619

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - Intro -

For en lil­le hånd­fuld år si­den brød Jon Fla­na­gan igen­nem som en spil­ler, man hur­tigt fik sto­re for­vent­nin­ger til i Li­ver­pool. Som 18-årig de­bu­te­re­de ba­ck­en un­der Ken­ny Dalg­lish, og da han et par år se­ne­re blev fast mand på An­fi­eld, ud­tal­te bra­si­li­an­ske Ca­fu, at han kun­ne se no­get af sig selv i den un­ge scou­ser. Men kort ef­ter, at Li­ver­pool-fan­se­nes Ca­fu­s­am­men­lig­ning blev va­li­de­ret af den gam­le me­ster selv, knæk­ke­de Fla­na­gans op­ad­gå­en­de kur­ve. I som­me­ren 2014 fik han pro­ble­mer med væ­ske i knæ­et, og en ope­ra­tion lø­ste ik­ke pro­ble­mer­ne. Fla­na­gan måt­te ope­re­res end­nu en gang, og først nu er han ble­vet klar til igen at spil­le fod­bold. Ons­dag af­ten fik han co­me­ba­ck i FA Cup-kam­pen mod Exe­ter, 619 da­ge ef­ter sin se­ne­ste kamp for Li­ver­pools første­hold.

”In­gen har fortjent det me­re end ham. Det er så lang tid, så utro­ligt lang tid. Mens jeg har væ­ret her, har han al­tid væ­ret ska­det, men al­drig i dår­ligt hu­mør. Det er utro­ligt. Han er en vir­ke­lig stærk fyr, for­hå­bent­lig fort­sæt­ter det,” sag­de Jür­gen Kl­opp ef­ter kam­pen, og Fla­na­gans co­me­ba­ck fik sør­me og­så en kom­men­tar fra Ca­fu.

”Jeg har få­et tu­sind twe­ets! Jeg tror, det be­ty­der, at en ven er vendt til­ba­ge til ba­nen!!!” twe­e­te­de den bra­si­li­an­ske le­gen­de. ( stan)

Det var et kæm­pe navn, som FC Kø­ben­havn hav­de få­et som træ­ner, og som ef­ter et halvt år i klub­ben kig­ge­de fremad. Den 53-åri­ge eng­læn­der Roy Hod­g­son hav­de træ­net blandt an­det In­ter,er, Bla­ck­burn og det schweizi­ske lands­hold, og nu var han kom­met til Dan­mark med et klart mål: FC Kø­benn­havn, der kun hav­de vun­det ét mer­ster­skab si­den dan­nel­sen i 1992, skul­le til tops.

”Det er min in­ten­tion at gø­re FCK til et stor­hold, som al­le fryg­ter. Jeg vil ik­ke ta­le om for­ti­den i den her klub, for da jeg kom, be­slut­te­de jeg at star­te fra scratch og gi­ve al­le en li­ge chan­ce, men de sid­ste års pla­ce­rin­ger har ik­ke væ­ret for go­de. Og FCK har po­ten­ti­a­let til no­get stort (…) Mit ide­al for FC Kø­ben­havn er stor­klub­ber som Ar­se­nal el­ler Man­che­ster Uni­ted, der bli­ver ved med at væ­re top­hold, men ik­ke In­ter, der har pen­ge nok, men ik­ke re­sul­ta­ter, der står mål her­med,” sag­de Roy Hod­g­son i et stort in­ter­view.

Eng­læn­de­ren hav­de væ­ret træ­ner i 25 år, men han var end­nu ik­ke mæt. For ek­sem­pel drøm­te han om det en­gel­ske land­stræ­nerjob, som han hav­de væ­ret sat i for­bin­del­se med, in­den SvenGöran Eriks­son fik tjan­sen.

”Jeg er glad for, at FC Kø­ben­havn i gi­vet fald ik­ke vil stil­le sig i vej­en, hvis jeg at­ter skul­le kom­me ind i bil­le­det,” sag­de Hod­g­son.

AN­DRE POINTER FRA TIPS­BLA­DET 26. JA­NU­AR 2001

– Det in­ter­na­tio­na­le Me­lo­di Grand Prix skul­le af­hol­des i Par­ken se­ne­re på for­å­ret, og der­for måt­te FC Kø­ben­havn flyt­te en hjem­me­kamp mod Vi­borg. Den skul­le i ste­det spil­les på Brønd­by Sta­dion. ”Så små sko går vi alt­så ik­ke i. Et for­nuf­tigt sam­ar­bej­de er vej­en frem,” ud­tal­te di­rek­tør Flem­m­ing Øster­gaard om det kon­tro­ver­si­el­le i at spil­le hos ar­vefjen­den. – Pa­ris Saint-Ger­main hav­de vun­det kam­pen om det 20-åri­ge bra­si­li­an­ske stor­ta­lent Ro­nal­din­ho, om hvem man sag­de, at han kun­ne bli­ve li­ge så god som Ro­nal­do. ”I sid­ste en­de er det vo­res håb, at desti­na­tio­nen ef­ter Pa­ris hed­der Bar­ce­lo­na. Ita­li­en kom­mer først ind i bil­le­det, når han er mod­net yder­li­ge­re,” ud­tal­te hans schweizi­ske rå­d­gi­ver Erik Lovey. – Fle­re hav­de be­teg­net den 21-åri­ge He­e­ren­ve­en-midt­ba­ne­spil­ler Da­ni­el Jensen som ”den nye Mi­cha­el Laud­rup,” men den køb­te ho­ved­per­so­nen ik­ke selv. ”Jeg ser alt­så ik­ke mig selv som en ny Mi­cha­el Laud­rup. Jeg sy­nes, det er far­ligt at si­ge så­dan, for der er jo ik­ke to spil­le­re, der lig­ner hin­an­den. Mi­cha­el Laud­rup hav­de nog­le kva­li­te­ter, som in­gen an­dre har,” sag­de Da­ni­el Jensen i et stort in­ter­view. ( stan)

v s -

ørum)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.