Mar­ke­der si­trer før Trumps pres­se­kon­fe­ren­ce

Si­den pra­esi­dentval­get sid­ste år har do­nald trumps øko­no­mi­ske politik va­e­ret pak­ket ind i en sort boks. nu ven­ter mar­ke­det i spa­en­ding på nyt

Dagbladet Børsen - - FORSIDE - Af Ha­kon Red­der

Med spa­en­ding ven­ter mar­ke­der­ne på Trumps pres­se­mø­de ons­dag. Det fryg­tes, at han kom­mer til at sva­ek­ke mar­keds­op­ti­mis­men og dol­la­ren.

“Do­nald Trump er en løs ka­non, og det kan få en be­ty­de­lig ef­fekt, hvad han mel­der ud” Teis Knut­h­sen, in­ve­ste­rings­di­rek­tør, Saxo Bank

et ukon­trol­le­ret og må­ske hid­sigt ud­fald på det før­ste pres­se­mø­de si­den juli med Usa’s na­e­ste pra­esi­dent, Do­nald Trump, kan ons­dag ryste mar­keds­op­ti­mis­men og sva­ek­ke den sta­er­ke dol­lar.

“i be­tragt­ning af den må­de, trumps op­fø­rer sig på twit­ter, der i hvert fald har va­e­ret ny­ska­ben­de, så kan der va­e­re grund til nervø­si­tet. isa­er hvis han på pres­se­kon­fe­ren­cen la­eg­ger va­eg­ten på im­mi­gra­tions­kon­trol og pro­tek­tio­nis­me,” si­ger se­ni­o­r­a­na­ly­ti­ker Mi­ka­el Olai Mil­høj, Dan­ske Bank.

i Saxo Bank ad­va­rer in­ve­ste­rings­di­rek­tør Teis Knut­h­sen om, at do­nald trump er “en løs ka­non, og det kan få en be­ty­de­lig ef­fekt, hvad han mel­der ud”.

“der er en be­ty­de­lig be­vå­gen­hed om hans sig­na­ler. isa­er hvis der kom­mer kon­kre­te mel­din­ger om den øko­no­mi­ske politik, vil det ha­ve stor be­tyd­ning i mar­ke­det,” un­der­stre­ger teis knut­h­sen.

si­den do­nald trump 9. novem­ber vandt pra­esi­dentval­get, har der her­sket be­ty­de­lig usik­ker­hed om hans øko­no­mi­ske pla­ner.

Der­for er man på fi­nans­mar­ke­der­ne ver­den rundt klar til at hand­le på de bud­ska­ber, der måt­te kom­me, når do­nald trump ons­dag for­mid­dag lo­kal tid hol­der sin før­ste egent­li­ge pres­se­kon­fe­ren­ce si­den 27. juli sid­ste år.

Na­tur­lig kor­rek­tion

“en kurskor­rek­tion vil kun va­e­re na­tur­lig, i be­tragt­ning af at mar­ke­der­ne er kørt be­tragt­ligt op si­den pra­esi­dentval­get i novem­ber,” un­der­stre­ger Mi­ka­el Olai Mil­høj, dan­ske Bank.

Han pe­ger på, at “fryg­ten for, at trump ik­ke kan le­ve­re på si­ne valg­løf­ter om skat­te­let­tel­ser til bå­de pri­va­te og virksomheder og de lo­ve­de sto­re in­fra­struk­tur-in­ve­ste­rin­ger er nu ved at sni­ge sig ind i mar­ke­det”.

do­nald trump gjor­de pra­e­cis det om­vend­te, da han 9. novem­ber på new York Hilt­on tal­te mar­ke­det til ro i sin sej­rsta­le.

der­ef­ter ind­led­te dol­lar en stor stig­ning på nu ca. 8 pct. over for en han­delsva­eg­tet kurv af va­luta­er, og de ame­ri­kan­ske ak­tier har sat en se­rie nye re­kor­der.

Teis Knut­h­sen, Saxo Bank, er min­dre nervøs for, at Do­nald Trump ons­dag øde­la­eg­ger de lang­sig­te­de mar­keds­for­vent­nin­ger.

“De eu­ro­pa­ei­ske ak­tier er sta­dig un­der ni­veau fra for­å­ret 2015. Det sam­me ga­el­der Ki­na. Og selv­om de ame­ri­kan­ske in­deks er på all-ti­me high, så ga­el­der det og­så ind­tje­nin­gen. Jeg er po­si­tiv på ak­tier, for­di der er en be­ty­de­lig og syn­kron konjunk­tu­ro­p­gang i det me­ste af ver­den,” un­der­stre­ger in­ve­ste­rings­di­rek­tø­ren fra Saxo Bank.

No­get af det, der på for­hånd er mest spa­en­ding – el­ler nervø­si­tet – om, er, hvad Do­nald Trump vil mel­de ud om han­dels­for­hol­det til isa­er Ki­na og Me­xi­co.

“Der er en be­ty­de­lig uvis­hed om den pra­e­ci­se in­den­rigs- og uden­rigs­po­li­ti­ske dags­or­den for den nye Trump-ad­mi­ni­stra­tion. Men en af de få ting, vi ved, er, at han ik­ke er ban­ge for at ven­de op og ned på for­hol­de­ne,” un­der­stre­ger Mi­ka­el Olai Mil­høj, Dan­ske Bank.

Tir­rer ki­ne­ser­ne

Han hen­vi­ser bl.a. til Trumps åben­ly­se flir­ten med sty­ret i Taiwan – og der­med et brud på USA’S an­er­ken­del­se af et­ki­na-po­li­tik­ken, der er helt af­gø­ren­de for sty­ret i Bei­jing.

“Vi er be­kym­re­de over ud­sig­ten til, at for­hol­det mel­lem de to lan­de for­va­er­res, når Do­nald Trump er ble­vet pra­esi­dent, for­di Ki­na sand­syn­lig­vis vil op­trap­pe sin politik, hvis en ny pra­esi­dent i USA fort­sa­et­ter med at ar­bej­de for et ta­et­te­re for­hold til Taiwan,” på­pe­ger Mi­ka­el Olai Mil­høj.

“Det vil va­e­re ne­ga­tivt for mar­ke­der­ne,” un­der­stre­ger che­f­a­na­ly­ti­ke­ren, der og­så pe­ger på “ri­si­ci for en hård pro­tek­tio­nis­me i den nye Trump-re­ge­ring” og mar­keds­vo­la­ti­li­tet i for­bin­del­se med sel­ve indsa­et­tel­sen fre­dag i na­e­ste uge.

Men i før­ste om­gang hand­ler alt om ons­da­gens mø­de med pres­sen.

“Pres­se­kon­fe­ren­cen får stør­re be­tyd­ning for mar­ke­det end indsa­et­tel­sen”, si­ger di­rek­tør Ni­ck D’onof­rio, North As­set Ma­na­ge­ment, i Stor­bri­tan­ni­en til ft.com.

Do­nald Trump hol­der pres­se­kon­fe­ren­ce ons­dag, og den kan få stor ind­fly­del­se på de finansielle mar­ke­der. Ar­kiv­fo­to: Jo­hn Tag­g­art/ Bloom­berg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.