DORT­MUND LE­VER

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - Forside - TEKST: NICOLAI LISBERG

TO­BI­AS MIK­KEL­SEN OG JES­PER JØR­GEN­SEN / UGEN PÅ TRANS­FER­MAR­KE­DET / JA­NU­AR-TRANS­FERS: BUN­DES­LIGA­EN / OL: SUPERLIGA-PRO­FI­LER FAN­GET I JURA / DAN­SKE­REN I QA­TAR / EM-LAN­DET / CARLSENS CORNER / SPILTIPS / RE­SUL­TA­TER

Skif­ten­de fri­su­rer, spek­taku­læ­re ju­bels­ce­ner og guld­belag­te bi­ler. Pi­er­re-Eme­ri­ck Au­ba­mey­ang har si­den sin an­komst i 2013 sat kol­o­rit på Bun­des­liga­en, men det er først i den­ne sæ­son, at det er hans be­drif­ter på ba­nen, der er lø­bet med over­skrif­ter­ne. Den 26-åri­ge ga­bo­ne­ser har i lø­bet af det se­ne­ste års tid gen­nem­gå­et en for­vand­ling fra en­di­men­sio­nel fløj­spil­ler til cen­tral an­gri­ber med må­l­ga­ran­ti. Han er top­sco­rer i Bun­des­liga­en, har slå­et re­kor­den for flest score­de kam­pe i træk og er i me­re end en for­stand ble­vet man­den i cen­trum.

2015 har væ­ret et for­ry­gen­de år for Au­ba­mey­ang. 41 mål er det ble­vet til i alt i ka­len­der­å­ret, han er top­sco­rer i Bun­des­liga­en og lå ved vin­ter­pau­sen og­så i front i kam­pen om at vin­de den gyldne støv­le. At ga­bo­ne­se­ren er ble­vet en af fod­bold­ver­dens skar­pe­ste an­gri­be­re, har over­ra­sket man­ge, men spo­ler vi ti­den til­ba­ge til hans Bun­des­liga-de­but, er det må­ske ik­ke så over­ra­sken­de end­da. Her lag­de han nem­lig for land med et hat­tri­ck i 4-0 sej­ren over Augs­burg. Det fik de ty­ske me­di­er til at gå nær­mest i selvsving over den flam­boy­an­te fløj­spil­ler med de vil­de fri­su­rer og di­a­mant­belag­te støv­ler. I da­ge­ne ef­ter op­vis­nin­gen var det dog pri­mært hans hur­tig­hed, der fyld­te i spal­ter­ne. BILD hav­de travlt med at be­vi­se, at han over en di­stan­ce på 30 me­ter rent fak­tisk var hur­ti­ge­re end Usain Bolt, mens Dort­munds fans på­stod, at han var hur­ti­ge­re ved buf­fe­ten end den tid­li­ge­re Le­ver­ku­sen-chef Rai­ner Cal­mund. In­gen af de­le­ne er no­gen­sin­de ble­vet be­vist, men hurtig, det er han.

Hurtig var og­så Jür­gen Kl­opp, der ef­ter kam­pen til­ken­de­gav sin til­freds­hed, men og­så gjor­de det klart, at der var bå­de plads til, og be­hov for, for­bed­rin­ger.

”Han skal læ­re at kom­me frem til chan­cer og væ­re en trus­sel på an­dre må­der end ba­re ved at over­sprin­te sin di­rek­te mod­stan­der – el­lers bli­ver det for gen­nem­sku­e­ligt. Han skal væ­re me­re flek­si­bel”.

Selv­om det nok mest var ment som et for­søg på man­de til be­sin­dig­hed over for pres­sen, så skul­le den da­væ­ren­de Dort­mund-træ­ner få ret i sin for­ud­si­gel­se. Den før­ste sæ­son end­te med god­kend­te 13 scor­in­ger, men det var sjæl­dent godt i fle­re kam­pe ad gan­gen. Alt for of­te for­svandt Au­ba­mey­ang ud af kam­pe­ne, og i en-mod-en du­el­ler­ne kom han som re­gel til kort, når hans di­rek­te mar­ke­ring stod dybt i ba­nen. Hur­tig­he­den gjor­de kun godt i om­stil­lings­fa­ser­ne, el­ler når mod­stan­der­ne var træt­te, så mod slut­nin­gen af sæ­so­nen blev han mest brugt som ind­skif­ter. Au­ba­mey­angs de­fen­si­ve mang­ler var ty­de­li­ge i Kl­op­ps kræ­ven­de sy­stem, hvor kant­spil­le­ren of­test skul­le age­re ek­stra gar­de­ring for ba­ck­en, og på ryg­te­ba­sis blev han al­le­re­de meldt på vej væk igen. Di­rek­tør Hans-Jo­a­chim Watzke tog dog sin spil­ler i for­svar, bad om me­re tid og for­vis­se­de så el­lers om, at Au­ba­mey­ang hav­de klub­bens ful­de til­lid, og at hans tid nok skal kom­me.

