AN­DRE JA­NU­AR-KØB I BUN­DES­LIGA­EN

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - Januar Transferserie -

DAN­TE

Den bra­si­li­an­ske for­svars­spil­ler kom til Frank­rig og si­den Bel­gi­en ef­ter en klas­sisk rund­t­ur som te­e­na­ger i min­dre klub­ber, i Dan­tes til­fæl­de op­pe i Salva­dor i Ba­hia, li­ge­som sin jæv­nal­dren­de lands­mand Da­ni Al­ves. Dan­te vak­te ik­ke op­sigt, da han ryk­ke­de til over­le­vel­ses­kæm­per­ne Borus­sia Mön­cheng­lad­bach i 2009, men han ud­vik­le­de sig hur­tigt til en sta­bil spil­ler, der blev solgt vi­de­re til Bayern og vandt en bun­ke tit­ler med det ty­ske stor­hold, hvor han og­så blev bra­si­li­ansk lands­holds- og VM-spil­ler.

KE­VIN DE BRUY­NE

Var den bel­gi­ske wing Ke­vin De Bruy­ne vir­ke­lig 150 mil­li­o­ner kro­ner værd? Øjen­bryn røg op og Chel­sea fik ros for godt køb­mand­skab, da De Bruy­ne i ja­nu­ar 2014 skif­te­de til Wol­fsburg. Hvad hver­ken Chel­sea og nok hel­ler ik­ke De Bruy­ne og Wol­fsburg hav­de reg­net med, var at den un­ge bel­gi­er med det end­nu yn­gre ud­se­en­de på in­gen tid vi­ste sig at væ­re en af Bun­des­liga­ens bed­ste spil­le­re over­ho­ve­det med et utal af as­sists og flot­te scor­in­ger. Wol­fsburg var en rig klub med Cham­pions Le­ague-grup­pe­spil på pro­gram­met, men det lyk­ke­des Man­che­ster Ci­ty at kø­be bel­gi­e­ren fri for knapt 600 mil­li­o­ner kro­ner i de sid­ste da­ge af som­mer­vin­du­et 2015

LUCIO

Le­ver­ku­sen hav­de Jens Nowo­t­ny, Mi­cha­el Bal­la­ck og Ze Ro­ber­to, og i ja­nu­ar 2001 fik det me­di­ci­nal-sponsore­de klubhold så fin­gre i Lucio, en ung, brølstærk for­svars­spil­ler fra Bra­si­li­en, der hav­de få­et lands­holds­de­but. I Le­ver­ku­sen blev Lucio kendt for og­så at væ­re far­lig i fel­tet, og Bay­er hav­de nær vun­det bå­de det ty­ske mester­skab og Cham­pions Le­agu­e­fi­na­len i en vild uge i 2002, hvor alt end­te med at fal­de sam­men. Lucio røg si­den til Bayern Mün­chen og hav­de der­ef­ter tre år i In­ter. Har se­ne­st op­t­rå­dt i In­di­en for FC Goa, der er de­le­jet af den tid­li­ge­re FC Midtjyl­land-sto­rak­tio­nær Shri­ni­vas Dem­po.

RO­BER­TO FIR­MI­NO

Ro­ber­to hvem?

Fi­re mil­li­o­ner eu­ro for en spil­ler fra næst­bed­ste ræk­ke i Bra­si­li­en så vo­vet ud, selv for Hof­fen­heim, der læn­ge før ja­nu­ar 2011 hav­de spot­tet go­de spil­le­re langt hjem­me­fra før an­dre eu­ro­pæ­i­ske klub­ber.

Fir­mi­no vi­ste sig og­så at væ­re en sublim ud­for­drer og må­l­far­lig, da han først hav­de kla­ret til­væn­nin­gen fra Bra­si­li­ens Se­rie B til Bun­des­liga­en, og Hof­fen­heim score­de en trans­fer på 300 mil­li­o­ner kro­ner for Fir­mi­no fra Li­ver­pool sid­ste som­mer.

JAN­NIK VESTER­GAARD

End­nu en Hof­fen­heim-spil­ler.

At vi­se sig frem i Hof­fen­heims de­fen­siv var ik­ke nød­ven­dig­vis let med den me­get of­fen­si­ve til­gang til fod­bold, klub­ben har haft en stor del af Jan­nik Vester­gaards tid som se­ni­o­r­spil­ler.

Men Vester­gaard vi­ste nok til, at Wer­der Bre­men vil­le læg­ge knap 20 mil­li­o­ner kro­ner for et år si­den, og med Vester­gaard red­de­de Wer­der Bre­men sig i Bun­des­liga­en og kun­ne ha­ve solgt de­res hø­je dan­sker vi­de­re sid­ste som­mer for fi­re-fem gan­ge den op­rin­de­li­ge trans­fer. En hård ak­tu­el sæ­son med over­le­vel­ses­kamp og lej­lig­heds­vis hård kri­tik i ty­ske me­di­er er i gang med at hær­de den 199 cm hø­je dansk/ty­sker. Syv mi­nut­ter på ba­nen i 2-2 kam­pen mod Sve­ri­ge i novem­ber har låst midt­stop­pe­ren til det dan­ske lands­hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.