DER LEISTUNGSTRÄGER SAM­MER

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - Januar Transferserie - TEKST: TRO­ELS BA­GER THØ­GER­SEN

I dag ken­der vi Borus­sia Dort­mund for Jür­gen Kl­op­ps fan­ta­sti­ske hold, hvor Robert Lewan­dowski og Ma­rio Götze im­po­ne­re­de med mo­der­ne kon­tra-fod­bold af hø­je­ste ka­rat fra 2011 til 2013. Men Dort­munds selv­for­stå­el­se som Ruhrs al­ter­na­tiv til al­mæg­ti­ge Bayern Mün­chen i syd blev i høj grad til i halv­fem­ser­ne, ef­ter Dort­mund køb­te en ær­ger­rig, il­ter øst­ty­sker hjem fra et skævt hal­vår i Mila­no.

I1990, sam­me år som Vest­tys­kland vandt VM i Ita­li­en, score­de Mat­t­hi­as Sam­mer beg­ge mål i Øst­tys­klands sid­ste land­skamp, der blev en 2-0 sejr i Bruxelles over Bel­gi­en. I 1992 star­te­de Sam­mer på det ty­ske lands­hold i fi­na­len mod Dan­mark, hvor Sam­mer hav­de Ste­fan Ef­fen­berg og Tho­mas Häs­sler ved sin si­de på mid­ten, men som be­kendt le­ve­de ty­sker­ne den­ne gang ik­ke op til fo­re­stil­lin­gen om, at de vandt i sto­re tur­ne­rin­ger.

Sam­mer ryk­ke­de til sten­ri­ge In­ter­na­zi­o­na­le den som­mer. Men som så man­ge an­dre top­spil­le­re i de år fandt ty­ske­ren sig ik­ke til ret­te i en uhar­monisk trup præ­get af ek­stre­me for­vent­nin­ger fra om­gi­vel­ser­ne og ik­ke mindst ejer Mas­si­mo Mor­rat­ti, der næp­pe hav­de tro­et, han skul­le ven­te yder­li­ge­re 18 år, før han vandt en eu­ro­pæ­isk ti­tel (Cham­pions Le­ague med José Mourin­ho i 2010).

Så væk skul­le Mat­t­hi­as Sam­mer, og det al­le­re­de i ja­nu­ar 1993 i en tid, hvor klubs­kif­ter el­lers langt of­te­re fandt sted om som­me­ren.

Borus­sia Dort­mund hav­de fle­re stær­ke spil­le­re i trup­pen og vil­le spil­le med om top­pla­ce­rin­ger­ne, og da Sam­mer hav­de vun­det det ty­ske mester­skab med VfB Stutt­g­art sæ­so­nen in­den, var Ruhr-hol­det klar til at læg­ge over 30 mil­li­o­ner for den ty­ske lands­holds­spil­ler, en sær­de­les stor sum på den tid.

VI­DE­RE

Top­sport lå til fa­mi­li­en.

Fa­ren Klaus Sam­mer blev to gan­ge øst­tysk me­ster med Dy­na­mo Dres­den, li­ge­som søn­nen i rol­ler i for­sva­ret el­ler på midt­ba­nen.

Klaus Sam­mers kar­ri­e­re slut­te­de re­elt, da hans stjer­ne­spil­ler Frank Lip­pmann hop­pe­de af fra et Dy­na­mo Dres­den-hold træ­net af Sam­mer i for­bin­del­se med en eu­ro­pæ­isk kamp ude mod ve­st­ty­ske Bay­er Üer­din­gen.

Det hem­me­li­ge po­li­ti Sta­si be­brej­de­de blandt an­dre Klaus Sam­mer for Lip­pmanns af­hop­ning, og Sam­mer blev fy­ret og er­stat­tet med Edu­ard Gey­er, der er Dy­na­mo Dres­den­træ­ner fra 1986 til 1990 og øst­tysk land­stræ­ner i 1989 og 1990.

I sam­me tids­rum etab­le­rer Mat­t­hi­as Sam­mer sig som en stærk første­holds­spil­ler i Dy­na­mo Dres­den og på det øst­ty­ske lands­hold – da ar­ki­ver­ne år se­ne­re bli­ver åb­net, vi­ser det sig, at træ­ner Gey­er hav­de rap­por­te­ret om blandt an­dre Mat­t­hi­as Sam­mer til Sta­si.

Da mu­ren faldt, valg­te Mat­t­hi­as Sam­mer at ryk­ke til ve­st­ty­ske VfB Stutt­g­art i som­me­ren 1990, og her vi­ste Mat­t­hi­as Sam­mer sig at væ­re me­re end god nok til den ve­st­ty­ske Bun­des­liga.

”Jeg spil­le­de og­så over­for ham, da han var i Stutt­g­art. Det er fak­tisk et af hans mål kort før tid, der gi­ver Stutt­g­art mester­ska­bet. Indtil da hav­de vi lig­get til at bli­ve ty­ske me­stre,” for­tæl­ler Flem­m­ing Povls­en, der blev hold­kam­me­rat med Sam­mer ved skif­tet til Dort­mund i ja­nu­ar 1993.

”Jeg tror, at me­get af hans indstil­ling kom fra fa­ren Klaus. Det hand­le­de først og frem­mest om at vin­de og at væ­re ær­ger­rig. Om spil­let var smukt be­tød ik­ke så me­get,” for­tæl­ler Flem­m­ing Povls­en.

Sam­mer hav­de ik­ke følt sig hjem­me i Ita­li­en, men i Vest­tys­klands in­du­stri-hjer­te i Ruhr fandt Mat­t­hi­as Sam­mer bå­de fans og et fod­bold­hold, hvor han pas­se­de ind.