FRA FLØJ­SPIL­LER TIL FORWARD

På det tids­punkt klin­ge­de den ud­mel­del­se en anel­se hult, men her halvan­det år ef­ter er in­gen læn­ge­re i tvivl om Au­ba­mey­angs kva­li­te­ter. Si­den han sid­ste vin­ter fik lov til at spil­le helt på top­pen, har han vist sig som en af in­ter­na­tio­nal fod­bolds mest træf­sik­re skar­p­ret­te­re. I den­ne sæ­son er det fo­re­lø­bigt ble­vet til 27 mål i 27 kam­pe, og for ny­lig vandt han som den før­ste Bun­des­liga-spil­ler no­gen­sin­de pri­sen som Afri­kas bed­ste fod­bold­spil­ler. Men hvad er det, der har for­år­sa­get Au­ba­mey­angs for­vand­ling?

”Han er ble­vet tek­nisk me­re ren i si­ne af­slut­nin­ger, og så er han god til at for­ud­se, hvor bol­den kom­mer hen. Jeg må in­drøm­me, at jeg er me­get over­ra­sket over den ud­vik­ling, han har gen­nem­gå­et, si­den han er ble­vet ryk­ket ind cen­tralt. Det over­ra­sker mig, at han kan be­gå sig på så lil­le et om­rå­de, for jeg tro­e­de fak­tisk, han skul­le bru­ge me­get me­re plads. Der­u­d­over pro­fi­te­rer han selv­føl­ge­lig og­så af, at han spil­ler for et hold, der la­ver man­ge mål. Selv­om han er god, vil­le han ik­ke sco­re li­ge­så me­get, hvis han spil­le­de for Schal­ke el­ler Le­ver­ku­sen,” ly­der ana­ly­sen fra Bjar­ne Gold­bæk, der er fod­bol­da­gent og bo­sid­den­de i Tys­kland.

Ved at dyk­ke nær­me­re ned i til­bli­vel­sen af Au­ba­mey­angs mål i Bun­des­liga­en, er der fle­re ting, der sprin­ger i øj­ne­ne. Først og frem­mest er det ty­de­ligt, at hans bund­ni­veau er ble­vet hæ­vet ge­val­digt. Hvor han tid­li­ge­re hav­de en ten­dens til at væ­re for usta­bil, har han i ef­ter­å­ret kun gå­et fra ba­nen uden at en­ten sco­re el­ler læg­ge op til mål i tre kam­pe. Det er og­så in­ter­es­sant, at samt­li­ge 18 Bun­des­liga­scor­in­ger er sco­ret in­de i fel­tet. Fak­tisk er kun tre af må­le­ne sat ind uden for det lil­le felt. En­de­lig

er det værd at be­mær­ke hans nær­kamps­styr­ke - el­ler man­gel på sam­me. Med kun 34 pro­cent vund­ne nær­kam­pe og 39 pro­cent vund­ne ho­ved­støds­du­el­ler, er han trods sin høj­de og go­de spring­kræft ik­ke pro­to­ty­pen på en de­ci­de­ret boks­spil­ler. Til gen­gæld har han an­dre spids­kom­pe­ten­cer.

”Hur­tig­he­den over alt an­det selv­føl­ge­lig. Med den ud­vik­ling fod­bol­den har ta­get de sid­ste par år, er det vig­tigt, du kan ud­nyt­te far­ten, sam­ti­dig med at du kan kon­trol­le­re bol­den rent tek­nisk, og det kan han. Hans be­væ­gel­se uden bold og for­stå­el­se af, hvor­når han skal lø­be i dyb­den er emi­nent. Det var no­get af det, jeg selv prø­ve­de at ta­ge til mig,” for­tæl­ler An­dreas Laud­rup til TIPS­BLA­DET.

Dan­ske­ren spil­le­des sam­men med Au­ba­mey­ang i det sid­ste hal­ve år i Saint-Étien­ne, og han er ik­ke over­ra­sket over den for­vand­ling, hans tid­li­ge­re med­spil­ler har gen­nem­gå­et.

