10 ÅR EF­TER SU­PER­FI­NA­LEN

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - Det Skarpe Skud - TEKST: SEBASTIAN STANBURY

Når Li­ver­pool og West Ham lør­dag mø­des i FA Cup­pens fjer­de run­de, er det sam­ti­dig en gen­ta­gel­se af fi­na­len, som den så ud for 10 år si­den. Den 13. maj 2006 på Mil­le­ni­um Sta­di­um i Car­diff vandt Li­ver­pool tur­ne­rin­gen ef­ter 3-3 i or­di­nær spil­le­tid og straf­fes­park, og FA Cup­pen hav­de få­et en af si­ne mest klas­si­ske kam­pe.

”Det her var den æg­te va­re, en fi­na­le som bør værds­æt­tes,” skrev The Gu­ar­di­an.

Det be­gynd­te al­le­re­de ef­ter 20 mi­nut­ter, da Ja­mie Car­rag­her la­ve­de det fem­te ud af kar­ri­e­rens i alt ot­te selv­mål. Han fum­le­de et fladt ind­læg i mål, og ot­te mi­nut­ter se­ne­re dum­me­de og­så Pepe Re­i­na sig, da han ik­ke kun­ne hol­de en af­slut­ning og gav De­an Ash­ton mu­lig­hed for at sco­re et nemt mål. Få år se­ne­re måt­te Ash­ton stop­pe kar­ri­e­ren i en al­der af ba­re 26 på grund af ulø­se­li­ge an­kel­pro­ble­mer, men i 2006 hav­de han som 22-årig net­op ta­get sprin­get op i Pre­mi­er Le­ague og lig­ne­de en po­ten­ti­el an­grebs­pro­fil for det en­gel­ske lands­hold.

Så tog Ste­ven Ger­rard over. Et år for­in­den hav­de han væ­ret stjer­nen bag Li­ver­pools sen­sa­tio­nel­le Cham­pions Le­ague-sejr, men han hav­de næ­sten end­nu i sæ­so­nen ef­ter Istan­bul. For før­ste gang la­ve­de han et to­cif­ret an­tal mål i liga­en, og hans kol­le­ger kå­re­de ham til Årets Spil­ler i Pre­mi­er Le­ague. Den hæ­der le­ve­de han op til på Mil­le­ni­um Sta­di­um. Det var en Ger­rard-pas­ning over 30 me­ter, som Dji­bril Cis­se flug­te­de i net­tet til en re­du­ce­ring, og i an­den halv­leg smadre­de kap­ta­j­nen selv til en løs bold i fel­tet og ud­lig­ne­de til 2-2.

West Ham lag­de sig ik­ke ned. Ef­ter en ti­mes spil gik et ind­læg fra Paul Kon­che­sky he­le vej­en i mål, men selv den slags held hav­de Ger­rard i sit livs spil­le­hu­mør et mod­svar til. Sta­dionu­ret var net­op gå­et ind i til­læg­s­ti­den, og West Ham hav­de ind­skif­tet 40-åri­ge Ted­dy She­ring­ham til en af kar­ri­e­rens sid­ste sto­re kam­pe, da Li­ver­pool-an­fø­re­ren fra me­re end 30 me­ter halv­flug­te­de bol­den i mål. ”Utvivl­s­omt den bed­ste cup­fi­na­le i ny­e­re tid,” råb­te

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.