NÅR OL DRIL­LER

Det er ik­ke før­ste gang, der er kon­flikt un­der op­sej­ling i fod­bold­ver­de­nen før et OL. En eks­pert vur­de­rer, at DBU næp­pe får held med at ud­ta­ge spil­le­re mod klub­ber­nes vil­je.

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - Ol 2016 - TEKST: TRO­ELS BA­GER THØ­GER­SEN

Der er bal­la­de i dansk fod­bold. Det er i sig selv in­gen nyhed, så­dan har det væ­ret i en hel fod­bold­spil­ler-ge­ne­ra­tion el­ler læn­ge­re end­nu. Men et em­ne, der vil dukke op igen og igen i de kom­men­de må­ne­der, er det OL, Dan­mark skal spil­le til au­gust.

Det dan­ske U/21-lands­hold, der kom i se­mi­fi­na­len ved U/21-EM sid­ste som­mer, skal ik­ke kun til Rio De Ja­neiro, der er og­så mu­lig­hed for kam­pe in­de i Ama­zo­nas-jung­len i Ma­naus, hvor græstæp­pet vist skal læg­ges igen på en af de stør­ste hvi­de ele­fan­ter no­gen­sin­de ef­ter en fod­bold-slut­run­de, og i Bra­si­lia, Be­lo Ho­rizon­te, Salva­dor og São Paulo.

I samt­li­ge an­dre sports­gre­ne er OL no­get af det stør­ste – for man­ge det stør­ste – der fin­des. I fod­bold er det an­der­le­des. Pro­ble­met er, at IOC og FI­FA som kom­pro­mis i man­ge år har væ­ret eni­ge om, at fod­bold­hol­de­ne ved OL er U/21-lands­hold, hvil­ket mini­me­rer an­tal­let af voks­ne prof­spil­le­re, der skal spil­le OL-kam­pe i lø­bet af de sid­ste uger i som­me­ren, of­te mens der er af­gø­ren­de kva­li­fi­ka­tions­kam­pe i gang i Eu­ro­pa og ligastart i de sto­re lan­de på sam­me kon­ti­nent.

Klub­ber­ne, spil­ler­ne og Spil­ler­for­e­nin­gen er ved at la­de op gen­nem me­di­er­ne til op­gø­ret om, hvem der skal med til OL i Bra­si­li­en. På den ene si­de har spil­ler­ne kon­trakt­lig ret til at kom­me til slut­run­der – for­di klub­ber­ne har pligt til at slip­pe spil­le­re til lands­hold – på den an­den si­de me­ner klub­ber­ne, at den in­ter­na­tio­na­le kampka­len­der skal respek­te­res, og at de ik­ke skal slip­pe spil­le­re midt i en af de vig­tig­ste pe­ri­o­der i sæ­so­nen.

SKAR­PE FRON­TER

Iføl­ge Jens Ber­tel Ras­mus­sen fra Ber­tel Ras­mus­sen Ad­vo­kat­fir­ma får DBU og OL-lands­hol­det svært ved frit at ud­ta­ge lands­hol­det, på trods af ord­ly­den i spil­ler­nes DBU-sank­tio­ne­re­de kon­trak­ter.

”Hvis du ser på pa­ra­graf­fen i DBU’s spil­ler- kon­trakt om landsholdsudtagelse, står der ik­ke no­get om, at kam­pe­ne skal lig­ge i de kamp-ter­mi­ner, der er af­talt i FI­FA’s kampka­len­der. Spil­ler­for­e­nin­gen i Dan­mark har en po­in­te i, at ord­ly­den i kon­trak­ten gi­ver dan­ske spil­le­re ret til at kom­me med OL-lands­hol­det. Det kal­des i juri­di­ske ter­mer den ob­jek­ti­ve vur­de­ring. Men i den sub­jek­ti­ve juri­di­ske vur­de­ring ind­går og­så af­ta­ler­ne om­kring FI­FA’s ter­mi­ner og DBU’s hid­ti­di­ge prak­sis på om­rå­det, hvor det ik­ke har væ­ret nor­malt, at spil­le­re i dan­ske klub­ber er ble­vet ud­ta­get uden­for FI­FA’s lands­holds-ter­mi­ner,” si­ger Jens Ber­tel Ras­mus­sen, der har spe­ci­a­le i sport­s­ret og blandt an­det sid­der i det eu­ro­pæ­i­ske hånd­bold­for­bunds ap­pe­l­ud­valg.

”Hvis DBU væl­ger at stå på den ob­jek­ti­ve vur­de­ring, og det har jeg svært ved at tro, at DBU gør, så vil klub­ber­ne utvivl­s­omt ta­ge sa­gen til FI­FA og vi­de­re til CAS, og der vil klub­ber­ne ef­ter min vur­de­ring stå med en god sag ud fra den sub­jek­ti­ve vur­de­ring,” si­ger Jens Ber­tel Ras­mus­sen.

”Jeg vil vur­de­re, at det er i al­le par­ters in­ter­es­se at lan­de en fæl­les af­ta­le, og ger­ne så hur­tigt som mu­ligt. Så kan man un­dre sig over, at FI­FA ik­ke har sik­ret, at OL-tur­ne­rin­gen er del af kampka­len­de­ren, for det er trods alt kun hvert fjer­de år, man skal ta­ge hen­syn til OL. Og så er det nok og­så et godt tids­punkt at ta­ge ord­ly­den i pa­ra­graf­fen om dan­ske spil­le­res landsholdsudtagelse op igen, så der ik­ke op­står dis­se tvivls­spørgs­mål, som vi ser i dis­se uger,” si­ger Jens Ber­tel Ras­mus­sen.

Hvor par­ter­ne lan­der, får vi svar på i de kom­men­de må­ne­der. Men at pro­ble­met har ek­si­ste­ret før vi­ser Tipsbladets gen­nem­gang af de tre se­ne­ste fod­bold­t­ur­ne­rin­ger ved OL, hvor der hver gang har væ­ret tov­træk­ning om fod­bold­spil­le­re på vej til OL-tur­ne­rin­ger - ik­ke mindst de bed­ste spil­le­re fra de stør­ste klub­ber og lan­de.

”Ar­gen­ti­na har vun­det OL-fi­na­len i Bei­jing i 2008. Her kram­mer Lio­nel Mes­si og Ro­nal­din­ho, må­ne­den ef­ter Ro­nal­din­ho var ryk­ket fra FC Bar­ce­lo­na til AC Milan.” Fo­to: Ri­car­do Ma­za­lan/AP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.