”Jeg tror, jeg på et tids­punkt ud­tal­te, at der var to spil­le­re fra det hold, der kun­ne nå rig­tigt langt, og det var Au­ba­mey­ang og Kurt Zou­ma. Han løb ik­ke ba­re rundt som en blind hø­ne, men var al­le­re­de den­gang ek­stremt god til at ti­me si­ne løb. I takt med at han er ble­vet æl­dre, er han kun ble­vet end­nu bed­re til at læ­se spil­let, li­ge­som han har for­bed­ret si­ne af­slut­nin­ger.”

DEN YD­MY­GE EK­STRA­VA­GANT

De man­ge scor­in­ger har få­et Dort­munds fans til at glem­me Lewan­dowski for en stund. Po­lak­ken ef­ter­lod el­lers et vaku­um af de sto­re, da han skif­te­de til Bayern Mün­chen, idet hver­ken Im­mo­bi­le el­ler Ra­mos vi­ste sig som vær­di­ge af­lø­se­re. Mang­len på en de­ci­de­ret målsco­rer var en af år­sa­ger­ne til, at Dort­mund læn­ge kæm­pe­de for at und­gå nedryk­ning i sid­ste sæ­son, men med Au­ba­mey­ang i front, spil­ler Dort­mund i år igen med i top­pen. An­gri­be­ren har i ef­ter­å­ret end­da over­gå- et Lewan­dowski og fø­rer top­sco­rer­li­sten med 18 mål. Så man­ge mål har kun Ve­dad Ibi­se­vic, Pe­ter Mey­er og Gerd Mül­ler for­må­et at sco­re på en halv­sæ­son. Der­med er han og­så kun to mål fra at ind­fri sit eget mål om at sco­re mini­mum 20 gan­ge i liga­en. Et mål han al­le­re­de in­den sæ­so­nen føl­te sig så sik­ker på at op­nå, at han ind­gik et væd­de­mål med Tho­mas Tu­chel.

Ved at sco­re i de før­ste ot­te Bun­des­liga­kam­pe i ef­ter­å­ret og sco­re i ti kam­pe i træk, har han al­le­re­de sat to re­kor­der i lø­bet af de sid­ste må­ne­der, men hvis det står til ho­ved­per­so­nen selv, står end­nu en re­kord for fald. Gerd Mül­lers le­gen­da­ri­ske 40 sæ­son­mål fra 1971/72 sæ­so­nen.

”Hvor­for ik­ke? Hvis Cri­sti­a­no Ro­nal­do kan sco­re 50 mål på en sæ­son, hvor­for skul­le jeg så ik­ke og­så kun­ne det? No­gen gan­ge si­ger jeg til mig selv. Hold kæft, hvor er jeg egent­lig god”, lød det, da L’Equipe spurg­te ind til mu­lig­he­den for at slå re­kor­den.

Selv­til­lid har Au­ba­mey­ang al­drig mang­let, selv­om kar­ri­e­ren ik­ke al­tid har haft sam­me fart, som han selv til­ba­ge­læg­ger en sprint. I Milan slog han al­drig igen­nem, og han måt­te i et for­søg på at få spil­le­tid sø­ge mod Di­jon, Lil­le og Mo­na­co på le­je­af­ta­ler. I Saint-Étien­ne var han hel­ler ik­ke no­gen suc­ces til at be­gyn­de med, og det var først, da hans far, den tid­li­ge­re pro­fes­sio­nel­le fod­bold­spil­ler Pi­er­re Fran­cois Au­ba­mey­ang, blan­de­de sig, at klub­ben be­slut­te­de sig for at gi­ve ham en chan­ce.

”Vi hav­de le­jet ham i det før­ste hal­ve år, og han hav­de kun sco­ret to mål, så vi var ik­ke sik­re på, at han var værd at sat­se på. Det var på det tids­punkt, at hans far tal­te med præ­si­den­ten og for­kla­re­de ham, at vi blev nødt til at gi­ve ham chan­cen over læn­ge­re tid, så han kun­ne læ­re hol­dets spil­lestil bed­re at ken­de. Fra det øje­blik æn­dre­de alt sig, og han blev en helt, helt an­den spil­ler”, har hans tid­li­ge­re træ­ner i Saint-Étien­ne, Christophe Gal­ti­er, si­den­hen for­kla­ret i et in­ter­view med Bun­des­liga.com

