Nor­ma­li­tets­be­greb til­hø­rer hi­sto­ri­en

Dagbladet Børsen - - UDLAND - Af Ha­kon Red­der, uden­rigs­re­dak­tør

Nor­ma­li­tet er et be­greb, der på in­gen må­de kan an­ven­des i en sa­et­ning med pra­esi­dent Do­nald Trump. Men så kan man kal­de det aty­pisk, at USA’S kom­men­de pra­esi­dent ons­dag mø­der en sam­let pres­se for før­ste gang, si­den han blev valgt. Samt for før­ste gang i fem og en halv må­ned.

For­ga­en­ger­ne Ba­ra­ck Oba­ma og Ge­or­ge W. Bush holdt hen­holds­vis 18 og 11 pres­se­kon­fe­ren­cer, fra de blev valgt til pra­esi­dent til sel­ve indsa­et­tel­sen.

Of­fent­lig­he­den står nu med så man­ge spørgs­mål til den kom­men­de pra­esi­dent, at det ma­ge­ligt kan fyl­de f.eks. de tre-fi­re ti­mer, kol­le­ga Vla­di­mir Pu­tin i Moskva pra­este­rer på de la­eng­ste af si­ne nytårs­mø­der med pres­sen.

Alt­over­skyg­gen­de er, hvor­dan Trump vil ad­skil­le si­ne pri­va­te for­ret­nin­ger og pra­esi­den­tem­be­det.

Det spørgs­mål an­non­ce­re­de han at vil­le sva­re på 15. de­cem­ber, men den pres­se­kon­fe­ren­ce blev af­lyst.

Pa­ra­doksalt nok for­by­der lov­giv­nin­gen i USA ik­ke pra­esi­den­ten, men der­i­mod bl.a. hans re­ge­rings­med­lem­mer, at ha­ve pri­va­te in­ter­es­ser.

Men Trump har lo­vet, at han over­la­der le­del­sen af sin for­ret­ning til de tre voks­ne børn. Men hvem tror på, at det be­ty­der ki­ne­si­ske mu­re mel­lem Trump Tower og Det Hvi­de Hus? Isa­er når Trump man­dag cho­ke­re­de USA’S po­li­ti­ske establis­se­ment ved at an­sa­et­te sin svi­ger­søn, Ja­red Kus­h­ner, som se­ni­o­r­rå­d­gi­ver.

Lov­giv­nin­gen for­by­der ne­po­tis­me, men Kus­h­ner skal ik­ke ha­ve løn, og det er uklart, om loven ga­el­der Det Hvi­de Hus.

Blandt de af­gø­ren­de spørgs­mål er og­så for­hol­det til Ki­na. Trump har ud­na­evnt tre Ki­na-hø­ge til frem­tra­e­den­de po­ster. Men Ja­ck Ma, stif­ter af Ali­ba­ba, ga­e­ste­de man­dag Trump Tower og lo­ve­de at skaf­fe en mil­li­on job i USA ved at skaf­fe min­dre virksomheder mar­keds­ad­gang i Ki­na og Asi­en. Hvad skal man så tro?

Hvem tror på, at det be­ty­der ki­ne­si­ske mu­re mel­lem Trump Tower og Det Hvi­de Hus?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.