”Mat­t­hi­as Sam­mer kom til at teg­ne hol­det. Han spil­le­de med stor ag­gres­si­vi­tet og vild­skab, men og­så med en stor spil­leg­læ­de og lyst. Han pas­se­de ba­re godt ind i Dort­mund,” for­tæl­ler Flem­m­ing Povls­en.

”Han blev Ot­t­mar Hitz­felds for­læn­ge­de arm på ba­nen. Han di­ri­ge­re­de, sat­te folk op, stil­le­de hø­je krav i bå­de kamp og træ­ning, og han nød stor respekt blandt os an­dre i trup­pen. For han gjor­de det he­le for hol­dets skyld, der var ik­ke det mind­ste sel­vi­s­ce­ne­sæt­tel­se i ham. Fan­se­ne el­ske­de ham for hans indstil­ling, for at re­præ­sen­te­re klub­ben med de dy­der, der er vig­ti­ge for Dort­munds fans,” si­ger Flem­m­ing Povls­en, der som sli­der af sin egen ret fik et godt for­hold til den am­bi­tiø­se an­fø­rer.

”Vi pas­se­de godt sam­men og så på man­ge må­der fod­bold på sam­me må­de. At hårdt ar­bej­de går for­an smukt spil,” si­ger Flem­m­ing Povls­en.

”Han blev al­drig mæt og til­freds. ”Vi skal pas­se på suc­ce­sen”, sag­de han, når vi hav­de op­nå­et no­get,” si­ger Flem­m­ing Povls­en.

TY­SKER­NE I JA­NU­AR

Dort­mund nå­e­de UE­FA Cup-fi­na­len i Sam­mers før­ste sæ­son, og i takt med at Ruhr-hol­det fik hen­tet fle­re pro­fi­ler til, nå­e­de Dort­mund et fo­re­lø­bigt ze­nit med mester­ska­ber i 1995 og 1996 med den over­ra­sken­de Cham­pions Le­ague-tri­umf i 1997 som hol­dets ab­so-

lut­te høj­de­punkt og Mat­t­hi­as Sam­mers stør­ste øje­blik sam­men med EM-sej­ren året in­den.

Ef­ter CL-sej­ren over Ju­ven­tus på Olym­pi­asta­dion i Ber­lin kun­ne Mat­t­hi­as Sam­mers krop ik­ke hol­de til me­re top­fod­bold, og han slut­te­de ef­ter 1997/1998-sæ­so­nen, hvor han kun var ba­nen i seks kam­pe.

Mat­t­hi­as Sam­mer var ik­ke den før­ste spil­ler, der skif­te­de om vin­te­r­en i tysk fod­bold – men re­strik­tio­ner på klubs­kif­ter sam­men­lig­net med ek­sem­pel­vis Eng­land be­tød, at ja­nu­ar-trans­fers først be­gynd­te at fyl­de for al­vor på den­ne si­de af årtu­sind­skif­tet.

Ta­lentspej­de­ren Ove Flindt-Bjerg har spil­let i Østrig og Tys­kland og væ­ret sport­s­di­rek­tør og træ­ner i østrigsk fod­bold.

I dag ar­bej­der han for Borus­sia Mön­cheng­lad­bach, der fle­re gan­ge har haft held til at fin­de vær­di­ful­de spil­le­re i ja­nu­ar.

Iføl­ge Flindt-Bjerg kan ty­ske klub­ber ha­ve en for­del på ja­nu­ars trans­fer­mar­ked på grund af vin­ter­pau­sen, som gi­ver ty­sker­ne fle­re uger ek­stra til at til­pas­se hol­det og gi­ve nye spil­le­re tid i træ­ning.

”Der kan væ­re en for­del i, at en ny spil­ler har nog­le uger til ak­kli­ma­ti­se­re sig. Ty­ske klub­ber kan i nog­le til­fæl­de ud­nyt­te, at der er pro­ble­mer med løn­nen i lan­de som Bra­si­li­en og Ar­gen­ti­na. Men man vil helst hand­le om som­me­ren, der er of­te ska­der el­ler en uven­tet over­le­vel­ses­kamp som for­kla­ring, når et Bun­des­liga-hold age­rer på trans­fer­mar­ke­det. For ek­sem­pel er det no­get af for­kla­rin­gen på Frank­furts ak­ti­vi­tet i den­ne må­ned,” si­ger Ove Flindt-Bjerg med hen­vis­ning til Lukas Hra­deck­ys Ein­tra­cht, der har solgt Va­clav Kad­lec til FC Midtjyl­land for om­kring 13 mil­li­o­ner kro­ner og hen­tet tre mand for me­re end det dob­bel­te af det be­løb.

Den si­tu­a­tion var Borus­sia Mön­cheng­lad­bach og Ove Flindt-Bjerg selv i for fem år si­den, da klub­ben lå i en håb­løs si­tu­a­tion.

”Vi lå sidst og hav­de en mar­kant vær­re målsco­re end de an­dre hold. Så hen­te­de vi østrig­ske Martin Stran­zl i Rusland. Han var be­gyn­del­sen på op­tu­ren og vo­res til­ba­ge­ven­den til vo­res na­tur­li­ge ni­veau, hvor vi lig­ger i dag. Vi hav­de go­de fod­bold­spil­le­re, men der var in­tet hie­rar­ki i trup­pen. Stran­zl fik en enorm be­tyd­ning som le­der i bus­sen, på ho­tel­let, i om­klæd­nings­rum­met og på ba­nen. En spil­ler kan gø­re en enorm for­skel,” si­ger Ove Flind­tBjerg.

Mat­t­hi­as Sam­mer og Kent Ni­el­sen i EM-fi­na­len 1992. Fo­to: Kim Agersten/Pol­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.