Hos Saint-Étien­ne be­gynd­te der at kom­me gang i målscor­in­gen, ef­ter han rent fak­tisk blev flyt­tet fra top­pen og ud på kan­ten. Det var dog især hans ek­stra­va­gan­te livs­stil og spek­taku­læ­re ju­bels­ce­ner, der for al­vor gjor­de ham til en fan-fa­vo­rit. Ef­ter at ha­ve sco­ret i en liga­kamp mod Ren­nes løb han om bag den ene re­k­la­me­ban­de og fandt en Spi­der­man ma­ske frem, som han trak over ho­ve­d­et. Det var en hyl­dest til hans tid­li­ge­re hold­kam­me­rat Je­re­mie Ja­not, der var kendt som en stor

teg­ne­se­rie fan og selv tid­li­ge­re hav­de var­met op i et kom­plet Spi­der­man-kostu­me.

”Han var ut­ro­lig far­ve­rig og en af dem, der skif­te­de bi­ler tem­me­lig of­te. Der var nog­le helt ut­ro­li­ge nog­le i mel­lem, og jeg glem­mer al­drig hans guld­far­ve­de Aston Martin el­ler hans Swa­rovski-be­lag­te fod­bold­støv­ler. Han kun­ne godt li­de at skil­le sig ud, men det vir­ke­de ik­ke på­ta­get. Det var en del af, hvem han var, og det var ik­ke mit ind­tryk, at der var no­gen i trup­pen, som sy­nes, det var for me­get. Er man en god per­son, er det og­så lidt let­te­re at slip­pe af sted med,” ly­der det fra An­dreas Laud­rup.

I Dort­mund er Au­ba­mey­ang fort­sat i sam­me spor med den lil­le for­skel, at den li­me­grøn­ne Lam­borg­hini fra ti­den i Saint-Étien­ne er ble­vet om­la­ke­ret, så den nu mat­cher Dort­munds far­ver, li­ge­som Spi­der­man-ma­sken er ble­vet er­stat­tet af en Batman en af slagsen. Den ek­stro­ver­te livs­stil ad­skil­ler sig på man­ge må­der fra den tra­di­tio­nel­le ind­byg­ger i det in­du­stri­el­le Ruhr-di­strikt, men det har al­drig skabt en kløft mel­lem ham og klub­bens fans. Tværtimod. Dort­mund-til­hæn­ger­ne er vil­de med ”Au­ba”, og de fin­der det kun lystigt, når han på In­s­ta­gram po­ster en af­stem­ning om, hvor­dan han skal fejre si­ne kom­men­de scor­in­ger. Hans far har for­talt, hvor­dan hans søn som barn ind­ret­te­de sit væ­rel­se som et fod­bold­sta­dion med spil­le­re, fans og jour­na­li­ster og kun­ne få ti­mer til at gå med at spil­le mod sig selv, øve sig i at sco­re og ik­ke mindst fin­de på nye må­der at jub­le på.

”Jeg for­sø­ger ba­re at ha­ve det godt her i li­vet, og jeg el­sker at la­ve lidt sjov med det he­le. De dy­re bi­ler og det spe­ci­el­le tøj er en del af mig, men det gør mig ik­ke til en per­son, der ta­ger let på tin­ge­ne. Jeg ar­bej­der hårdt for at væ­re den bed­ste ver­sion af Au­ba­mey­ang, jeg kan væ­re, og det tror jeg egent­lig og­så godt at al­le i og om­kring klub­ben kan se,” for­kla­re­de Au­ba­mey­ang til Die Welt i som­mers, da han nok en gang blev spurgt ind til sin po­mpø­se livs­stil.

I præ­sta­tio­ner­ne på ba­nen er der da hel­ler ik­ke no­get, der pe­ger i ret­ning af, at Au­ba­mey­ang skul­le ha­ve la­det suc­ce­sen sti­ge ham til ho­ve­d­et. Sær­ligt kam­pen mod Mainz i ok­to­ber må­ned står sta­dig klart i erin­drin­gen for de fle­ste Dort­mund fans. Ef­ter at ha­ve sco­ret i de fo­re­gå­en­de ti Bun­des­liga­kam­pe i træk og der­med tan­ge­ret Klaus Al­lofs over 30 år gam­le re­kord, kun­ne Au­ba­mey­ang med end­nu en scor­ing sik­re re­kor­den for sig selv. Da Dort­mund ved stil­lin­gen 1-0 fik til­delt straf­fe, for­ven­te­de de fle­ste der­for, at Au­ba­mey­ang, der al­le­re­de hav­de sco­ret tre gan­ge fra plet­ten i sæ­so­nen, igen vil­le spar­ke, men an­gri­be­ren over­lod i ste­det bol­den til Marco Reus, der hav­de kæm­pet med at gen­fin­de for­men ef­ter en ska­des­pau­se. Dort­mund vandt i øv­rigt kam­pen 2-0 ef­ter to as­sists af Au­ba­mey­ang.

