HRA­DECKY-IN­TER­VIEW

I som­mer skif­te­de Lukas Hra­decky fra Brønd­by til Frank­furt, og li­vet i en af de stør­re liga­er har til ful­de le­vet op til det, som fin­nen i man­ge år drøm­te om. I we­e­ken­den be­gyn­der Bun­des­liga­en igen, og Hra­decky hå­ber på me­re per­son­lig suc­ces – men og­så be

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - Forside - TEKST: SEBASTIAN STANBURY

Det var et fryg­tind­g­y­den­de Bayern Mün­chen-mand­skab, der gæ­ste­de Ein­tra­cht Frank­furts Com­merz­bank-Are­na i Bun­des­liga­ens 11. spil­ler­un­de. I de fo­re­gå­en­de 10 kam­pe hav­de Bayern Mün­chen gjort rent bord. De for­sva­ren­de me­stre hav­de mak­si­mum­po­int og en målsco­re på 33-5, og Robert Lewan­dowski var en af Eu­ro­pas mest formstær­ke spil­le­re med 16 mål i al­le tur­ne­rin­ger si­den sæ­so­nens begyndelse.

Så den fre­dag af­ten vil­le bli­ve in­tens for Frank­furt og i sær­de­les­hed må­l­mand Lukas Hra­decky. Han hav­de væ­ret godt to en halv må­ned i den ty­ske klub, hvor han fra start var ble­vet første­valg ef­ter skif­tet fra Brønd­by, men nu ven­te­de tysk fod­bolds stør­ste test, su­per­mag­ten Bayern Mün­chen. Og den test be­stod den fin­ske ke­e­per til en for­nem ka­rak­ter.

Før kam­pen hil­ste han i spil­lertun­nel­len på Ma­nu­el Neu­er, der bød ham vel­kom­men i Bun­des­liga­en og øn­ske­de ham en god kamp, og i de ef­ter­føl­gen­de 90 mi­nu­ter over­strå­le­de Hra­decky så ver­dens­stjer­nen i den an­den en­de af ba­nen – men mest for­di, det var Frank­furt-må­l­man­den, der hav­de mest at se til mod et Bayern-hold, som hav­de bol­den to tred­je­de­le af ti­den. Fra nært hold vip­pe­de fin­nen et hårdt ho­ved­stød fra Ar­tu­ro Vi­dal over mål al­le­re­de ef­ter 10 mi­nut­ter, og ef­ter at ha­ve gi­vet bol­den op i an­den halv­leg foræ­re­de hjem­me­hol­det bol­den til Bayern-an­gre­bet, så Hra­decky med en fod­pa­ra­de måt­te af­vi­se en helt fri Doug­las Cos­ta. Der­u­d­over var han år­vå­gen og dyg­tig ude i fel­tet.

”Han har sør­get for, at in­gen læn­ge­re ta­ler om Ke­vin Trapp, der er ble­vet solgt til Pa­ris,” skrev lo­ka­la­vi­sen Of­fen­bach-Post ef­ter kam­pen. Og gen­nem he­le ef­ter­års­sæ­so­nen er der kun to ke­e­pe­re, der har holdt Bayern Mün­chen fra at sco­re: Pe­tr Cech og Lukas Hra­decky.

Først­nævn­te har vun­det fi­re en­gel­ske mester­ska­ber samt Cham­pions og Eu­ro­pa Le­ague, så han vur­de­rer næp­pe et cle­an she­et mod Bayern Mün­chen blandt si­ne stør­ste be­drif­ter, men for en 26-årig ke­e­per, der er i gang med sin før­ste sæ­son i en af Eu­ro­pas sto­re liga­er, er det no­get an­det. Lukas Hra­decky reg­ner 0-0-kam­pen den 30. ok­to­ber som sin stør­ste op­le­vel­se i Bun­des­liga­en.

”Mon ik­ke det er det? Jeg og re­sten af vo­res for­svar var de ene­ste i Tys­kland i den halv­sæ­son, der ik­ke luk­ke­de mål ind mod Bayern, og det var vir­ke­lig en stor kamp. Ef­ter den kamp har man­ge fle­re øj­ne kig­get på, hvem der står på mål for Frank­furt. Og der var gang i den i vo­res en­de. Vi for­sva­re­de som et hånd­bold­hold,” si­ger Lukas Hra­decky, der ik­ke har ik­ke no­gen god for­kla­ring på, hvor­for det lyk­ke­des at hol­de mæg­ti­ge Bayern fra scor­in­ger.

