RU­LE BRI­TAN­NIA

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - Ugen På Transfermarkedet - TEKST: THO­MAS PYNDT

Det hand­ler selv­føl­ge­lig no­get om tra­di­tio­nen for trans­fers i ja­nu­ar, men det hand­ler og­så me­get om de øko­no­mi­ske mu­lig­he­der for at for­stær­ke sig, så på den må­de er der ik­ke no­get un­der­ligt i, at det er de en­gel­ske Pre­mi­er Le­ague-klub­ber, der fyl­der mest på ja­nu­ar­li­ster­ne over køb og salg. For de 20 bed­ste klub­ber i Eng­land har ef­ter­hån­den få­et så man­ge pen­ge, at de kan over­by­de sy­d­eu­ro­pæ­i­ske kon­kur­ren­ter, som det for ek­sem­pel blev set i som­mer med Yo­han Ca­bay­es skif­te fra PSG til Crystal Pa­la­ce i ste­det for Ro­ma, der og­så var in­ter­es­se­ret, men slet ik­ke kun­ne mat­che løn­pak­ken i Pa­la­ce.

Så op­lagt et ek­sem­pel har der end­nu ik­ke væ­ret her i ja­nu­ar, men i sid­ste uge brag­te Daily Mail en top 30 over de eu­ro­pæ­i­ske klub­ber, der tje­ner mest på tv-af­ta­ler­ne, og det var gan­ske over­ra­sken­de læs­ning. Li­sten er godt nok en smu­le spe­ku­la­tiv, da det er den ak­tu­el­le sæ­son, der reg­nes på med frem­skriv­ning af de mu­li­ge tv-ind­tæg­ter, der jo ik­ke lig­ger fast end­nu, men bil­le­det er sta­dig klart med al­le 20 Pre­mi­er Le­ague-klub­ber på li­sten, der og­så in­dreg­ner even­tu­el tv-ind­tægt fra de eu­ro­pæ­i­ske tur­ne­rin­ger.

Med Cham­pions Le­ague-pen­ge­ne lyk­kes det li­ge præ­cis Bayern Mün­chen at ryk­ke for­bi Crystal Pa­la­ce med en sam­let tv-ind­tægt på 800 mil­li­o­ner kro­ner, mens Norwich og Na­po­li lig­ger si­de om si­de med 700 mil­li­o­ner kro­ner, hvil­ket må­ske kan væ­re med til at for­kla­re, hvor­for op­ryk­ker­ne og ik­ke Na­po­li i we­e­ken­den hen­te­de den schweizi­ske stop­per Timm Klo­se i Wol­fsburg, for i ef­ter­å­ret blev ita­li­e­ner­ne og­så nævnt som mu­lig kø­ber.

Klo­se måt­te vi­de­re ef­ter at ha­ve mi­stet spil­le­tid til Dan­te, og i Tys­kland var for­vent­nin­gen, at han kun­ne ind­brin­ge om­kring 30-40 mil­li­o­ner kro­ner, men i Eng­land er pri­ser­ne ba­re me­get hø­je­re, så det end­te med en trans­fer til 80 mil­li­o­ner kro­ner.

”Ot­te mil­li­o­ner pund vir­ker som en enorm pris for en spil­ler med be­græn­set er­fa­ring ud­over Bun­des­liga­en og den schweizi­ske liga, men al­le blev eni­ge, og al­le vir­ker til­fred­se,” som den ty­ske jour­na­list Phi­lip Har­me­ling for­kla­re­de til et Norwich- fan­si­te ef­ter trans­fe­ren, mens den 27-åri­ge for­sva­rer selv sag­de:

”Det har al­tid væ­ret en drøm for mig at spil­le i Pre­mi­er Le­ague, og Norwich har gi­vet mig en stor chan­ce. Nu vil jeg ba­re gi­ve alt for at bli­ve en god spil­ler i den­ne liga.”

Selv­føl­ge­lig tje­ner klub­ber­ne ik­ke kun pen­ge på tv-af­ta­ler­ne. Der er stør­re og stør­re sponsora­ter, der er præ­mie­pen­ge fra den lo­ka­le liga og fra UE­FA, og der er ind­tje­ning fra de fyld­te sta­dions, så Pre­mi­er Le­agu­edo­mi­nan­sen er ik­ke li­ge så ud­bredt, når det sto­re regn­skab gø­res op, som det net­op er ble­vet på den tra­di­tio­nel­le li­ste over de eu­ro­pæ­i­ske klub­ber med den stør­ste om­sæt­ning må­lt ef­ter sæ­so­nen 2014/15.

Her lig­ger Re­al Madrid øverst for 11. år i træk med en sam­let om­sæt­ning på 4,27 mil­li­ar­der kro­ner, ef­ter­fulgt af Bar­ce­lo­na, Man­che­ster Uni­ted (der el­lers ik­ke var i Cham­pions Le­ague i sid­ste sæ­son), PSG og Bayern Mün­chen, så de stør­ste eu­ro­pæ­i­ske klub­ber p.t. er sta­dig stør­re end de fle­ste af de en­gel­ske. Men på de næ­ste 15 plad­ser lig­ger der blandt an­det ot­te en­gel­ske klub­ber, og bå­de Ever­ton og Newcast­le har over­ha­let In­ter, mens West Ham er kom­met med på li­sten som num­mer 20, før de flyt­ter til et nyt og stør­re sta­dion til som­mer.

Her vil de en­gel­ske tv-af­ta­ler og­så vok­se med 50 pro­cent, så der er ri­ge­lig grund til at for­stær­ke sig mod nedryk­ning i ja­nu­ar, mens den øko­no­mi­ske do­mi­nans fra Pre­mi­er Lea-

Fo­to: Pe­tr David Jo­sek/Pol­fo­to

Fo­to: Jens Dres­ling/Pol­fo­to gue og­så ba­re vil øges, hvil­ket gan­ske gi­vet vil smit­te af på de kom­men­de trans­fer­mar­ke­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.