Ekstra Bladet - Tipsbladet - - Titel-jægerne: Thomas Delaney -

Jeg fik først at vi­de på kamp­da­gen, at jeg skul­le star­te in­de, men der hav­de væ­ret nog­le fin­ger­peg in­den da. Jeg kan hu­ske, at jeg gik og tænk­te ”me­ner han det, skal jeg star­te in­de?,” Jeg træ­ne­de på det rig­ti­ge hold, men når man er ny, ken­der man ik­ke rig­tigt sig­na­ler­ne. I FCK vil jeg nær­mest kun­ne læ­se hol­det ud fra træ­nin­gen, men på lands­hol­det er det no­get an­det. Men nog­le af de an­dre sag­de det og­så, så...,” for­tæl­ler Tho­mas Dela­ney om op­tak­ten til den af­gø­ren­de play­of­f­kamp mod Sve­ri­ge i Par­ken den 17. novem­ber.

Mor­ten Ol­sen hav­de i fle­re kam­pe over­ra­sket med sin star­top­stil­ling og så­le­des og­så i det, der blev hans sid­ste land­skamp. Tho­mas Dela­ney hav­de godt nok væ­ret med i lands­hold­strup­pen gen­nem 2015 og og­så lagt tre ind­skift­nin­ger på debuten fra start mod Mal­ta til­ba­ge i ok­to­ber 2013, men han sad på tri­bu­nen i den sid­ste grup­pe­kamp mod Portu­gal og på bæn­ken i 1-2 ne­der­la­get op­pe i Sto­ck­holm, men i lø­bet af et par da­ge blev han alt­så ryk­ket helt frem i star­top­stil­lin­gen på be­kost­ning af klubkam­me­ra­ten Wil­li­am Kvist.

”Det tog han pænt, og vi gik og­så og snak­ke­de lidt om, hvad jeg skul­le gø­re, og hvad han hav­de af råd. Hvis man var U/19-spil­ler, hav­de det nok væ­ret lidt svært at ry­ge ud, men nu er det en del af ga­met, så der var ik­ke no­gen hard fe­e­lings. Hvis vi går vi­de­re, kan en­hver spil­ler godt ac­cep­te­re at ry­ge på bæn­ken. Så le­ver man med det,” si­ger midt­ba­ne­man­den, der hur­tigt fyld­te kvo­ten af spil­ler­bil­let­ter og der­for køb­te yder­li­ge­re ind, så fa­mi­lie og ven­ner kun­ne væ­re på plads til den sto­re kamp i Par­ken. Så han hav­de ik­ke kun de nu rød­klæd­te fans i ryg­gen, han hav­de og­så 25-30 kend­te an­sig­ter på tri­bu­nen, da han gik ind i en elek­trisk stem­ning og stil­le­de op til na­tio­nalsan­gen.

”Jeg var nervøs, men det skal man jo væ­re. Der var me­get på spil. Man må ger­ne væ­re nervøs. Man må ba­re ik­ke væ­re ban­ge for at fejle, men man skal væ­re klar over, hvad der skal til for ik­ke at gø­re det. Men jeg tror og­så, at det hjalp mig lidt, at det var så­dan en kamp, hvor vi var bag­ud, og som lå godt til mig. At kom­me ind og prø­ve at kø­re no­get tem­po på. Så det var egent­lig ba­re at gå ind og ta­ge fø­rin­gen sam­men med Pi­er­re [ Emi­le Højb­jerg].”

”For­nem­mel­sen kun­ne helt klart godt sam­men­lig­nes med at spil­le Cham­pions Le­ague for FCK, men fø­lel­sen af os mod dem var ba­re end­nu stær­ke­re. Når vi mø­der Re­al Madrid i Par­ken, må vi nok er­ken­de, at der og­så er man­ge, der ger­ne vil se Re­al Madrid, men jeg tror ik­ke, at der er man­ge dan­ske­re, der ger­ne vil se Sve­ri­ge. Så skul­le det da væ­re for at se dem ta­be.”

”Sam­ti­dig har jeg sjæl­dent spil­let så stor en kamp, hvor hol­de­ne var li­ge go­de. Når vi spil­ler sto­re kam­pe med FCK, er vi som re­gel un­der­dogs,” si­ger Dela­ney, der al­le­re­de var på bol­den i de før­ste se­kun­der med en in­dø­vet de­tal­je i form af et langt skif­te til Yus­suf Poul­sen, der vandt sin ho­ved­støds­du­el.

Så ner­ver­ne var hur­tigt væk, og ef­ter ot­te mi­nut­ter fik Dela­ney end­da en stor mu­lig­hed ef­ter en sven­sker i pa­nik hav­de spar­ket et ind­læg på egen over­lig­ger, men FCK’eren send­te skud­chan­cen langt over mål.

”Ja, den skul­le i hvert fald ha­ve ramt må­let,” som han si­ger det.

I ste­det kom Sve­ri­ge for­an ef­ter et hjør­ne­s­park, men Dela­ney le­ve­re­de sta­dig en so­lid halv­leg, så det var ret over­ra­sken­de, at han ik­ke kom ud til kamp ef­ter pau­sen. Men det var der en for­kla­ring på.

”Jeg gik op i en ho­ved­støds­du­el ne­de for­an vo­res felt, og så lan­de­de jeg lidt skævt. Jeg kun­ne godt mær­ke, at den ik­ke var helt god, men adre­na­li­nen gør me­get i så­dan en si­tu­a­tion. Men da jeg så kom ind til pau­se, var knæ­et lidt løst. Det gik en del me­re til si­den, end det bur­de.”

”Jeg kun­ne godt lø­be, men det gav et or­dent­ligt stik hver gang, jeg spar­ke­de, og det var hel­ler ik­ke helt sta­bilt, når jeg lan­de­de. Så jeg tænk­te: ”Kan jeg? Må­ske. Men på hvor man­ge pro­cent, og er det en for­del, at jeg spil­ler? Gør det min ska­de vær­re? Gør det hol­det dår­li­ge­re?” Det var svært, men der var og­så en mel­ding fra fys’er­ne, der sag­de, at jeg nok ik­ke bur­de fort­sæt­te.”

Så Dela­ney blev skif­tet ud, Dan­mark måt­te nø­jes med 2-2 og tab­te sla­get om EM­bil­let­ten, så der var bå­de exit og knæska­de re­sten af ef­ter­å­ret at ærg­re sig over. Men plad­sen fra start har selv­føl­ge­lig gi­vet mod og lyst til me­re, nu un­der Åge Ha­rei­de. Og Dela­ney er i hvert fald vant til en norsk ch­eftræ­ner.

”Jeg ken­der ik­ke så me­get til ham, men det, jeg hø­rer, er, at han er me­re en prag­ma­ti­ker. Lidt en Stå­le-ty­pe på det punkt. At han i nog­les øj­ne godt kan ta­ge nog­le lidt ke­de­li­ge be­slut­nin­ger. Nog­le gan­ge tæn­ker folk og­så ”hold kæft hvor er det de­fen­sivt,” når vi spil­ler i Eu­ro­pa, men nog­le gan­ge er det og­så det, der skal til,” si­ger midt­ba­ne­man­den med hå­bet om at læ­re en an­den norsk træ­ner bed­re at ken­de og der­med og­så byg­ge på de fem land­skam­pe, det fo­re­lø­big er ble­vet til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.