”Den dag i dag ved jeg det ik­ke. Vi gav alt, og til­sku­er­ne hjalp os en stor del af vej­en. Når jeg ta­ler om den kamp, får jeg et smil på læ­ben. Det er et godt min­de.”

”Jeg kan næ­sten ik­ke for­kla­re, hvor cool det var at gå fra ba­nen bag­ef­ter. Man få en ind­sprøjt­ning af selvsik­ker­hed, og man fin­der ud af, at man vir­ke­lig kan væ­re med på det ni­veau. Jeg hav­de min far og nog­le go­de ven­ner på til­sku­er­plad­ser­ne, og så hav­de vi en god fest bag­ef­ter. Det var en fan­ta­stisk we­e­kend,” si­ger Lukas Hra­decky om høj­de­punk­tet i hans før­ste hal­ve år i tysk fod­bold.

FOD­BOLD SOM I SU­PER­LIGA­EN

På sin al­ler­før­ste dag i Brønd­by ef­ter skif­tet fra Es­b­jerg ud­tal­te Lukas Hra­decky til DR Spor­ten, at han hå­be­de, en end­nu stør­re klub vil­le læg­ge mær­ke til ham. Drøm­men om at få lov til at spil­le i en af de sto­re liga­er har al­tid sid­det i ham, og i som­mer blev den op­fyldt med skif­tet til Bun­des­liga­en – og hvor­dan har det så væ­ret for den tid­li­ge­re Es­b­jerg- og Brønd­by-ke­e­per?

”Jeg hav­de fo­re­stil­let mig, at det vil­le bli­ve et lidt min­dre spring fra Dan­mark end di­rek­te til Bun­des­liga­en, men det var en dej­lig over­ra­skel­se, da vi blev eni­ge med Ein­tra­cht, og så skul­le jeg ba­re gri­be chan­cen. Det er en for­nø­jel­se at få lov til at væ­re en stor del af en klub og en liga som Frank­furt og Bun­des­liga­en. Det er svært at for­kla­re, men det er som at væ­re i fod­bol­dens him­mel. Jeg blev første­må­l­mand med det sam­me, og jeg har per­son­ligt haft god suc­ces.”

”De øje­blik­ke, hvor man står ved si­den af Neu­er el­ler Lewan­dowski i spil­lertun­nel­len, gør det he­le stør­re, men når man kom­mer ud på ba­nen, og dom­me­ren fløjter, er det fod­bold som i Su­per­liga­en. Spil­lets ni­veau har ik­ke over­ra­sket mig så me­get. Folk snak­ker om, at Bun­des­liga­en er så me­get bed­re end den dan­ske liga, men det er den ik­ke fra min syns­vin­kel som må­l­mand. Jeg ved ik­ke hvor­for. Det kan godt væ­re, at man skal mø­de bed­re an­gri­be­re, bed­re af­slut­te­re. Men jeg skal ud­fø­re de sam­me ting.”

”Må­ske er jeg ble­vet en lidt bed­re må­l­mand in­den for det se­ne­ste hal­ve år, men ik­ke så me­get at jeg ik­ke kun­ne ha­ve stå­et i Bun­des­liga­en for et el­ler to år si­den. Det har væ­ret en dej­lig ting at op­da­ge; at der ik­ke er så langt, som man fo­re­stil­ler sig,” si­ger Hra­decky om ni­veausprin­get.

Det var ik­ke gi­vet på for­hånd, at Lukas Hra­decky i som­mer skul­le for­la­de Brønd­by og dansk fod­bold. I be­gyn­del­sen af juli ud­tal­te han, at han reg­ne­de med at bli­ve, og han star­te­de den nye sæ­son på Ves­teg­nen og nå­e­de at spil­le ni kam­pe – seks i Eu­ro­pa Le­ague-kva­li­fi-

ka­tio­nen og tre i Su­per­liga­en. Men kort ef­ter, at Hra­decky hav­de er­klæ­ret, at han ik­ke for­ven­te­de et klubs­kif­te, solg­te Frank­furt Ke­vin Trapp til Pa­ris Saint-Ger­main, og ty­sker­ne ud­så sig Brønd­by-må­l­man­den som hans af­lø­ser. Ef­ter et for­hand­lings­for­løb på et par uger blev Hra­decky of­fi­ci­elt præ­sen­te­ret den 7. au­gust, da­gen ef­ter hans sid­ste op­træ­den for Brønd­by, hvor han blev ud­vist i Eu­ro­pa Le­ague-kam­pen mod cypri­o­ti­ske AC Omo­nia, og ni da­ge før sæ­son­star­ten i Bun­des­liga­en.

