Ny­slå­et formand er skuf­fet over kol­le­gas Sto­fa-kri­tik

Kri­tik bør hol­des in­ter­nt, me­ner be­sty­rel­ses­for­man­den i se, ef­ter at et med­lem of­fent­ligt har kri­ti­se­ret en gi­gan­tisk nedskriv­ning i sto­fa

Dagbladet Børsen - - VIRKSOMHEDER - Af Mor­ten El­strup

Be­sty­rel­ses­for­mand i ener­gi­sel­ska­bet SE Jens Erik Platz er skuf­fet. re­ak­tio­nen kom­mer ef­ter Bør­sens ar­tik­ler i man­da­ga­vi­sen, hvor det frem­går, at se har nedskre­vet va­er­di­en af goodwill i tv-ud­by­de­ren Sto­fa med 1,3 mia., og hvor be­sty­rel­ses­med­lem­met Bent Stubkja­er er ude med kri­tik af dis­po­si­tio­nen.

stubkja­er me­ner, at det var dår­ligt køb­mands­skab, at se køb­te sto­fa i 2012, men den kri­tik bør hol­des in­ter­nt i be­sty­rel­sen, me­ner for­man­den.

“Jeg me­ner ik­ke, at det er be­ti­me­ligt at gø­re det, når vi har et be­sty­rel­ses­rum, hvor vi kan ta­le om det. Jeg kan ik­ke se, at der er be­hov for at gå ud og mar­ke­re sig,” si­ger Jens erik Platz.

Ek­stra­or­di­na­er tekst

Bent stubkja­er har helt ek­stra­or­di­na­ert bedt om at få en sup­ple­ren­de tekst ind­ført i regn­ska­bet for 2016, for­di han med sto­fa-nedskriv­nin­gen er ue­nig med den øv­ri­ge be­sty­rel­se og top­chef Ni­els Du­e­da­hl i, at regn­ska­bet kan be­teg­nes som til­freds­stil­len­de.

“der er mø­der nok i den be­sty­rel­se til, at han kan kom­me med sin kri­tik,” ly­der det fra Jens erik Platz.

Men gør kri­tik­ken ik­ke ind­tryk på dig?

“Nej, det gør den egent­lig ik­ke. Vi har haft ot­te be­sty­rel­ses­mø­der, hvor han kun­ne frem­sa­et­te kri­tik, hvil­ket han i øv­rigt har gjort. han er ble­vet gjort op­ma­er­k­som på, hvor­for vi gør det. det gør ik­ke ind­tryk, at han fin­der an­led­ning til at gå i avi­sen og­så. det skuf­fer mig må­ske na­er­me­re,” si­ger Jens erik Platz.

Hvad gør det her ved je­res sam­ar­bej­de i be­sty­rel­sen frem­over?

“in­tet. han er be­sty­rel­ses­med­lem li­ge­som al­le an­dre. Jeg ken­der jo stubkja­ers hold­ning. At han så har be­hov for at få den i avi­sen, det er no­get helt an­det,” si­ger for­man­den. stubkja­er fast­hol­der sin kri­tik af nedskriv­nin­gen af sto­fa, hvis drift­sind­tje­ning er dyk­ket vold­somt de se­ne­ste år. “Når jeg har så­dan en be­ma­er­k­ning i regn­ska­bet, ud­ta­ler jeg mig og­så, når jeg bli­ver spurgt om det,” si­ger stubkja­er. og han fik op­bak­ning til kri­tik­ken fra bl.a. Syd­banks ak­tie­a­na­ly­ti­ker, Mor­ten Ims­gard, der føl­ger te­le­bran­chen ta­et.

“Når man står med så­dan en nedskriv­ning, var det ty­de­lig­vis ik­ke en su­per­god idé at kø­be sto­fa,” lød det i man­dags­a­vi­sen fra mor­ten ims­gard.

se er et kun­de­e­jet selskab, og det er og­så kun­der­ne, der er de pri­ma­e­re med­lem­mer i den 26 mand sto­re be­sty­rel­se.

den va­el­ges af sel­ska­bets øver­ste or­gan, re­pra­e­sen­tant­ska­bet og dets om­kring 350 med­lem­mer.

Ny­slå­et formand

Bent stubkja­er, der er me­nigt med­lem, var i 1980’er­ne med­lem af Fol­ke­tin­get for Cen­trum-de­mo­kra­ter­ne.

han har ad­skil­li­ge års er­fa­ring i den dan­ske ener­gibran­che og dri­ver i dag sel­ska­bet Best Ener­gy, der ud­vik­ler vind­møl­le­pro­jek­ter.

Jens erik Platz er me­de­jer i ka­ros­se­ri­virk­som­he­den Br­dr. Platz.

han over­tog for­mands­sto­len i se tid­li­ge­re i år, ef­ter at den hid­ti­di­ge formand Jens Ba­h­ne Sø­ren­sen af­gik ved dø­den ef­ter kort tids syg­dom.

Jens erik Platz me­ner, at se lan­der et “fan­ta­stisk” re­sul­tat i 2016, hvor om­sa­et­nin­gen faldt med knap 400 mio. kr., og drifts­re­sul­ta­tet (ebit­da) lan­de­de på godt 900 mio. kr., hvil­ket er på sam­me ni­veau som i 2015.

over­skud­det før skat blev vendt fra mi­nus til et stort plus på 965 mio. kr., men det skyl­des pri­ma­ert en ge­vinst på 2,2 mia. kr. på salg af ak­tier i Dong Ener­gy.

“Jeg me­ner ik­ke, at det er be­ti­me­ligt at gø­re det, når vi har et be­sty­rel­ses­rum, hvor vi kan ta­le om det” Jens Erik platz, be­sty­rel­ses­for­mand i SE.

Jens Erik Platz, be­sty­rel­ses­for­mand i ener­gi­sel­ska­bet SE, er langt fra til­freds med sin kol­le­gas kri­tik af mil­li­ard­ta­bet i Sto­fa. “Jeg kan ik­ke se, at der er be­hov for at gå ud og mar­ke­re sig,” si­ger han. Pr-fo­to.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.