Hvor­for var...

... Lu­is Suárez’ skif­te til Li­ver­pool for fem år si­den godt for Chri­sti­an Erik­sen?

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - Intro - Fo­to: Al­ber­to Ra­mel­la/AP

Idis­se da­ge er det fem år si­den, Lu­is Suárez, An­dy Car­roll og Fer­nan­do Tor­res blev hand­let til og fra Li­ver­pool for en sam­let trans­fer­sum om­kring en mil­li­ard kro­ner. Den gi­gant­han­del og Pre­mi­er Le­agu­es hi­sto­rik på ja­nu­ar-trans­fer­mar­ke­det kan du læ­se me­re om på si­de 10 og 11 i det­te blad.

Ajax-scout Jo­hn Ste­en Ol­sen er fuld af ro­sen­de ord om Lu­is Suárez’ spil i Ajax og i ti­den ef­ter hol­land­sk fod­bold, hvor Suárez si­den 2013 har frem­stå­et som en af ver­dens fem-ti bed­ste an­gri­be­re.

Men da Li­ver­pool på de­ad­li­ne-dag i ja­nu­ar 2011 køb­te an­gri­be­ren fra Uru­gu­ay, hav­de den dan­ske scout ik­ke det sto­re mod at se den må­l­far­li­ge VM-spil­ler ta­ge til den ri­ge Pre­mi­er Le­ague-klub.

”Jeg var glad for at få ham til Li­ver­pool. Dels for­di Ajax fik man­ge pen­ge for ham, og dels for­di Suárez ik­ke be­hand­le­de Chri­sti­an Erik­sen spe­ci­elt godt,” si­ger Jo­hn Ste­en Ol­sen til Tips­bla­det.

På den of­fen­si­ve midt­ba­ne, hvor Chri­sti­an Erik­sen spil­le­de i Ajax, hav­de den hol­land­ske klub i 2010 købt Suárez’ lands­mand Ni­co­las Lo­deiro af Na­cio­nal, den klub i Mon­te­vi­deo som Suárez tid­li­ge­re hav­de spil­let for. Og Ajax’ sy­da­me­ri­kan­ske stjer­ne­an­gri­ber og da­væ­ren­de an­fø­rer så me­get ger­ne, at Lo­deiro fik chan­cen no­get of­te­re, end han gjor­de i den pe­ri­o­de, hvor Chri­sti­an Erik­sen un­der Frank de Bo­er be­gynd­te at spil­le på første­hol­det.

”Suárez hav­de en kam­me­rat, som han ger­ne vil­le ha­ve på hol­det. Og den kam­me­rat spil­le­de sam­me po­si­tion som Chri­sti­an. Så Suárez gik som an­fø­rer og ryste­de på ho­ve­d­et af snart sagt alt, Chri­sti­an gjor­de,” si­ger Jo­hn Ste­en Ol­sen.

”Det var i kamp og i træ­ning, og på et tids­punkt gik sport­s­di­rek­tø­ren til mig og bad mig snak­ke med Chri­sti­an om det. Sport­s­di­rek­tø­ren bad mig for­tæl­le, at Chri­sti­an ik­ke skul­le la­de sig mær­ke af Suárez, men det gjor­de Chri­sti­an nu hel­ler ik­ke. Det var lidt un­der­lig op­før­sel af en an­fø­rer,” si­ger Jo­hn Ste­en Ol­sen. ( tbt)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.