lov­giv­nin­gen, og det kan va­e­re skat, og der vil vi va­e­re me­re kon­ser­va­ti­ve i vo­res ri­si­ko­vur­de­ring end for ti år si­den.”

Men der er ik­ke no­gen moralsk gra­en­se, der har ryk­ket sig hos dig el­ler i sam­fun­det?

“Jo, den gra­en­se hånd­te­rer vi igen­nem vo­res ri­si­ko­vur­de­ring. Vi skal selv­føl­ge­lig sik­re os, at vi ar­bej­der in­den for lovens ram­mer, og så vil vi ca­se-by-ca­se vur­de­re, om der er grund til be­kym­ring på en in­ve­ste­ring, som vi – på trods af at den er in­den for lovens ram­mer – al­li­ge­vel ik­ke skal la­ve af for­skel­li­ge år­sa­ger.”

Be­ro­li­ger po­li­ti­ke­re

Skat­tesa­gen har ud­løst kri­tik fra ven­stre­fløj­en i Fol­ke­tin­get, der se­ne­st har ind­kaldt be­ska­ef­ti­gel­ses­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen, som er an­svar­lig for ATP, i sam­råd.

“Det er fol­ke­tings­med­lem­mers go­de ret at rej­se spørgs­mål om det. Det skal de ha­ve lov til. Min til­gang og ATP’S til­gang er, at vi skal ska­be et godt af­kast til vo­res med­lem­mer. Det skal vi gø­re på en or­dent­lig må­de, og det skal vi gø­re på en må­de, hvor vi sik­rer et godt ri­si­ko­ju­ste­ret af­kast,” si­ger Chri­sti­an Hyl­da­hl og fort­sa­et­ter:

“Der skal vi selv­føl­ge­lig ta­ge al­le for­mer for ri­si­ci med ind i bil­le­det, og der kan jeg stå in­de for, at det er en del af den må­de, jeg ar­bej­der på, og en del af den må­de, som ATP al­tid har ar­bej­det på. Så jeg tror ik­ke, at de har grund til be­kym­ring, men det er dem, der skal dan­ne sig det ind­tryk.”

“Vi må se på de kon­kre­te sa­ger, men det ge­ne­ri­ske svar er, at det vil vi ik­ke” Chri­sti­an Hyl­da­hl, adm. di­rek­tør, ATP

ATP’S nye top­chef, Chri­sti­an Hyl­da­hl, vil sand­syn­lig­vis ik­ke gen­ta­ge de kon­tro­ver­si­el­le hand­ler, som han var an­svar­lig for i Nor­dea. De er ble­vet me­re ri­si­kab­le i dag. Fo­to: Pe­ter-emil Witt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.