Får Wen­ger et nyt Chel­sea-kom­pleks?

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - Intro -

Hvis der var to ma­na­ge­re, der hav­de det svært med hin­an­den i Pre­mi­er Le­ague, så var det Ar­se­nals Arsè­ne Wen­ger og Chel­seas José Mourin­ho, for po­rtu­gi­se­ren stak tit til fransk­man­den, som han bå­de har kaldt en ”voy­eur” og ”en eks­pert i fi­a­sko­er.” Og så tab­te Mourin­ho al­drig til Wen­ger.

I hans to Chel­sea-pe­ri­o­der fra 2004 til 2007 og fra 2013 til 2015 tør­ne­de de to sam­men i 11 kam­pe i Pre­mi­er Le­ague med seks uaf­gjor­te og fem Chel­sea-sej­re til føl­ge, blandt an­det en 6-0-tri­umf i Wen­gers kamp num­mer 1000 , og så vandt Mourin­ho og­så Liga Cup-fi­na­len i 2007 over Wen­ger med 2-1.

For­ban­del­sen blev dog brudt i det 14. mø­de mel­lem de to, da Ar­se­nal vandt Com­mu­ni­ty Shield-kam­pen til­ba­ge i au­gust, men den nor­ma­le pro­ce­du­re blev straks gen­op­ta­get, da Chel­sea vandt 2-0 på Stam­ford Brid­ge i sep­tem­ber ef­ter en kamp med to ud­vis­nin­ger til gæ­ster­ne.

Så Wen­ger har sta­dig ik­ke slå­et Mourin­ho i liga-re­gi, og det får han som be­kendt hel­ler ik­ke mu­lig­hed for på søn­dag, hvor Ar­se­nal el­lers er stor­fa­vo­rit i hjem­me­kam­pen mod kuld­sej­le­de Chel­sea, der som for­sva­ren­de me­ster lig­ger på en for­bløf­fen­de 14. plads, og se­ne­st kun red­de­de 3-3 hjem­me mod Ever­ton, da kap­ta­jn Jo­hn Ter­ry ik­ke blev dømt of­f­si­de i det 98. mi­nut. For Mourin­ho blev fy­ret til­ba­ge i de­cem­ber, hvil­ket Wen­ger selv­føl­ge­lig blev spurgt om ef­ter­føl­gen­de:

”Der er in­gen grund til at til­fø­je no­get. Jeg øn­sker al­drig, at no­gen mi­ster de­res job. Det er al­tid trist, når det sker,” lød det diplo­ma­tisk fra fransk­man­den, der nu i ste­det skal op imod hol­land­ske Guus Hid­dink i en kamp mel­lem to af de mest ru­ti­ne­re­de træ­ne­re i ver­den.

Sky Sports har nem­lig reg­net ud, at de to til sam­men har stå­et i spid­sen for 2330 kam­pe, hvoraf de to har væ­ret in­ter­ne tve- kam­pe i Pre­mi­er Le­ague, da den nu 69-åri­ge Hid­dink var mid­ler­ti­dig Chel­sea­ma­na­ger i for­å­ret 2009. Og det hjalp ik­ke Wen­ger.

Nok har han slå­et Chel­sea 18 gan­ge, si­den han kom til Eng­land i ef­ter­å­ret 1996, men Mourin­ho har han alt­så kun be­sej­ret én gang uden for liga­re­gi, og Hid­dink vandt og­så beg­ge op­gør mod Ar­se­nal-ma­na­ge­ren til­ba­ge i for­å­ret 2009. Så­le­des blev en elen­dig Ar­se­nal-sæ­son i liga­en for­stær­ket, da Chel­sea i maj vandt 4-1 på Emira­tes, selv om Ni­ck­las Bendt­ner kom på tav­len for hjem­me­hol­det, mens Hid­dink og­så øde­lag­de tro­fæ­mu­lig­he­der­ne i den sæ­son ved en må­ned tid­li­ge­re at sty­re Chel­sea til 2-1 sejr i FA Cup-se­mi­fi­na­len på Wem­bley.

Men der er i den grad lagt op til revanche på søn­dag, og ik­ke kun for­di hjem­me­hol­det har Mesut Özil og må­ske og­så Ale­xis San­chez til­ba­ge, mens Die­go Cos­ta er tvivl­s­om for Chel­sea. For selv om Ar­se­nal kun har vun­det to af fem liga­kam­pe si­den jul, hol­der de fast på før­ste­plad­sen, mens Hid­dink ik­ke har få­et Chel­sea i mærk­bart bed­re form. Godt nok er han ube­sej­ret i seks kam­pe, men han har kun vun­det de to, og den ene var hjem­me mod Scunt­hor­pe i FA Cup’en, mens spil­let ge­ne­relt ik­ke er ble­vet løf­tet.

Og så kan Wen­ger og­så glæ­de sig over, at han mod­sat kam­pe­ne mod Mourin­ho fak­tisk har be­sej­ret Hid­dink. I fi­re Cham­pions Le­ague-kam­pe mel­lem Ar­se­nal og PSV har Lon­don-mand­ska­bet vun­det de to og spil­let to uaf­gjort. Men på søn­dag er det kun sej­ren, der tæl­ler i den tæt­te topkamp, som kun Ar­se­nal er en del af i den­ne sæ­son, mens Chel­sea kan bli­ve skub­bet mod bun­den med et ne­der­lag på Emira­tes. (pynd­ten)

Fo­to:AP Photo/Rui Vieira

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.