JA­NU­AR-TRANS­FERS TO GE­NI­STRE­GER OG EN KÆM­PE FI­A­SKO PÅ 128 MI­NUT­TER

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - Januar-transfers: Premier League - TEKST: TRO­ELS BA­GER THØ­GER­SEN

31. ja­nu­ar 2011 de­mon­stre­re­de Li­ver­pool FC, hvor vildt trans­fer­vin­du­et kan væ­re i Pre­mi­er Le­ague, en liga der får kon­kur­ren­ter­ne i Eu­ro­pa til at bleg­ne på trans­fer­mar­ke­det – ik­ke mindst om vin­te­r­en.

Det må ha­ve væ­ret et sær­præ­get syn for hold­kam­me­ra­ter­ne og ma­na­ger Ken­ny Dalg­lish, da Fer­nan­do Tor­res 31. ja­nu­ar 2011 for­lod træ­nings­an­læg­get Melwood. En sej­li­vet, dra­ma­tisk ver­sion af hi­sto­ri­en fra de­ad­li­ne-da­gen for fem år si­den si­ger, at en he­li­kop­ter lan­de­de ved træ­nings­an­læg­get – den ke­de­li­ge og nok lidt me­re sand­fær­di­ge ver­sion er, at Tor­res kør­te fra ste­det i bil, ef­ter Li­ver­pool FC hav­de ac­cep­te­ret et til­bud fra Chel­sea FC på 50 mil­li­o­ner pund.

Væk skul­le Fer­nan­do Tor­res i hvert fald – og om af­te­nen ved halv tolv-ti­den i Stor­bri­tan­ni­en kun­ne Chel­sea og Li­ver­pool for­tæl­le, hvad der hav­de væ­ret of­fent­ligt kendt i fle­re ti­mer, at Fer­nan­do Tor­res skif­te­de til Lon­don-klub­ben.

På det­te tids­punkt hav­de Li­ver­pool væ­ret igen­nem fle­re dra­ma­ti­ske år, hvor de øko­no­misk træng­te eje­re Tom Hi­cks og Ge­or­ge Gil­lett me­get mod de­res vil­je end­te med at væ­re tvun­get til et salg af klub­ben til de­res ame­ri­kan­ske lands­mand Jo­hn W. Hen­ry.

For­ret­nings­man­den Hen­ry eje­de og­så ba­se­bal­l­hol­det Bo­ston Red Sox, hvor bru­gen af da­ta fyl­der me­get i spil­ler­re­k­rut­te­rin­gen, og som no­get af det før­ste an­sat­te Hen­ry den tid­li­ge­re Ar­se­nal-scout og Tot­ten­ham-sport­s­di­rek­tør Da­mi­en Co­mol­li som ”chef for fod­bold- fi­lo­sof” i Li­ver­pool, hvil­ket blandt an­det dæk­ke­de over spil­ler­køb.

Da­ta­e­ne vi­ste ik­ke så me­get om Lu­is Suárez – dem hav­de Co­mol­li og Li­ver­pool ik­ke rig­tigt på den hol­land­ske liga. Men som tid­l­gi­e­re scout værds­at­te Co­mol­li og­så det, han og træ­ner­ne hav­de set, og det de hør­te om an­gri­be­rens ag­gres­si­vi­tet, og da Jo­hn Hen­ry sag­de ja til at be­ta­le me­re end plan­lagt til Ajax, blev Suárez om­kring 21.30 man­dag 31. ja­nu­ar 2011 præ­sen­te­ret som Li­ver­pool-spil­ler.

PLETSKUD OG DEN DYR FEJL

”Be­slut­nin­gen blev ta­get på et te­le­fon­mø­de mel­lem ejer­ne, mig, Ken­ny Dalg­lish og den kom­merci­el­le di­rek­tør, som nu er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Ian Ay­re. Vi tog be­slut­nin­gen kol­lek­tivt og vid­ste præ­cis, hvor man­ge pen­ge vi vil­le ta­be, hvis det ik­ke fun­ge­re­de, og de sag­de, at ger­ne vil gen­nem­fø­re trans­fe­ren.”

Da­mi­en Co­mol­li blev fy­ret fra sit job i Li­ver- po­ol i april 2012, halvan­det år ef­ter an­sæt­tel­sen. På det tids­punkt hav­de Lu­is Suárez end­nu ik­ke fun­det sit al­ler­bed­ste spil, det sam­me kun­ne hel­ler ik­ke si­ges om et an­det, pro­fi­le­ret køb af Jor­dan Hen­der­son fra Sun­der­land.

Men mest af alt blev Da­mi­en Co­mol­li be­brej­det be­slut­nin­gen om at kø­be An­dy Car­roll.

For om af­te­nen man­dag 31. ja­nu­ar 2011 var Li­ver­pool ik­ke fær­dig med at kø­be ind, da pres­se­med­del­el­sen om Lu­is Suárez blev sendt ud.

I da­ge­ne op til de­ad­li­ne hav­de Li­ver­pool talt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.