PO­SI­TIV OVER FOR NY LIGASTRUKTUR

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - Jesper Jørgensen -

Si­den 2009 har den bed­ste bel­gi­ske ræk­ke be­nyt­tet et play­off-sy­stem, som grad­vist er ble­vet til en gan­ske sin­drig mo­del med ad­skil­li­ge slut­spils­fi­na­ler om alt fra nedryk­ning til eu­ro­pæ­isk kva­li­fi­ka­tion. Fra og med den kom­men­de sæ­son bli­ver Su­per­liga­en æn­dret til en lig­nen­de, men dog mo­de­re­ret mo­del, og det glæ­der Jes­per Jør­gen­sen, at han igen skal spil­le med slut­spil.

”Jeg tror, det er det ret­te skridt for dansk fod­bold. Jeg er ik­ke 100 pro­cent in­de i, hvor­dan play­off 2 [ nedryk­nings­slut­spil] fun­ge­rer, men jeg har kon­sta­te­ret, at man be­hol­der si­ne po­int fra ef­ter­å­ret, og det er fint, men ta­ger nok og­så lidt af spæn­din- gen ud af det på nog­le om­rå­der. Det er må­ske ik­ke en helt fair løs­ning at hal­ve­re po­in­te­ne som i Bel­gi­en, men for den neut­ra­le til­sku­er er det klart, at det brin­ger hol­de­ne tæt­te­re på hin­an­den, og det ska­ber spæn­ding,” si­ger Jes­per Jør­gen­sen, som især ro­ser mester­skabs­slut­spil­let.

”De gan­ge, jeg har spil­let play­off 1 [ mester­skabs­slut­spil] i Bel­gi­en, har væ­ret su­per fe­de. Bå­de for til­sku­er­ne og spil­ler­ne, så det er om at hol­de sig derop­pe. Man har kun grund til at væ­re po­si­tiv over, at der sker no­get nyt. Det er det rig­ti­ge for dansk fod­bold,” me­ner han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.