2004

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - Ol 2016 -

En ting er at spil­le kam­pe­ne, men der er så sto­re for­vent­nin­ger om­kring Ro­nal­do. Selv ved EM 2004 så Portu­gal ham som de­res frel­ser. Han var en af dem, der skul­le sik­re dem tit­len. Han gjor­de det så flot i lø­bet af tur­ne­rin­gen.”

”Da de så det, sag­de de plud­se­lig: ”Vi vil og­så ha­ve ham”. Hvis du skæ­rer ka­gen for man­ge gan­ge, er der ik­ke no­get til­ba­ge til sidst. Knæg­ten kan bli­ve ud­mat­tet. Vi vil­le ha­ve gi­vet ham to må­ne­ders ro snart, vi hav­de ham til­ba­ge, og ik­ke brugt ham før novem­ber. Det her er fuld­stæn­dig latterligt.”

Alex Fer­gu­son hav­de si­ne me­nin­gers mod som Man­che­ster Uni­ted-ma­na­ger, og i juli 2004 var skot­ten rød­g­lø­de­n­de, da Portu­gals fod­bold­for­bund sag­de, at Cri­sti­a­no Ro­nal­do og­så skul­le med til OL i At­hen.

Man­che­ster Uni­ted skul­le spil­le Cham­pions Le­ague-kva­li­fi­ka­tion, og selv­om de kam­pe faldt po­si­tivt ud for Fer­gu­sons hold, ir­ri­te­re­de tur­ne­rin­gen såvel Fer­gu­son og hans kol­le­ger i Pre­mi­er Le­ague som ch­eftræ­ne­re man­ge an­dre ste­der i ver­den.

Ro­ber­to Ay­a­la og Kily Gon­za­lez fra Va­len­cia og In­ter var med som Ar­gen­ti­nas ”voks­ne” spil­le­re sam­men med Fer­gu­sons nye for­svars­spil­ler Ga­bri­el He­in­ze, og Glas­gow Ran­gers sat­te Craig Mo­o­re til salg, da au­stra­li­e­ren valg­te at si­ge ja til OL-in­vi­ta­tio­nen.

Ar­gen­ti­na end­te med at vin­de OL-fi­na­len 28. au­gust med He­in­ze og Ay­a­la i star­top­stil­lin­gen – mens Alex Fer­gu­son kun­ne trø­ste sig med, at Portu­gal og Ro­nal­do røg ud i grup­pe­spil­let, hvor­ef­ter Man­che­ster Uni­ted og Fer­gu­son gav Ro­nal­do de sid­ste fem mi­nut­ter i Pre­mi­er Le­ague-kam­pe mod Ever­ton 21. au­gust – den dag, der var OL-kvart­fi­na­ler. ”Lio­nel Mes­si og Ar­gen­ti­na har net­op vun­det fod­bold­t­ur­ne­rin­gen ved OL i Bei­jing i 2008.” Fo­to: Luca Bru­no/AP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.