”Det tog et par kam­pe at væn­ne sig til det he­le. Jeg kom sent i op­star­ten, og der var kun en uge til før­ste Bun­des­liga-kamp, så jeg kun­ne godt se på spil­ler­nes an­sig­ter i om­klæd­nings­rum­met, at de tænk­te, hvem sa­tan den her lil­le, tyn­de mand, som skul­le væ­re ke­e­per for dem, egent­lig var. Men de blik­ke, jeg får nu ef­ter en vel­lyk­ket halv­sæ­son, er helt an­der­le­des,” for­tæl­ler Lukas Hra­decky.

For det er nem­lig gå­et godt for fin­nen. Bort­set fra en po­kal­kamp, der blev af­vik­let da­gen ef­ter, trans­fe­ren gik igen­nem, har han spil­let samt­li­ge mi­nut­ter for sin nye klub, og Ki­ck­er ran­ge­rer ham som ef­ter­å­rets bed­ste Frank­furt-spil­ler. I den­ne uge skrev Bild, at kun to spil­le­re kan fø­le sig sik­re på de­res plads på hol­det: Lukas Hra­decky og den lo­ka­le ”Fussbal­l­gott”, sid­ste sæ­sons Bun­des­liga-top­sco­rer Ale­xan­der Mei­er.

”Det var sto­re sko, jeg skul­le ud­fyl­de, ef­ter Ke­vin Trapp hav­de for­ladt klub­ben, og at det ske­te så hur­tigt, kan godt over­ra­ske mig lidt. Men jeg er gan­ske selvsik­ker, og jeg var klar til op­ga­ven. Jeg tænk­te ik­ke så me­get over, hvem der stod før mig. Jeg tror, det har væ­ret nøg­len til, at jeg kun­ne gø­re det på min egen må­de, og jeg skul­le hel­ler ik­ke væ­re en ny Ke­vin Trapp. Jeg er min egen Lukas.”

”Jeg har væ­ret glad for, hvor­dan det er gå­et, og det er fan­ta­stisk, at folk snak­ker godt om mig al­le­re­de ef­ter et halvt år. Det gi­ver mig lidt me­re ener­gi til at gø­re det end­nu bed­re i for­å­ret og bli­ve end­nu sik­re­re på min plads.”

FANS SOM PÅ SYDSI­DEN

Lukas Hra­decky er fal­det godt til i Tys­kland. Han har lært spro­get, som han er be­gyndt at gi­ve in­ter­views på, og han ny­der at bo i lan­dets fem­te­stør­ste by.

”Kø­ben­havn var en fan­ta­stisk by, men Frank­furt har og­så man­ge go­de re­stau­ran­ter. Der er en flod, som min­der mig om min egen hjem­by i Fin­land [ Tur­ku], og jeg har fun­det en god lej­lig­hed. Når det går godt på fod­bold­ba­nen, går det og­så godt uden for, så det er en dej­lig by at bo i. Det har jeg væ­ret hel­dig med. Det er og­så lidt bil­li­ge­re her end i Kø­ben­havn, og det var dej­ligt at op­da­ge,” si­ger Hra­decky, der dog bur­de ha­ve råd til hus­lej­en – for han har vel få­et en klæk­ke­lig løn­for­hø­jel­se med skif­tet? ”Ja, det kan da godt væ­re...” gri­ner fin­nen. Han har og­så væ­ret glad for at spil­le på Com­merz­bank-Are­na, der blev byg­get op til VM i 2006 og lig­ger på sam­me lo­ka­li­tet, som det nu ned­rev­ne Wald­sta­dion. Det nye sta­dion har plads til 51.500 til­sku­e­re, og Hra­decky har end­nu ik­ke prø­vet at spil­le for un­der 45.000 til­sku­e­re på sin nye hjem­me­ba­ne.

