La­er os nu om je­res ke­de­li­ge ord­nin­ger, pen­sions­sel­ska­ber

Dagbladet Børsen - - OPINION - Af Jo­a­chim Sper­ling,

Er pen­sions­sek­to­rens in­ve­ste­rin­ger i al­ter­na­ti­ve in­ve­ste­rin­ger den na­e­ste bob­le, der sprin­ger, spør­ger Bør­sens le­der tirs­dag? Spørgs­må­let er langt fra ir­re­le­vant. Det er rigtigt, at en stor del af den nu­va­e­ren­de op­spa­ring fo­re­går i de så­kald­te mar­keds­ren­te­pro­duk­ter, hvor af­ka­stet føl­ger mar­keds­ud­vik­lin­gen frem for det gam­le sy­stem, hvor man var ga­ran­te­ret en fast år­lig ren­te.

Man skal ba­re hu­ske, at bo­lig­mar­ke­det og pen­sions­sek­to­ren har vidt for­skel­lig ind­virk­ning på ef­ter­spørgs­len i sam­fun­det. Ud­vik­lin­gen i huspri­ser­ne på­vir­ker det pri­va­te for­brug di­rek­te, for­di man­ge va­el­ger at ud­nyt­te en even­tu­el fri­va­er­di til f.eks. bo­lig­for­bed­rin­ger.

Om­vendt har de fle­ste men­ne­sker et ab­strakt for­hold til de­res pen­sions­for­mue, for­di den er bånd­lagt og først får re­el be­tyd­ning, når den en­gang skal ud­be­ta­les.

Og i en nor­mal pen­sions­op­spa­ring vil der bli­ve ta­get sta­dig fa­er­re ri­si­ci, jo ta­et­te­re man kom­mer på pen­sions­al­de­ren. En­de­lig bli­ver en pen­sions­op­spa­ring nor­malt ud­be­talt over en pe­ri­o­de på ti-15 år, hvil­ket og­så ud­ja­ev­ner ef­fek­ten af et even­tu­elt chok i øko­no­mi­en, som kun­ne ud­hu­le va­er­di­en af pen­sions­for­mu­en.

En stor ud­for­dring

Men pen­sions­sek­to­ren har en stor ud­for­dring, og det er, at ob­liga­tions­ren­ten er ta­et på 0, for en be­ty­de­lig del af de­res sam­le­de po­r­te­føl­je lig­ger i dis­se for­holds­vist sik­re ob­liga­tio­ner. Ak­tier­ne, som ud­gør en an­den stor del af po­r­te­følj­en, har hidtil gi­vet et fint af­kast, men det kan va­ri­e­re over tid, og det er for ri­si­ka­belt at ha­ve en for høj an­del ak­tier.

Det be­ty­der, at der må fin­des al­ter­na­ti­ver og der­med og­så om­rå­der, hvor det nu bli­ver bragt op til dis­kus­sion, om pen­sions­sel­ska­ber­ne er på hjem­me­ba­ne. Blandt de mest kend­te ek­semp­ler på al­ter­na­ti­ve in­ve­ste­rin­ger er nok Pen­sion Dan­marks en­ga­ge­ment i Co­pen­ha­gen In­fra­struc­tu­re Part­ners, der bl.a. in­ve­ste­rer i bio­mas­se­an­la­eg i Eng­land. Der kan va­e­re en min­dre po­li­tisk ri­si­ko knyt­tet til den­ne ty­pe in­ve­ste­rin­ger, for­di de ak­ti­vi­te­ter, der in­ve­ste­res i, kan mod­ta­ge subsi­di­er el­ler an­den form for po­li­tisk vel­vil­je. Men Pen­sion Dan­mark har gar­de­ret sig ved at an­sa­et­te en lang ra­ek­ke me­d­ar­bej­de­re i en sa­er­lig en­hed, der net­op har er­fa­ring her­med. Lig­nen­de kon­struk­tio­ner er på vej hos an­dre pen­sions­sel­ska­ber.

Bør­sens på­stan­de er un­fair

Sam­let set er der dog kun ta­le om, at ca. 11 pct. af den sam­le­de pen­sions­for­mue er pla­ce­ret i den­ne ty­pe al­ter­na­ti­ve in­ve­ste­rin­ger, men det tal kan sti­ge frem­over, i takt med at en sti­gen­de del af den sam­le­de pen­sions­for­mue ik­ke er om­fat­tet af de så­kald­te Sol­ven­cy Ii-krav. An­de­len på 11 pct. af pen­sions­for­mu­en sva­rer dog kun til ca. 440 mia. kr. ud af den sam­le­de pen­sions­for­mue, som er på ca. 4000 mia. kr. Til sam­men­lig­ning var dan­sker­nes sam­le­de bo­lig­for­mue i 2014 på 3723 mia. kr. Man kan der­for ik­ke med ri­me­lig­hed på­stå, som Bør­sen gør, at der her er ta­le om en sy­ste­misk ri­si­ko. At den så kan op­stå ad åre, når en sta­dig sti­gen­de an­del af pen­sions­for­mu­en ik­ke la­en­ge­re er om­fat­tet af Sol­ven­cy II, er dog no­get, der skal kig­ges na­er­me­re på. F.eks. så vi med ob­liga­tions­lå­net til Hesa­light, at det blev ud­stedt, uden at virk­som­he­dens for­ret­nings­mo­del var un­der­søgt til bunds. Men om sva­ret her­på er me­re re­gu­le­ring er langt fra sik­kert.

Spørgs­må­let er, hvad man som pen­sions­op­spa­rer er bedst tjent med.

Pen­sions­sel­ska­ber­ne fo­re­tra­ek­ker at sa­el­ge de mar­keds­ba­se­re­de pro­duk­ter, for det er sva­ert at le­ve­re ga­ran­te­re­de af­kast, når man sam­ti­dig skal le­ve op til stram­me sol­vens­reg­ler. Der­for er det og­så dis­se pro­duk­ter, der bli­ver solgt flest af, som på­pe­get i Bør­sens le­der.

Pen­sion har ik­ke in­ter­es­se

Men for­står for­bru­ger­ne, at de­res pen­sions­for­mue med de mar­keds­ba­se­re­de pro­duk­ter kan va­e­re ud­sat for stør­re ud­s­ving? Pro­ble­met er, at pen­sions­pro­duk­ter er et “lavin­ter­es­se­pro­dukt”, som det har vist sig sva­ert at få dan­sker­ne til at dyk­ke ned i. Det kra­e­ver nok en stør­re ko­or­di­ne­ret ind­sats, hvis det skal aen­dres. Ind­til nu er det gå­et godt. Dan­ske pen­sions­sel­ska­ber har le­ve­ret for­nuf­ti­ge af­kast, men det kan va­e­re, at for­bru­ger­ne har krav på end­nu me­re trans­pa­rens, hvis de for skal for­stå ri­si­ko­en ved for­skel­li­ge pen­sions­ord­nin­ger.

Pen­sions­ord­nin­ger fan­ger ik­ke dan­sker­nes in­ter­es­se og er for ui­gen­nem­sig­ti­ge. Ar­kiv­fo­to: Tor­ben Chri­sten­sen/scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.