Norwe­gi­ans tur­bova­ekst øger pres­set på SAS

Norwe­gi­an vok­ser så hur­tigt, at sel­ska­bet snart fly­ver med fle­re pas­sa­ge­rer end sas. det gi­ver mus­k­ler til at la­eg­ge end­nu hår­de­re pres på ri­va­lens hjem­me­ba­ne

Dagbladet Børsen - - FORSIDE - Af St­ef­fen de Vri­es

Et tronskif­te er på trap­per­ne i skan­di­na­visk luft­fart, hvor norwe­gi­an er ved at over­ha­le ri­va­len SAS på an­tal pas­sa­ge­rer. Det øger pres­set på SAS.

et tronskif­te er un­der­vejs i skan­di­na­visk luft­fart. i ja­nu­ar over­ha­ler det nor­ske lav­pris­sel­skab Norwe­gi­an nem­lig ef­ter alt at døm­me SAS som det stør­ste fly­sel­skab i Skan­di­navi­en, når man ta­el­ler, hvor man­ge pas­sa­ge­rer sel­ska­ber­ne fly­ver med. Det vil va­e­re før­ste gang no­gen­sin­de, at det sker.

Af­stan­den mel­lem de to ae­r­kefjen­der er så ta­et, at det hi­sto­ri­ske skif­te kan ske al­le­re­de ons­dag i den­ne uge, når SAS af­slø­rer si­ne tra­fik­tal for de­cem­ber.

det stat­se­je­de luft­fart­s­k­leno­die hav­de ved ud­gan­gen af novem­ber 2016 27,3 mio. pas­sa­ge­rer for året, og det får Norwe­gi­an til at pu­ste sas i nak­ken som al­drig før. Norwe­gi­an of­fent­lig­gjor­de tal­le­ne for årets sid­ste må­ned for nog­le da­ge si­den, og det vi­ser, at nord­ma­en­de­ne fort­sa­et­ter de se­ne­re må­ne­ders hid­si­ge va­ekst.

For­dob­ling over fem år

Ale­ne i de­cem­ber steg an­tal­let af fyld­te flysa­e­der med 20 pct. I he­le 2016 har Norwe­gi­an haft 29,3 mio. pas­sa­ge­rer, og det er na­e­sten en for­dob­ling af pas­sa­ger­tal­let for fem år si­den. iføl­ge kom­merci­el di­rek­tør i Norwe­gi­an, Tho­mas Ram­da­hl, skal den frem­gang isa­er til­skri­ves lang­di­stan­ce­ru­ter­ne mel­lem USA og ba­ser­ne i Lon­don og Pa­ris.

“Norwe­gi­an er gå­et fra at va­e­re et lo­kalt fly­sel­skab til nu og­så at va­e­re et in­ter­na­tio­nalt sel­skab, og man ser ty­de­ligt, at vo­res in­ter­na­tio­na­le stra­te­gi er ved at ma­ni­feste­re sig,” si­ger han om rej­sen fra 1993, hvor ad­vo­ka­ten og ja­ger­pi­lo­ten Bjørn Kjos stif­te­de Norwe­gi­an som et lil­le in­den­rigs­fly­sel­skab.

se­ne­re brød man sas’ mo­nopol, og gik der­ef­ter di­rek­te til an­greb på sto­re­bro­de­rens af­gan­ge ud af skan­di­navi­en.

en stor del af Norwe­gi­ans va­ekst i dag er på mar­ke­der, hvor sas ik­ke er til ste­de, men nord­ma­en­de­ne sat­ser sta­dig hårdt på det skan­di­na­vi­ske mar­ked i di­rek­te kon­kur­ren­ce med sas.

“Vi har stort fo­kus på at kun­ne til­by­de nye ru­ter til og fra skan­di­navi­en, som er et af vo­res ker­ne­mar­ke­der,” ly­der det fra Tho­mas ram­da­hl.

For hø­je om­kost­nin­ger

Ja­cob Pe­der­sen, der er luft­fart­s­a­na­ly­ti­ker i Syd­bank, me­ner, at Norwe­gi­ans va­ekst kan øge pres­set på SAS’ hjem­me­ba­ne.

“et stør­re og sta­er­ke­re Norwe­gi­an får nog­le la­ve­re en­heds­om­kost­nin­ger, som sas så må dø­je med i Nor­den,” si­ger han.

men det be­kym­rer ik­ke sas, ly­der det fra pres­se­chef Ma­ri­am Sko­v­fo­ged, der hol­der fast i, at sel­ska­bet, der er ejet af de tre skan­di­na­vi­ske sta­ter, til­by­der et helt an­det pro­dukt end Norwe­gi­an. “Vi fo­ku­se­rer på de fre­kven­te rej­sen­de, som fly­ver til og fra skan­di­navi­en. Vi har fast tra­ck, lo­un­ges og an­dre for­de­le, som vi hol­der fast i og in­ve­ste­rer i, og som vo­res kun­der for­ven­ter af os. men for­di der er stor kon­kur­ren­ce, og pri­ser­ne he­le ti­den bli­ver pres­set, bli­ver vi selv­føl­ge­lig nødt til at kig­ge på, hvad der gi­ver me­ning for vo­res kun­der,” si­ger hun.

“Et stør­re og sta­er­ke­re Norwe­gi­an får la­ve­re om­kost­nin­ger, som SAS må dø­je med i Nor­den” ja­cob Pe­der­sen, ak­tie­a­na­ly­se­chef, syd­bank

SAS har i man­ge år va­e­ret kendt som de for­ret­nings­rej­sen­des fly­sel­skab, men sel­ska­bet sat­ser nu og­så på at få en stør­re an­del af de fri­tids­rej­sen­de.

Fuld skrald fremad

sel­ska­bet bli­ver i sti­gen­de grad pres­set af lav­pris­sel­ska­ber som Norwe­gi­an, Ry­a­nair og Ea­syjet, der har halvt så hø­je om­kost­nin­ger. Det er og­så grun­den til, at Ja­cob Pe­der­sen ik­ke lev­ner sas no­gen chan­ce for, at sel­ska­bet igen på et tids­punkt kan få fle­re pas­sa­ge­rer end Norwe­gi­an.

“Det er uto­pi at tro. Når Norwe­gi­an har pas­se­ret SAS, så kom­mer de ik­ke til at se sig til­ba­ge. Så er det ba­re fuld skrald fremad,” vur­de­rer ana­ly­ti­ke­ren. Der­for er Ja­cob Pe­der­sen hel­ler ik­ke i tvivl om, at Norwe­gi­an over­ha­ler sas i ja­nu­ar. “hvis sel­ska­ber­ne fort­sa­et­ter i det nu­va­e­ren­de va­ekst­tem­po, så vil Norwe­gi­an se­ne­st 31. ja­nu­ar va­e­re stør­re end sas set over de se­ne­ste 12 må­ne­der,” si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.