Prin­sear­re­sta­tio­ner cho­ke­rer olie­mar­ke­det

Med den nye kun 32-åri­ge kron­prins Mo­ham­med bin Sal­man i spid­sen vil sty­ret i Sau­di-ara­bi­en gø­re op med kor­rup­tion

Dagbladet Børsen - - UDLAND - Af Ha­kon Red­der

Pri­sen på råo­lie svin­ger i takt med nye op­lys­nin­ger om et hi­sto­risk stort mag­top­gør i Sau­di-ara­bi­en.

Her er re­ge­rin­gen i fuld gang med at kon­fi­ske­re va­er­di­er for 800 mia. dol­lar og har si­den søn­dag ar­re­ste­ret mindst 60 prin­ser, mi­ni­stre og frem­tra­e­den­de for­ret­nings­ma­end.

“Kron­prins Mo­ham­med bin Sal­man har sendt chok­bøl­ger gen­nem olie­mar­ke­det. Ana­ly­ti­ker­ne er ban­ge for, at det po­ten­ti­elt kan sa­et­te an­dre med­lem­mer af den sto­re Al Saud-fa­mi­lie op mod hin­an­den og ska­be uro­lig­he­der i lan­det og bry­de den tra­di­tio­nel­le kon­sensus i Sau­di-ara­bi­en,” skri­ver thina Mar­gret­he Salt­ved, olie­a­na­ly­ti­ker i Nor­dea, i en mail.

Sau­di-ara­bi­en er sta­dig ver­dens stør­ste oli­eks­por­tør og har ver­dens stør­ste pro­duk­tions­ka­pa­ci­tet og er sam­ti­digt den ene­ste “sving­pro­du­cent” med til­stra­ek­ke­lig ka­pa­ci­tet til af­gø­ren­de at sen­de olie­pri­ser­ne op el­ler ned ved at skrue på olie­ha­ner­ne.

Chok­ket i mar­ke­det for­tog sig mid­ler­ti­digt ons­dag. Olie­pri­ser­ne faldt en smu­le til­ba­ge ef­ter man­dag at ha­ve va­e­ret på det hø­je­ste ni­veau si­den 2015.

Men den op­sigtsva­ek­ken­de ud­vik­ling i Sau­di-ara­bi­en er langt fra over­stå­et. lan­dets cen­tral­bank, Sau­di-ara­bi­en Mo­ne­tary Aut­ho­ri­ty, op­ly­ser sent tirs­dag, at man har in­de­fros­set in­de­stå­en­der på en stri­be kon­ti der “til­hø­rer in­ter­es­san­te per­so­ner”.

Iføl­ge me­di­er i Mel­le­mø­sten vil re­ge­rin­gen i Riy­adh kon­fi­ske­re kon­tan­ter og an­dre ak­tier for 800 mia. dol­lar, 5149 mia. kr., fra per­so­ner, der er un­der mi­stan­ke for bl.a. hvid­va­sk­ning og kor­rup­tion.

Ud­vik­lin­gen i Sau­di-ara­bi­en er hi­sto­risk og stort set uden for­til­fa­el­de. Kong Sal­man ind­sat­te i ju­ni uven­tet sin søn, den kun 32-åri­ge Mo­ham­med bin Sal­man, som kron­prins og ar­ving til tro­nen, og han har i ha­stigt tem­po sat sig for at aen­dre ud­vik­lin­gen og lan­dets øko­no­mi.

Vil mo­der­ni­se­re lan­det

Kron­prin­sen vil mo­der­ni­se­re Sau­di-ara­bi­en. For få uger si­den var han va­ert for en pra­e­sen­ta­tion af Fu­tu­re In­ve­st­ment Ini­ti­a­ti­ve med bl.a. lan­dets se­ne­ste stor­slå­e­de am­bi­tion – kon­struk­tion af en frem­tids­by ta­et på Rø­de­ha­vet, der an­gi­ve­ligt skal ko­ste 500 mia. dol­lar. Stor­in­ve­sto­rer fra det me­ste af ver­den var in­vi­te­re­de til at se pla­ner­ne for by­en Neom, der der skal ha­ve fle­re ro­bot­ter end men­ne­sker, fø­rer­lø­se bi­ler og ener­gi ude­luk­ken­de fra sol og vind. Ja­pan­ske Ma­say­os­hi Son fra in­ve­ste­rings­fon­den Soft­bank lo­ve­de, at man bl.a. vil in­ve­ste­re i ver­dens stør­ste sol­kraf­tan­la­eg ved Neom.

Straks ef­ter pra­e­sen­ta­tio­nen af det­te pro­jekt, hvor kron­prin­sen og­så lo­ve­de at gå “til­ba­ge til hvor vi var, med en mo­der­ne, to­le­rant is­lam, der er åben over for ver­den og al­le re­li­gio­ner”, slog Mo­ham­med bin Sal­man til som le­der af det helt nye an­ti-kor­rup­tions­a­gen­tur.

Blandt de ar­re­ste­re­de er Prin­ce al-wa­led, mil­li­ar­da­er og stor­in­ve­stor i bl.a. Ap­ple, twit­ter og Ci­ti­group. Sau­di­ske kil­der si­ger til wsj.com’s kor­re­spon­dent i Bei­rut, at han sig­tes for hvid­va­sk­ning, be­stik­kel­se og af­pres­ning. An­gi­ve­ligt er og­så Ba­kr bin La­din, be­sty­rel­ses­for­mand for den me­get sto­re en­tre­pre­nør­virk­som­hed Sau­di Bin­la­din Group, ble­vet til­ba­ge­holdt og sat i hus­ar­re­st.

For at for­hin­dre flugt fra de fem­stjer­ne ho­tel­ler, hvor de ar­re­ste­re­de er pla­ce­re­de, er lan­dets luft­hav­ne del­vis luk­ke­de for at stop­pe flugt i pri­vatjets.

Mag­top­gø­ret i Sau­di-ara­bi­en kan få ind­fly­del­se på den glo­ba­le øko­no­mi, hvis ener­gi­pri­ser­ne for al­vor på­vir­kes.

“Vi har opju­ste­ret vo­re prog­no­ser for olie­pri­sen til 55 dol­lar pr. tøn­de i år 63 dol­lar pr. tøn­de i 2018, for­di ba­lan­cen mel­lem ud­bud og ef­ter­spørgsel er inds­na­ev­ret, og for­di de ge­opo­li­ti­ske ri­si­ci er øge­de,” kom­men­te­re­de Thina Mar­gret­he Salt­ved, Nor­dea.

An­dre eks­per­ter pe­ger på, at pri­sen på Brent-olie kan sti­ge op til 70-75 dol­lar pr. tøn­de i lø­bet af na­e­ste år, hvis det lyk­kes opec-lan­de­ne at fast­hol­de den ek­si­ste­ren­de pro­duk­tions­be­gra­ens­ning. I mid­ten af au­gust var olie­pri­sen ne­de på 50 dol­lar pr. tøn­de. Tors­dag var pri­sen på ca. 63 dol­lar.

“Kron­prins Mo­ham­med bin Sal­man har sendt chok­bøl­ger gen­nem olie­mar­ke­det” Thina mar­gret­he Salt­ved, olie­a­na­ly­ti­ker, nor­dea

Kron­prins Mo­ham­med bin Sal­man (i mid­ten) an­kom­mer her til Fu­tu­re In­ve­st­ment Ini­ti­a­ti­ve i Riy­adh, Sau­di-ara­bi­en, for et par uger si­den. Ar­kiv­fo­to: Tas­ne­em Al­sul­tan/scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.