Nor­dea: Ren­ten for­bli­ver ne­ga­tiv ind­til 2020

Tid­ligst i de­cem­ber 2019 sker det før­ste be­sked­ne ren­te­hop i ECB, vur­de­rer ana­ly­ti­ke­re

Dagbladet Børsen - - FORSIDE - Af Ha­kon Red­der

Bå­de eu­rozo­nen og Dan­mark vil gå ind i 2020 med ne­ga­ti­ve ren­ter. Det vur­de­rer Nor­dea, der dog for­ud­sa­et­ter, at alt går godt i øko­no­mi­en.

Tid­ligst en­gang i 2020 vil na­tio­nal­bank­di­rek­tør Lars ro­h­de kun­ne fjer­ne mi­nus­teg­net for­an den dan­ske le­den­de ren­te.

“Og det er end­da for­ud­sat, at alt går godt i øko­no­mi­en. Men tids­punk­tet for hvor­når Dan­mark ik­ke la­en­ge­re har ne­ga­ti­ve ren­ter, er la­en­ge­re ude end de prog­no­ser, vi ar­bej­der med,” si­ger Jan Størup Ni­el­sen, che­f­a­na­ly­ti­ker i Nor­dea.

Den ne­ga­ti­ve ren­te i Dan­marks Na­tio­nal­bank på -0,65 pct. er en af­spej­ling af ren­ten i ECB i Frank­furt på -0,40 pct.

Ana­ly­ti­ke­re tror på 2019

Den ren­te vil, fast­slår tre af Nor­deas eu­ro­pa­ei­ske ana­ly­ti­ke­re, tid­ligst bli­ve ha­e­vet om me­re end to år, i de­cem­ber 2019. Sand­syn­lig­vis kun med 25 ba­sis­punk­ter, så bå­de eu­rozo­nen og Dan­mark går ind i 2020 med ne­ga­ti­ve ren­ter.

“ECB bli­ver ved at frem­ha­e­ve, at ren­ter­ne bli­ver på det nu­va­e­ren­de ni­veau i lang tid (“well past” iføl­ge Drag­hi) ef­ter af­slut­nin­gen af ob­liga­tions­op­kø­be­ne. Det sker sand­syn­lig­vis først i marts 2019. Der er in­gen de­fi­ni­tion på “well past“, men vi tror, at det er mindst seks må­ne­der. Der­for for­ud­si­ger vi den før­ste stig­ning i de­cem­ber 2019 på 25 ba­sis­punk­ter,” skri­ver Hol­ger Sand­te, Nor­dea.

I Be­ren­berg Bank er che­fø­ko­nom Hol­ger Sch­mie­ding enig i ud­gangs­punk­tet.

“ECB skal un­der al­le om­sta­en­dig­he­der tra­e­de me­get for­sig­tigt, for­di lø­n­in­f­la­tio­nen sy­nes at va­e­re me­get be­gra­en­set,” skri­ver han i en ana­ly­se.

Ho­ve­d­ar­gu­men­tet er, at cen­tral­ban­ker­ne ik­ke la­en­ge­re kan va­e­re sik­re på den hi­sto­ri­ske sam­men­ha­eng i den så­kald­te Phi­lips-kur­ve , hvor lav ar­bejds­løs­hed får in­f­la­tio­nen til at sti­ge.

“Er­fa­rin­gen i pe­ri­o­den ef­ter Le­h­man-sam­men­brud­det med lav le­dig­hed og lav in­f­la­tion i USA, Stor­bri­tan­ni­en og Tys­kland sa­et­ter al­vor­li­ge spørgs­måls­tegn ved, om den sam­men­ha­eng sta­dig er ek­si­ste­ren­de,” me­ner Hol­ger Sch­mei­ding.

ro­h­de vil føl­ge Drag­hi

Det ga­el­der og­så Dan­mark, hvor bå­de le­dig­hed og in­f­la­tion er lav.

“Jeg har me­get sva­ert ved at se for mig, at lars Ro­h­de ik­ke føl­ger et pa­ral­lelt spor med Ma­rio Drag­hi. Den dan­ske ren­te er la­ve­re end den eu­ro­pa­ei­ske. Dansk øko­no­mi er bund­so­lid med et gi­gan­tisk over­skud på be­ta­lings­ba­lan­cen,” på­pe­ger Jan Størup Ni­el­sen og fort­sa­et­ter:

“Dan­mark er et mi­ni-tys­kland, men når in­ve­sto­rer­ne kø­ber ind i Dan­mark, er det uden Gra­e­ken­land, Portu­gal og an­dre eu­ro­lan­de, som de får med ty­ske statsob­liga­tio­ner. Der­for er dan­ske pa­pi­rer så ef­ter­s­purg­te.”

Hol­ger Sand­te er­ken­der i sin ana­ly­se, at “fi­nans­mar­ke­der fort­sa­et­ter med at ind­pri­se en tid­li­ge­re be­gyn­del­se på ren­te­hop end os. Det gi­ver plads til la­ve­re ren­ter,” alt­så sti­gen­de ob­liga­tions­kur­ser.

25 må­ne­der går der iføl­ge nor­dea mindst før ecb for­hø­jer ren­ten

Iføl­ge ana­ly­ti­ker­ne kan na­tio­nal­bank­di­rek­tør Lars Ro­h­de se langt ef­ter en po­si­tiv ren­te, for­di sam­men­ha­en­gen mel­lem in­f­la­tion og ar­bejds­løs­hed ik­ke la­en­ge­re er sik­ker. Ar­kiv­fo­to: Magnus Møl­ler

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.