Er det tid til at ta­ge Lei­ce­ster al­vor­ligt?

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - Intro -

Det var no­get af et pro­gram, Lei­ce­ster gik ind til fra slut­nin­gen af novem­ber. Man­che­ster Uni­ted, Chel­sea, Ever­ton, Li­ver­pool, Man­che­ster Ci­ty og Tot­ten­ham i liga­en – det var sid­ste sæ­sons top 5 kry­dret med Ever­ton og klub­bens livs­far­li­ge duo Ro­me­lu Lukaku og Ge­rard Deulo­feu.

Ud­byt­tet? 11 po­int, kun et ne­der­lag (til Li­ver­pool an­den ju­le­dag), og ot­te po­int i de fi­re øv­ri­ge kam­pe.

Når trans­fer­vin­du­et er luk­ket på tirs­dag, ven­ter en re­van­che­kamp hjem­me mod Li­ver­pool, og der­ef­ter har Clau­dio Ra­ni­e­ris hold to bar­ske tu­re til Emira­tes Sta­di­um og Eti­had Sta­di­um.

”Det var vig­tigt at fø­re liga­en ved ud­gan­gen af ja­nu­ar, for nu kom­mer der en me­get, me­get hård fe­bru­ar. Li­ver­pool, Ar­se­nal, Ci­ty. Det er utro­ligt. Men vi er klar til at kæm­pe,” sag­de Clau­dio Ra­ni­e­ri ef­ter sid­ste we­e­kends 3-0 sejr over Sto­ke.

Men der­ef­ter bli­ver det let. Rig­tig let. I de ni kam­pe ef­ter tu­ren til Man­che­ster er kam­pen mod West Ham den svæ­re­ste – og som Man- che­ster Uni­ted, Ever­ton og Chel­sea (de tre sid­ste mod­stan­de­re) har spil­let på det se­ne­ste, be­hø­ver af­gø­rel­sen fra 30. april til 15. maj ik­ke væ­re så svær end­da.

Kan et så di­rek­te, kon­tra­ba­se­ret hold vin­de liga­en med tred­je­mindst bold­be­sid­del­se?

Mod­stan­der­ne gør gi­vet­vis klogt i at ud­for­dre Lei­ce­ster og gi­ve hol­det me­re bold­be­sid­del­se og min­dre ba­grum til Ja­mie Var­dy og Riy­ad Ma­hrez. Mel­der ska­der­ne sig, vil det bli­ve me­re ty­de­ligt, hvor­for Lei­ce­ster nær var ryk­ket ned sid­ste for­år.

Men Lei­ce­ster og Ar­se­nal får næp­pe en bed­re mu­lig­hed for at ta­ge et mester­skab, før de to Man­che­ster-klub­ber og Chel­sea i næ­ste sæ­son sand­syn­lig­vis står med hver de­res ny ma­na­ger og al­le de yn­gre top­spil­le­re, de kan kø­be sig på kon­ti­nen­tet – og i min­dre Pre­mi­er Le­ague-klub­ber som Lei­ce­ster.

Clau­dio Ra­ni­e­ri har som be­kendt købt Da­ni­el Amar­tey i FC Kø­ben­havn, og han hå­ber på en an­gri­ber el­ler forward i de sid­ste da­ge i trans­fer­vin­du­et. De er be­gyndt at drøm­me i Lei­ce­ster. ( tbt)

Fo­to: Rui Vieira/AP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.