POKALSENSATI FORUN­DER­LIG

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - Oxford United - TEKST: THO­MAS PYNDT

Ox­ford Uni­ted er me­get me­re end den ak­tu­el­le suc­ces i FA Cup­pen. Selv om de se­ne­ste 15 år har væ­ret rin­ge, var klub­ben fra uni­ver­si­tets­by­en en stor sen­sa­tion til­ba­ge i fir­ser­ne med en flam­boy­ant klu­be­jer, en skal­det ørn på si­de­linj­en, en kom­men­de Li­ver­pool-stjer­ne på top­pen og en stor fi­na­le­sejr på Wem­bley. Men fak­tisk var det nær ik­ke sket, for i 1983 var klub­ben tæt på at bli­ve en del af den før­ste sto­re fod­bold­fu­sion i Eng­land.

Hvis man si­ger Ox­ford, tæn­ker de fle­ste nok først og frem­mest på det ver­dens­be­røm­te uni­ver­si­tet i by­en 100 ki­lo­me­ter nord­vest for Lon­don, hvor for ek­sem­pel man­ge en­gel­ske pre­mi­er­mi­ni­stre har ta­get de­res ud­dan­nel­se. På tv dan­ner den gam­le by ram­men om utal­li­ge kri­mi­er med In­spector Mor­se, og rent sport­s­ligt er Ox­ford mest kendt for den år­li­ge ro-kon­kur­ren­ce mod uni­ver­si­te­tet i Cam­brid­ge – en stor be­gi­ven­hed, der til­træk­ker mas­ser af til­sku­e­re og helt op til 10 mil­li­o­ner men­ne­sker for­an tv-skær­men, når de to uni­ver­si­te­ter skal af­gø­re, hvem der har den hur­tig­ste ot­ter med styr­mand over den fa­ste ru­te på 6,8 ki­lo­me­ter.

Men selv om det ik­ke har fyldt så me­get, si­den Uni­ted røg ud af den næst­bed­ste ræk­ke i 1999, er Ox­ford fak­tisk og­så fod­bold. Det blev man min­det om for ny­lig i den sag­noms­pund­ne 3. run­de af FA Cup­pen, hvor Le­ague Two-hol­det le­ve­re­de den stør­ste over­ra­skel­se ved at be­sej­re Pre­mi­er Le­ague-hol­det fra Swan­sea med 3-2, og det end­da gan­ske fortjent. Så nu ven­ter Bla­ck­burn i næ­ste run­de på lør­dag, og det er en kamp, der træk­ker hi­sto­ri­ske trå­de i Ox­ford Uni­ted, der fak­tisk først blev di­vi­sions­hold i 1962. For al­le­re­de to år se­ne­re kom 4. di­vi­sions­klub­ben på det en­gel­ske fod­bold­land­kort.

”Bla­ck­burn-kam­pen er ret in­ter­es­sant, for for 52 år si­den spil­le­de vi og­så mod dem i FA Cup­pen,” for­tæl­ler 69-åri­ge Ni­ck Har­ris, der den­gang i 1964 hav­de væ­ret Ox­ford-fan i et par år.

”Vi lå i 4. di­vi­sion, mens Bla­ck­burn lå i top­pen af den bed­ste ræk­ke, der hed 1. di­vi­sion den­gang, men vi vandt 3-1 og kom i kvart­fi­na­len. Jeg tror, at det er det hø­je­ste, en 4. di­vi­sions­klub no­gen­sin­de er nå­et i FA Cup­pen, så der er en mas­se hi­sto­rie om­kring det at mø­de Bla­ck­burn igen. Al­le på min al­der kan hu­ske den Bla­ck­burn-kamp, og sej­ren Selv om det nye Ox­ford er langt fra for­ti­dens stor­hed, så går det den rig­ti­ge vej igen, blandt an­det med en flot sejr på 3-2 over Swan­sea i FA Cup­pen. Her af­le­ve­rer Chri­stop­her Magu­i­re bol­den for­bi Swan­seas Jef­fer­son Mon­te­ro. Fo­to: David Davies/Pol­fo­to be­tød jo, at vi kun var to sej­re fra Wem­bley. Men så tab­te vi til Pre­ston i kvart­fi­na­len,” hu­sker Ni­ck Har­ris, der ik­ke kun hol­der med Ox­ford, men og­så i 41 år har kom­men­te­ret hol­dets kam­pe for BBC Ra­dio Ox­ford, når det alt­så pas­ser ind i hans pro­gram, for han rej­ser fort­sat jor­den rundt for at dæk­ke Mo­toGP, mo­tor­cy­kel­løb på ba­ne, hvor han al­tid kan snak­ke fod­bold med den ita­li­en­ske su­per­stjer- ne Va­len­ti­no Ros­si.

Men den­gang i 1964 var han sta­dig te­e­na­ger, det var kun to år si­den, at klub­ben var ryk­ket op fra Sout­hern Le­ague, og Ox­ford Uni­teds sto­re pro­fil var den de­fen­si­ve midt­ba­ne­mand Ron At­kin­son, an­fø­re­ren der sta­dig hol­der klu­bre­kor­den med 559 kam­pe fra 1959 til 1971, før han blev en be­rømt ma­na­ger for blandt an­det Man­che­ster Uni­ted un­der til­nav- net ”Big Ron.”

Sej­ren over Bla­ck­burn var et tidligt høj­de­punkt, og klub­ben ryk­ke­de og­så op i den næst­bed­ste ræk­ke, mens til­sku­er­ne flok­ke­des til hjem­me­ba­nen Ma­nor Gro­und, hvor 22.730 hav­de sat sta­dionre­kord til kvart­fi­na­len mod Pre­ston i 1964. Men i mid­ten af halvfjerd­ser­ne ryk­ke­de de et hak ned, til­sku­er­ne for­svandt, og klub­ben kom i gæld. Fak­tisk var

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.