Hul­let ef­ter Rom­me­da­hl

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - Tobias Mikkelsen -

Selv om han i si­ne sid­ste år var en af de mest upo­pu­læ­re og udskæld­te spil­le­re på det dan­ske lands­hold, så har det al­li­ge­vel vist sig, at hul­let ef­ter Den­nis Rom­me­da­hl har væ­ret svært at fyl­de ud. En stri­be af spil­le­re som Emil Lar­sen, Las­se Vi­be, Pio­ne Si­sto, Ras­mus Falk og Yus­suf Poul­sen har væ­ret prø­vet, uden at no­gen har ta­get høj­re­kan­ten på lands­hol­det som de­res egen.

Så selv om der er hård kon­kur­ren­ce, er der og­så en åb­ning, og den kan der må­ske stå To­bi­as Mik­kel­sen på. Godt nok har han ik­ke truk­ket i lands­hold­strøj­en si­den den 8. sep­tem­ber 2012 som ind­skif­tet (for Rom­me­da­hl) i VM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pen mod Tjek­ki­et i Par­ken, men lands­hol­det er ik­ke ba­re no­get, som han må­ske kun­ne hå­be på, hvis nu...

”Nej, det er en klar am­bi­tion for mig. Det er det. Det er no­gen fe­de kam­pe, og det at re­præ­sen­te­re sit land er jo no­get af det stør­ste, man kan op­le­ve som fod­bold­spil­ler. Det er klart no­get, som jeg hå­ber og tror på, kan la­de sig gø­re,” si­ger To­bi­as Mik­kel­sen, der spil­le­de ot­te land­skam­pe fra novem­ber 2011 til sep­tem­ber 2012 med en en­kelt fra start (i den tab­te ven­skabs­kamp til Slovaki­et i au­gust 2012 hvor han og­så score­de sit hidtil ene­ste land­skamps­mål i 1-3 ne­der­la­get) og ik­ke mindst med spil­le­tid i al­le tre kam­pe un­der EM i Po­len og Ukrai­ne.

Han fik seks mi­nut­ter i 1-0 sej­ren over Hol­land, ot­te mi­nut­ter i det af­slut­ten­de 1-2 ne­der­lag til Tys­kland og så en god halv ti­me i den an­den grup­pe­kamp mod Portu­gal i Lviv.

”Det var jo kæm­pe­stort og su­per­fedt at få lov til at væ­re med og få lov til at prø­ve det. Portu­gal-kam­pen er nok den, jeg hu­sker bedst, for det var der, jeg fik mest spil­le­tid, og hvor vi og­så kom til­ba­ge og fik ud­lig­net til 2-2, før de så får et lor­te­mål til sidst,” si­ger To­bi­as Mik­kel­sen.

Og hvis man kig­ger til­ba­ge på kamp­no­ter­ne fra den­gang, så op­træ­der nav­net Mik­kel­sen fak­tisk man­ge gan­ge i den hek­ti­ske af­slut­ning, bå­de med dri­blin­ger og go­de ind­læg. Og til al­ler­sidst fik han lagt bol­den af til ind­skif­te­de Las­se Schö­ne, der hav­de god po­si­tion li­ge uden for fel­tet, men send­te sit skud li­ge for­bi mål med en rund­skæv, der blev lidt for skæv.

”Ja, det kan jeg godt hu­ske. Jeg gjor­de me­get godt i den kamp. Det var me­get læ­re­rigt at få lov til at væ­re med der,” si­ger To­bi­as Mik­kel­sen langt væk fra Lviv, men med in­tak- te am­bi­tio­ner om fle­re op­le­vel­ser med det dan­ske lands­hold.

Mor­ten Ol­sen sat­te To­bi­as Mik­kel­sen i spil ved al­le tre EM-kam­pe i Ukrai­ne

til­ba­ge i 2012. Fo­to: Jens Dres­ling/Pol­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.