”Når jeg ser, hvor­dan han op­rig­tigt glæ­de­de sig over at as­si­ste­re vo­res to mål, og hvor­dan han over­lod straf­fes­par­ket til Marco, så glæ­der det he­le mit hjer­te. Jeg er lyk­ke­lig for at ha­ve ham på hol­det og for at væ­re hans træ­ner,” for­tal­te Tu­chel ef­ter kam­pen.

FREM­TI­DEN BØR LIG­GE I DORT­MUND

Nu­vel, det er en fod­bold­spil­lers lod at sæt­te hol­det før sig selv, men si­tu­a­tio­nen er al­li­ge­vel et me­get godt ek­sem­pel på, at Au­ba­mey­ang ik­ke har få­et stjer­ne­nyk­ker ef­ter en for­ry­gen­de sæ­son – og må­ske bør han hel­ler ik­ke ha­ve det. Bun­des­liga­en har i hvert fald haft sin del af spil­le­re, der kun har præ­ste­ret i en kor­te­re pe­ri­o­de, som Ibi­se­vic ek­sem­pel­vis gjor­de det i ef­ter­å­ret 2008 el­ler se­ne­st bast Dost, der i for­å­rets før­ste seks kam­pe score­de he­le el­le­ve gan­ge. Det sto­re spørgs­mål er der­for, om det vi har set fra Au­ba­mey­ang i det sid­ste hal­ve år er hans re­el­le ni­veau, el­ler om han blot har ramt en im­po­ne­ren­de sti­me.

”Det er svært at si­ge, om han kan le­ve­re på det her ni­veau over fle­re år. Han har vist klas­sen over man­ge kam­pe i Bun­des­liga­en og eu­ro­pæ­isk, men sam­men­lig­ner vi ham med Lewan­dowski, så er han ik­ke li­ge­så kom­plet. Lewan­dowski kan væ­re en op­spils­sta­tion og spil­le med ryg­gen til mål, det kan Au­ba­mey­ang ik­ke. Jeg tror, han i ste­det skal for­sø­ge at bli­ve bed­re til de ting, han al­le­re­de er god til,” ly­der det fra Bjar­ne Gold­bæk.

I Dort­mund har de til gen­gæld in­gen grund til at tro på, at Au­ba­mey­ang ik­ke skul­le kun­ne bli­ve end­nu bed­re, og der­for for­læn­ge­de de al­le­re­de i som­mers hans kon­trakt til 2020. De man­ge mål har gjort ham at­trak­tiv for en ræk­ke an­dre klub­ber, men Dort­mund er ik­ke in­ter­es­se­re­de i at sæl­ge, og Au­ba­mey­ang har ved fle­re lej­lig­he­der gi­vet ud­tryk for, at han fø­ler sig vel­til­pas i Dort­mund, og at han øn­sker at vin­de tit­ler med klub­ben. Og så læn­ge Dort­mund er i stand til at til­by­de Au­ba­mey­ang mu­lig­he­den for at gø­re det, gør han iføl­ge Bjar­ne Gold­bæk for­nuf­tigt i at bli­ve i klub­ben.

”Skal han vi­de­re til næ­ste hyl­de rent sport­s­ligt, ta­ler vi klub­ber som Man­che­ster Ci­ty, Bar­ce­lo­na og Re­al Madrid, og der pas­ser hans spil­lestil ik­ke til. Selv­føl­ge­lig er der klub­ber, der kan til­by­de ham me­re i løn, end han får nu, men kan Dort­mund til­by­de ham Cham­pions Le­ague hvert år – for det har han krav på – så bør han bli­ve i klub­ben. Han er en kæm­pe be­ri­gel­se for Bun­des­liga­en.” +

UGE 03 22.01.16 TIPS­BLA­DET.DK

ISSN: 2245-1196

MÅ KUN SÆL­GES MED EK­STRA BLA­DET

Fo­to: AP Photo/Martin Mei­s­sner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.