Lund­beck-ak­tien top­pe­de C20 på blodrød dag

C20-in­dek­set faldt for an­den dag i tra­ek

Dagbladet Børsen - - FORSIDE - Ritzau Fi­nans

Me­di­ci­na­lak­tien Lund­beck var med en stig­ning på 0,9 pct. det stør­ste lys­punkt i C20 Cap tirs­dag. Eli­te­in­dek­set hav­de en trist dag og faldt 0,6 pct.

lund­beck lag­de sig tirs­dag i top­pen af det dan­ske eli­te­in­deks, hvor stem­nin­gen nå­e­de at bli­ve vendt fra po­si­tiv til ne­ga­tiv.

C20 Cap-in­dek­set faldt 0,6 pct. til in­deks 1030,26.

sa­er­ligt ak­tien i Lund­beck stak ud med en stig­ning på 0,9 pct. til 302,60 kr. uden egent­li­ge sel­skabs­spe­ci­fik­ke nyhe­der.

Ana­ly­ti­ker i Syd­bank Sø­ren Lønt­oft Han­sen vur­de­rer, at kurs­stig­nin­gen skyl­des en ”blan­ding af sen­ti­ment i for­hold til at ha­ve en po­si­tiv for­vent­ning til lund­becks ind­tje­nings­gen­rejs­ning” og sel­ska­bets del­ta­gel­se på J.P. Mor­gans He­alth Ca­re-kon­fe­ren­ce i san Fran­ci­sco.

”det vir­ker som om, at lund­beck blot gen­ta­ger det, de har sagt se­ne­st ved regn­ska­bet for tred­je kvar­tal, men de gør det må­ske for en til­hø­rer­ska­re, som ik­ke har hørt det før, og det kan va­e­re med til at dri­ve ak­tie­kur­sen til vej­rs,” si­ger han til ritzau Fi­nans.

Uden for C20-in­dek­set var der nyt fra Fls­midth, der har få­et en or­dre på en kom­plet ce­ment­fa­brik til Eco­ce­men­tos i

Co­lom­bia.

sam­let har or­dren en va­er­di på 60 mio. dol­lar sva­ren­de til me­re end 420 mio. kr. Og det er alt an­det li­ge po­si­tivt for Fls­midt­hs ce­ment­di­vi­sion, ly­der det fra Klaus Ke­hl, der er che­f­a­na­ly­ti­ker i Nykre­dit, selv om det ik­ke frem­går af med­del­el­sen, un­der hvil­ke be­tin­gel­ser or­dren er vun­det.

Fls­midt­hs ak­tie steg 4,7 pct. til 320,60 kr. No­vo Nor­disk kun­ne tirs­dag op­ly­se, at det har få­et Eukom­mi­sio­nens

til­la­del­se til mar­keds­fø­ring af Fi­a­sp (hur­tigtvir­ken­de in­sulin as­part) til be­hand­ling af di­a­be­tes hos voks­ne. no­vo nor­disk ven­ter at lan­ce­re Fi­a­sp på de før­ste eu­ro­pa­ei­ske mar­ke­der i lø­bet af før­ste hal­vår af 2017.

no­vo nor­disks ak­tie faldt 0,8 pct. til 254 kr.

tirs­dag bød og­så på en ra­ek­ke ju­ste­rin­ger af an­be­fa­lin­ger og kurs­mål.

Wil­li­am De­mants ak­tie har få­et en opju­ste­ring til ”neut­ral” fra tid­li­ge­re ”un­der­per­form” af den ty­ske bank

Ma­in­first. kurs­må­let er ha­e­vet til 124 kr. fra 118 kr. trods opju­ste­rin­gen faldt ak­tien 0,1 pct. til 124,60 kr.

GN har til gen­ga­eld få­et ned­ju­ste­ret sin an­be­fa­ling til ”neut­ral” fra ”out­per­form” af den ty­ske bank, mens kurs­må­let er ble­vet skå­ret til 160 kr. fra tid­li­ge­re 164 kr. gn-ak­tien end­te ua­en­dret i 147,80 kr.

ak­tien i No­vozy­mes fik sa­en­ket kurs­må­let til 225 kr. fra tid­li­ge­re 240 kr. af dan­ske Bank og faldt 1,5 pct. til 249,40 kr.

“Det vir­ker som om, at Lund­beck blot gen­ta­ger det, de har sagt se­ne­st ved regn­ska­bet for tred­je kvar­tal”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.