Træk­ker Sepp sta­dig i trå­de­ne?

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - Intro -

FI­FA’s ek­stra­or­di­næ­re præ­si­dentvalg den 26. fe­bru­ar har væ­ret præ­get af de man­ge kor­rup­tions­skan­da­ler og ka­ran­tæ­ner i fod­bold­po­li­tik­kens øver­ste top.

I den me­gen po­le­mik er en min­dre, men sta­dig på­fal­den­de de­tal­je gå­et tabt.

For hvor­dan kan det væ­re, at book­ma­ke­re, der le­ver af at vur­de­re vir­ke­lig­he­den så præ­cist som mu­ligt, har haft Jor­dans Prins Ali binHus­se­in som snæ­ver fa­vo­rit til præ­si­dent­po­sten for­an UE­FA’s Gi­an­ni In­fan­ti­no og det asi­a­ti­ske for­bund AFC’s præ­si­dent Sheik Sal­man?

I den se­ne­ste uge har det mest af alt set ud til, at book­ma­ker­ne for en gangs skyld har op­fat­tet en be­gi­ven­hed i sport­s­ver­de­nen helt skævt.

At Prins Ali måt­te hen­te fle­re af si­ne fem støt­ter, der skul­le til for at stil­le op, uden for Mel­le­mø­sten og det asi­a­ti­ske for­bund si­ger no­get om jor­da­ne­rens re­el­le chan­cer, uan­set at han i 2015 var ene­ste mod­kan­di­dat til Sepp Blat­ter og fik 73 af de 209 stem­mer i val­get.

For Asi­en er bag de­res for­bunds præ­si­dent Sheik Sal­man, og en på­fal­den­de af­ta­le ind­gå­et i slut­nin­gen af sid­ste uge vi­ser, at shei­ken fra Ba­hrain er snub­len­de tæt på at ha­ve sik­ret sig præ­si­dent­po­sten i FI­FA.

Det afri­kan­ske kon­ti­nen­tal­for­bund CAF ind­gik en ud­vik­lings­af­ta­le med Sheik Sal­mans asi­a­ti­ske for­bund, og te­o­ri­en er, at det og­så sen­der de 54 stem­mer i Afri­ka til Sheik Sal­man oven i de 46 stem­mer i Asi­en.

Den mid­ler­ti­di­ge FI­FA-præ­si­dent Is­sa Hay­a­tou sag­de i en pres­se­med­del­el­se, at han mid- ler­ti­digt har truk­ket sig fra præ­si­dent­po­sten i CAF, un­der­for­stå­et at den sid­den­de vi­kar for Sepp Blat­ter på FI­FA-po­sten ik­ke var med til at sik­re sam­ar­bejds­af­ta­len med Sheik Sal­mans asi­a­ti­ske for­bund.

Fle­re ob­ser­va­tø­rer me­ner at kun­ne se Sepp Blat­ters ind­fly­del­se i kulis­sen. Blat­ter hav­de no­get nær to­tal op­bak­ning fra Afri­ka i sin tid som FI­FA-præ­si­dent, og­så i Blat­ters valgsejr sid­ste som­mer, og Sheik Sal­man fra dik­ta­tur­sta­ten Ba­hrain har ik­ke just slå­et sig op på en ben­hård re­for­ma­gen­da, hvor al­le ske­let­ter skal ud af ska­bet.

Før Gi­an­ni In­fan­ti­no stil­le­de op som vi­kar i præ­si­dentval­get for Mi­chel Plat­i­ni, der nu har ka­ran­tæ­ne fra fod­bold indtil 2023, var UEFA­ge­ne­ral­se­kre­tæ­ren på fle­re tu­re til Qa­ta­rs ho­ved­stad Do­ha. Der ta­les om en form for for­stå­el­se mel­lem Sal­man og In­fan­ti­no, hvor Sal­man om fi­re-ot­te år over­la­der præ­si­dent­po­sten i FI­FA til In­fan­ti­no, som indtil da så vil ha­ve Sal­mans støt­te til at bli­ve som top­chef i UE­FA.

I kulis­sen spø­ger FBI, det schweizi­ske po­li­ti og an­dre po­li­ti­myn­dig­he­der, der af­hø­rer an­hold­te fod­bold­po­li­ti­ke­re og un­der­sø­ger kor­rup­tions­sa­ger.

Van­d­rø­re­ne i in­ter­na­tio­nal fod­bold­po­li­tik ta­ler om, at der kan kom­me nyt frem i kor­rup­tions­sa­ger­ne før FI­FA-val­get i slut­nin­gen af fe­bru­ar, li­ge­som ve­st­eu­ro­pæ­i­ske og nor­da­me­ri­kan­ske me­di­er gra­ver dybt i Sheik Sal­mans tvivls­om­me for­tid som re­gi­mets mand i Ba­hrain. Så Sheik Sal­man og hans støt­ter skal ik­ke kø­be guld­hat­te end­nu, selv­om Sal­man fø­rer og har vig­ti­ge al­li­e­re­de. ( tbt)

Fo­to: Christophe Ena /Pol­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.