2016

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - Ol 2016 -

Vi har en klar for­vent­ning om, at DBU al­tid ud­ta­ger det bed­ste lands­hold. Det er al­tid uni­o­nens op­ga­ve. Og det gæl­der og­så det dan­ske hold, der skal spil­le med ved OL.”

Spil­ler­for­e­nin­gens di­rek­tør Mads Øland, som og­så sid­der i be­sty­rel­sen i den in­ter­na­tio­na­le spil­ler­for­e­ning FIF­Pro, føl­te sig i et in­ter­view med Ek­stra Bla­det i sid­ste uge over­be­vist om, at Superliga-spil­le­res kon­trak­ter gi­ver dem lov til at kom­me til OL i Bra­si­li­en, selv­om tur­ne­rin­gen ik­ke er del af FI­FA’s in­ter­na­tio­na­le kampka­len­der.

”Klub­ben har pligt til at gi­ve spil­le­ren fri til del­ta­gel­se i even­tu­el­le træ­nings­sam­lin­ger, land­skam­pe og lig­nen­de, hvor­til spil­le­ren ud­ta­ges af DBU og/el­ler lo­ka­lu­ni­o­nen. Er spil­le­ren ik­ke dansk stats­bor­ger, gæl­der FI­FA’s til en­hver tid gæl­den­de reg­ler om fri­gi­vel­se af spil­le­re i for­bin­del­se med land­skam- pe,” står der i DBU’s stan­dard­kon­trakt for pro­fes­sio­nel­le fod­bold­spil­le­re.

Om FC Midtjyl­land, FC Kø­ben­havn, Brønd­by IF og an­dre spil­le­re med folk i al­de­ren til OL-fod­bold i au­gust vil ef­ter­le­ve den ord­lyd el­ler pe­ge på, at FI­FA den­ne gang har sagt, en OL- ud­ta­gel­se skal ske med klub­ber­nes ac­cept.

Ar­gen­ti­na, Bra­si­li­en, Tys­kland, Portu­gal og Sve­ri­ge spil­ler og­så med i Sy­da­me­ri­ka. Så må­ske har vi ik­ke hørt det sid­ste til tov­træk­ke­ri­er om Mes­si, Neymar, Cri­sti­a­no Ro­nal­do og Zla­tan Ibra­him­ovic, som en OL-ar­ran­gør gi­vet­vis ger­ne vil ha­ve med til en olym­pisk fod­bold­t­ur­ne­ring, uan­set at der spil­les af­gø­ren­de kam­pe i Cham­pions Le­ague-kva­li­fi­ka­tio­nen, el­ler at bol­den rul­ler i Su­per­liga­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.