”Der er li­ge så godt gang i til­sku­er­ne som i Brønd­by. Det er næ­sten som at ha­ve Sydsi­den bag mig, når jeg står for­an Frank­furt-til­sku­er­ne. De min­der me­get om hin­an­den, men de er må­ske lidt me­re kri­ti­ske her­ne­de. I Brønd­by støt­te­de man me­re, når det gik dår­ligt, mens de her bli­ver lidt me­re su­re. Men vi har op­le­vet to kam­pe, hvor der vir­ke­lig var gang i den. Den sid­ste mod Wer­der Bre­men, som vi hel­dig­vis vandt, og den mod Bayern Mün- chen, hvor fan­se­ne sim­pelt­hen var med i det he­le, og hvor der var fan­ta­stisk stem­ning. Det skal vi ha­ve end­nu me­re af, men jeg har væ­ret me­get hel­dig med de fans, jeg har få­et lov til at spil­le for,” si­ger Hra­decky.

Desvær­re for fan­se­ne har Ein­tra­cht Frank­furt-spil­ler­ne ik­ke gi­vet dem ret me­get at jub­le over i den­ne sæ­son. I sid­ste sæ­son slut­te­de klub­ben som ni­er, men i den­ne sæ­son er hol­det da­let i ni­veau og lig­ger før søn­da­gens for­år­spre­mi­e­re hjem­me mod Wol­fsburg num­mer 14, to po­int over nedryk­nings-play­of­f­plad­sen. Der er kun yder­li­ge­re ét po­int til de di­rek­te nedryk­nings­pla­ce­rin­ger.

”Man­ge si­ger, at det her på pa­pi­ret er et af de bed­ste Frank­furt-hold, der har væ­ret, så vi bur­de ik­ke lig­ge så langt ne­de, som vi gør. For man­ge spil­le­re har ik­ke spil­let op til de­res nor­ma­le ni­veau, og vi har ik­ke kun­net mod­stå de stær­ke hold li­ge så godt, som vi hav­de fo­re­stil­let os. Vi har hel­dig­vis vun­det de rig­ti­ge kam­pe mod bund­hol­de­ne, men der skal fle­re sej­re til – og­så mod bed­re mod­stan­de­re. Vi har spil­let alt for me­get uaf­gjort.”

”I før­ste om­gang hand­ler det om over­le­vel­se. Hvis vi får en god start, kan vi kig­ge opad, men så læn­ge det går, som det går, hand­ler det om over­le­vel­se,” si­ger Lukas Hra­decky.

Så Frank­furt-ke­e­pe­ren ved godt, hvad det kom­men­de hal­ve år skal gå med, men hvad så frem­over? Da han kun li­ge var ble­vet første­valg for Es­b­jerg i 1. di­vi­sion, tal­te han om at kom­me til en stør­re klub; på sin før­ste ar­bejds­dag i Brønd­by for to et halvt år si­den kig­ge­de han og­så læn­ge­re ud i ho­ri­son­ten end Kø­ben­havns ves­tegn, så er han og­så i Tys­kland be­gyndt at drøm­me vi­de­re?

”Nu er jeg kom­met til en stor ver­den al­le­re­de, så jeg har ik­ke gjort det så tidligt som i Brønd­by, da jeg al­le­re­de hav­de væ­ret i den dan­ske liga et styk­ke tid. Jeg kun­ne godt fo­re­stil­le mig at væ­re i Frank­furt i fi­re-fem år, hvis vi bli­ver i liga­en, for det er en fan­ta­stisk klub, og hvis det går godt, kan jeg så må­ske kom­me til en stør­re tysk klub. Men det må ti­den vi­se. Jeg har det rig­tigt godt, og jeg er til­freds med at væ­re, hvor jeg er,” si­ger Lukas Hra­decky.+

Fo­to: Gu­i­do Kir­ch­ner/ Pol­fo­to

Iføl­ge Lukas Hra­decky har Fran­furt præ­ste­ret for

dår­ligt mod Bun­des­liga­ens go­de hold. Her er fin­nen i ak­tion på Vel­tins-Are­na i Gel­senkir­chen i en kamp, der blev tabt 2-0.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.