Jysk ener­gi­ka­em­pe li­der mil­li­ard­tab på Sto­fa

ni­els du­e­da­hl, top­chef i SE, sover trygt om nat­ten selv om han må nedskri­ve va­er­di­en af ka­bel-tv­sel­ska­bet Sto­fa med 1,3 mia. kr. Den kun­de­e­je­de ener­gi­kon­cern køb­te i 2012 Sto­fa for 1,9 mia. kr., men vi­gen­de ind­tje­ning og ne­ga­ti­ve for­vent­nin­ger til frem­tid

Dagbladet Børsen - - FORSIDE - Af Morten El­strup

Stor­sats­nin­gen på tv-mar­ke­det med kø­bet af Sto­fa ko­ster nu SE en for­mue og en skarp kri­tik.

Det op­købs­rivri­ge ener­gi­sel­skab fra es­b­jerg nedskri­ver i regn­ska­bet for 2017 va­er­di­en af goodwill i Sto­fa med gi­gan­ti­ske 1,3 mia. kr. som føl­ge af vi­gen­de ind­tje­ning og ne­ga­ti­ve for­vent­nin­ger til frem­ti­den i tv-mar­ke­det.

“Te­le­sek­to­ren er ud­for­dret, og der­for la­ver vi den­ne straks­af­skriv­ning i ste­det for at af­skri­ve det over man­ge år. Jeg me­ner sta­dig, at kø­bet af Sto­fa var det rig­ti­ge at gø­re, og vi er klar til at sat­se end­nu me­re på om­rå­det,” si­ger top­chef Ni­els Du­e­da­hl. Se er kun­de­e­jet, og Du­e­da­hl blev, da han køb­te Sto­fa for 1,9 mia. kr. i 2012 og der­med ka­ste­de sig ind på et helt nyt om­rå­de, be­skyldt for at spe­ku­le­re for elkun­der­nes pen­ge.

Kri­tik blus­ser op

Den sto­re nedskriv­ning får nu igen kri­tik­ken af Ni­els Du­e­da­hl til at blus­se op, og den­ne gang kom­mer den fra et med­lem af be­sty­rel­sen.

Besty­rel­ses­med­lem Bent Stubkja­er har helt ek­stra­or­di­na­ert bedt om at få en sup­ple­ren­de tekst ind­ført i le­del­ses­be­ret­nin­gen, for­di han med Sto­fa-nedskriv­nin­gen er ue­nig med den øv­ri­ge be­sty­rel­se og Du­e­da­hl i, at regn­ska­bet kan be­teg­nes som til­freds­stil­len­de.

“De sid­ste ca. fem års” op­køb­se­ven­tyr” uden for Se’s ker­ne­for­ret­ning har ef­ter­hån­den ko­stet os ta­et på 2 mia. kr. Det sva­rer til om­kring 6000 kr. for hver an­dels­ha­ver. Hav­de vi der­i­mod pla­ce­ret pen­ge­ne, som man­ge af vo­re kol­le­ga­er i bran­chen, kun­ne det i ste­det hav­de gi­vet et be­ty­de­ligt plus el­ler la­ve­re ta­rif­fer for an­dels­ha­ver­ne,” ly­der det i et skrift­ligt svar fra Bent Stubkja­er.

Kri­tik­ken gør dog ik­ke det sto­re ind­tryk på Ni­els Du­e­da­hl.

“Jeg for­hol­der mig til, at 25 an­dre med­lem­mer af be­sty­rel­sen har den mod­sat­te hold­ning. Jeg sy­nes, det er en hård dom at si­ge, at vi har dre­vet virk­som­he­den dår­ligt, og jeg er ik­ke enig med Bent Stubkja­er,” si­ger Ni­els Du­e­da­hl.

Sva­ert at tje­ne pen­ge

Bå­de te­le­a­na­ly­ti­ker Jo­hn Strand og ak­tie­a­na­ly­ti­ker i Syd­bank Morten Ims­gard, der føl­ger te­le­sek­to­ren ta­et, tol­ker nedskriv­nin­gen af va­er­di­en af Sto­fa som et klart be­vis på, at Se be­tal­te over­pris for Sto­fa, der i 2016 om­sat­te for 1,9 mia. kr. og hav­de et be­ske­dent drifts­re­sul­tat på 14 mio. kr.

“Det er me­get sva­ert at tje­ne pen­ge i det dan­ske tv og bred­bånds­mar­ked for al­le an­dre ak­tø­rer end den stør­ste, TDC. Når man står med så­dan en nedskriv­ning, var det tydeligvis ik­ke en su­per god idé at kø­be Sto­fa,” si­ger Morten Ims­gard. Han ser nedskriv­nin­gen som et ud­tryk for, at Se’s for­vent­nin­ger til Sto­fa ik­ke la­en­ge­re er mu­li­ge at ind­fri.

“Det er helt le­galt at stil­le spørgs­må­let om, hvor­vidt et el­sel­skab skal be­va­e­ge sig ind på tv-mar­ke­det, el­ler om det lig­ger for langt va­ek fra ker­ne­for­ret­nin­gen,” si­ger Morten Ims­gard.

Ni­els du­e­da­hl har tid­li­ge­re fast­slå­et, at tele­kom­mu­ni­ka­tion med sto­fa som den stør­ste spil­ler er se’s pri­ma­e­re va­ekst­dri­ver de kom­men­de år. se­ne­st køb­te se tv-sel­ska­bet Boxer i de­cem­ber 2016.

En ud­for­dren­de frem­tid

Al­li­ge­vel skri­ver ener­gi­sel­ska­bet i regn­ska­bet, at he­le te­lecom-bran­chen er ramt af vi­gen­de ind­tje­ning, og at frem­ti­den i bran­chen ser ud­for­dren­de ud.

“de to ting kan sag­tens sa­mek­si­ste­re. Folks me­di­e­va­ner aen­drer sig, men der er va­ekst i mar­ke­det. det er ik­ke nemt, men vi tror på, at vi har, hvad der skal til,” si­ger Ni­els du­e­da­hl.

“Jeg me­ner sta­dig, at kø­bet af Sto­fa var det rig­ti­ge at gø­re, og vi er klar til at sat­se end­nu me­re på om­rå­det” Ni­els du­e­da­hl, adm. di­rek­tør i se

Fo­to: Ole Jo­ern

Ni­els Du­e­da­hl, adm. di­rek­tør i ener­gi­sel­ska­bet SE, der ejer Sto­fa, har nedskre­vet Sto­fas va­er­di med 1,3 mia. kr. Han får nu hug fra fle­re si­der. Fo­to: Ole Jo­ern

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.