FAL­KS FCK-SKIF­TE KAN VÆ­RE EN GA­VE FOR SU­PER­LIGA­EN

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - Leder - Che­fre­dak­tør, Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen Følg Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen på Twit­ter un­der bru­ger­nav­net @Tro­elsBa­gerT og læs fle­re me­nin­ger på tips­bla­det.dk/blogs. Få og­så de se­ne­ste fod­bold­nyhe­der på fa­ce­book.com/tips­bla­det

Li­sten er ef­ter­hån­den ved at væ­re lang.

Pe­ter Møl­ler blev solgt fra FC Kø­ben­havn til Brønd­by IF, da de hvid­blu­se­de på Øster­bro i 1995 var i sto­re øko­no­mi­ske pro­ble­mer.

Sø­ren Fre­de­rik­sen pak­ke­de sin flot­te kar­ri­e­re i Vi­borg FF ind i op­hold hos de da­væ­ren­de ri­va­ler Sil­ke­borg (1994-1995), hvor Fre­de­rik­sen blev Su­per­liga­ens den­gang dy­re­ste han­del, og AaB, hvor Fre­de­rik­sen spil­le­de fra 1996 til 2001 og score­de flit­tigt, uden at det blev helt li­ge så godt som i de bed­ste Vi­borg-sæ­so­ner.

I ny­e­re tid ryk­ke­de Mor­ten ”Dun­can” Ras­mus­sen fra AGF til Brønd­by IF, Emil Lar­sen har på godt og ik­ke mindst ondt op­le­vet at væ­re fan­get mel­lem fans i såvel OB som Brønd­by, den nu­væ­ren­de FCK-mand Step­han An­der­sen var en rig­tigt dyg­tig må­l­mand for Brønd­by IF i fi­re år, og den se­ne­ste uges næst­stør­ste Superliga-eks­port Erik Svi­at­chen­ko var så tæt på at bli­ve FCK’er i som­me­ren 2014, som man kan bli­ve – fo­re­stil jer, hvad det hav­de gjort ved ri­va­li­se­rin­gen mel­lem Su­per­liga­ens nu­væ­ren­de et­ter og tre­er.

I den­ne må­ned har OB’s Ras­mus Falk iføl­ge fle­re dan­ske me­di­er væ­ret i spil i såvel FC Midtjyl­land og Brønd­by IF som i FC Kø­ben­havn, og ons­dag vi­ste det sig så, at sidst­nævn­te ti­te­l­a­spirant er Fal­ks næ­ste ar­bejds­gi­ver fra 1. juli.

At Ras­mus Falk valg­te FC Kø­ben­havn for­an OB og an­gi­ve­ligt for­an Brønd­by IF (FC Midtjyl­land ly­der ik­ke til at ha­ve af­gi­vet til­bud) bli­ver et stort de­ba­tem­ne på sta­dion og i dan­ske me­di­er de kom­men­de uger og må­ne­der.

At Chri­sti­an Erik­sens barn­doms­ven Ras­mus Falk hav­ner i en klub, hvor for­hol­de­ne i dag er stør­re end i OB, gør na­tur­lig­vis ondt på fyn­bo­er­ne – så me­get de­sto me­re grund har klub­ben til at læg­ge sig i se­len og nå til­ba­ge til sta­tus som øko­no­misk førsteud­for­drer til FC Kø­ben­havn, som OB var fra 2006 til 2011, og om at kun­ne sen­de et slag­kraf­tigt hold på ba­nen i Su­per­liga­en, så kom­men­de pro­fi­ler på Fyn ik­ke har no­gen grund til at over­ve­je an­dre Superliga-klub­ber som trin på vej­en til ud­lan­det.

Men be­dømt på re­ak­tio­ner­ne er det in­ter­ne Superliga-skif­te for Ras­mus Falk be­stemt ik­ke ska­de­ligt for fod­bol­din­ter­es­sen, når OB i 2016 og de føl­gen­de sæ­so­ner skal mø­de FC Kø­ben­havn, der tid­li­ge­re har snup­pet Bas­hkim Kadrii fra OB, dog mod en pæn trans­fer.

Jeg er sik­ker på, at Ras­mus Falk kun­ne ha­ve fun­det en uden­land­sk ar­bejds­gi­ver, og at han hav­de spil­let. Er man god nok, skal ev­ner­ne na­tur­lig­vis te­stes og ud­vik­les til det yder­ste uden for lil­le Dan­mark.

Som jeg har skre­vet om an­dre dan­ske spil­le­re tid­li­ge­re, har vi om­kring fod­bold al ret til at ha­ve me­nin­ger og fø­lel­ser, her­un­der om­kring Ras­mus Fal­ks valg af klub. Men i sid­ste en­de har Ras­mus Falk su­veræn ret til at træf­fe de valg i sin kar­ri­e­re, han vil. I det­te til­fæl­de at flyt­te fra Oden­se til Kø­ben­havn, hvor­ef­ter må­let må væ­re en stærk klub i en af Eu­ro­pas fem stør­ste liga­er.

Jeg kan sag­tens se me­nin­gen i at bli­ve råbt og skre­get af i et par år på et stærkt FC Kø­ben­havn-mand­skab, hvor de fle­ste spil­le­re er hand­let til klub­ben for mil­li­onbe­løb og by­der på det mest ”in­ter­na­tio­na­le” mil­jø, der fin­des i Dan­mark.

Det kan snildt vi­se sig at væ­re me­re ud­vik­len­de end at for­la­de den tryg­ge blom­me i Oden­se til for­del for et for­nuf­tigt fod­bold­hold i Hol­land og Bel­gi­en, hvor der li­ge­som hidtil i Su­per­liga­en ik­ke vil væ­re no­gen som helst, der har no­get imod den ra­re drib­ler fra Mid­del­fart og hans se­vær­di­ge spil.

I de kom­men­de da­ge får vi at se, om FC Kø­ben­havn, OB og Ras­mus Falk er in­ter­es­se­re­de i at få fik­set et skif­te her og nu. Mon ik­ke det trods alt vil væ­re let­te­re for al­le par­ter, hvis OB’s fans skal hy­le og pif­te af Falk i en FCK-trø­je end i OB’s - hvil­ket det fyn­s­ke holds fans ef­ter min me­ning vil væ­re i de­res go­de ret til (se oven­nævn­te be­mærk­ning om fan­se­nes ret til at ha­ve en me­ning).

Men for­hå­bent­lig sid­der der nog­le mar­ke­ting-di­rek­tø­rer, fan­klub­ber og tv-che­fer og får go­de ide­er til, hvor­dan Falk-trans­fe­ren kan bru­ges til at ska­be in­ter­es­se om en Superliga, der ik­ke har det stær­ke­ste om­døm­me i dis­se år, hver­ken sport­s­ligt el­ler som un­der­hold­nings­pro­dukt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.