BÅN­DET TIL BRØND­BY

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - Lukas Hradecky -

Un­der­vejs i in­ter­viewet be­kla­ger Lukas Hra­decky sig over, at det dan­ske sprog er ble­vet en smu­le ru­stent i lø­bet af det hal­ve år i Tys­kland, men den­ne jour­na­list har nu in­gen pro­ble­mer med at for­stå fin­nen. Og han har da og­så be­va­ret et bånd til Dan­mark og sin tid­li­ge­re klub Brønd­by.

”Jeg har kon­takt med dem al­le sam­men. Puk­ki spil­ler der sta­dig, og jeg snak­ker med Tho­mas [ Frank] og ”Hoff” [ mål

mand­stræ­ner Jan Hof­f­mann] om, hvor­dan det går. Brønd­by var en stor del af min ud­vik­ling, så det er dej­ligt at hol­de kon­tak­ten,” si­ger Lukas Hra­decky, der og­så føl­ger med i sit tid­li­ge­re holds re­sul­ta­ter.

”Det gør jeg selv­føl­ge­lig. Jeg har sta­dig en Vi­a­play, der vir­ker, så hvis jeg har tid, ser jeg kam­pe­ne.”

Der­med har han og­så kun­net føl­ge sin af­lø­ser Fre­de­rik Røn­now im­po­ne­re i Brønd­by-må­let. Den 23-åri­ge ke­e­per stod et flot ef­ter­år og blev num­mer tre i Tips- bla­dets af­stem­ning om Det Gyldne Bur. Men Hra­decky er ik­ke over­ra­sket.

”Vi har gjort det sam­me. Jeg har ta­get over fra Ke­vin Trapp, og han har ta­get over fra mig. Han har gjort det rig­tigt godt, og det har væ­ret en for­nø­jel­se at føl­ge ham. Jeg vid­ste godt, at han var en god må­l­mand, og jeg sag­de og­så i nog­le in­ter­view, at det var et scoop af Brønd­by at hen­te ham. Og som det har vist sig, har han gjort et fan­ta­stisk styk­ke ar­bej­de. Ef­ter hans svæ­re ska­de med et sprin­ger­k­næ er det en end­nu stør­re præ­sta­tion, at han har le­ve­ret på det hø­je­ste ni­veau i Dan­mark.”

Brønd­by over­vin­trer som num­mer fem i Su­per­liga­en, to po­int fra me­dal­jer og seks fra ri­va­ler­ne FC Kø­ben­havn op­pe på før­ste­plad­sen.

”Jeg hå­ber, at de går he­le vej­en. Liga­en er tæt, og in­gen hold er stormet fra. Før­ste år, jeg var i Brønd­by, blev vi num­mer fi­re. Sid­ste år blev vi num­mer tre. Så må­ske bli­ver de i år num­mer to el­ler ét – det kun­ne væ­re dej­ligt,” si­ger Hra­decky.

”Vi hav­de en rig­tig god re­la­tion,” si­ger Lukas Hra­decky om for­hol­det til Tho­mas Frank, som er en af de per­so­ner i Brønd­by, han sta­dig har kon­takt til. Fo­to: Lars Poul­sen/Pol­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.