DE STÆRKES RET

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - Leder - Che­fre­dak­tør, Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen

Af­slut­nin­gen på et trans­fer­vin­due er ble­vet en be­gi­ven­hed i sig selv.

I den for­gang­ne uge tog Mor­ten Ras­mus­sen fra Ikast/Her­ning og hjem til År­hus, hvor ”Dun­can” blev mod­ta­get med sum­men­de be­gej­string og en kæk be­mærk­ning el­ler to om by­s­bar­nets no­to­ri­ske for­kær­lig­hed for go­de sa­ger, skabt den­gang i kar­ri­e­rens gry­en­de begyndelse hvor an­gri­be­ren blev in­stal­le­ret i eget hus og ik­ke var nær så god og vel­træ­net, som han er i dag som snart 31-årig.

Ni­cki ”Bil­le” røg til Lech Poz­nan i Po­len med en over­ra­sken­de skarp af­skeds­replik le­ve­ret af Es­b­jerg fB, og i de næ­ste da­ge top­per tra­fik­ken på dan­ske me­di­ers mo­bil-ap­ps og web­s­i­tes, for­di klubs­kif­ter her i den vin­ter­kol­de og fod­bold­for­lad­te pe­ri­o­de i Dan­mark in­ter­es­se­rer os li­ge så me­get som sto­re mester­ska­ber.

At fod­bold­spil­le­res trans­fers og liv bli­ver gen­stand for stor in­ter­es­se, utal­li­ge ana­ly­ser og un­der­hold­ning har jeg svært ved at se pro­ble­met med, så læn­ge an­stæn­dig­he­den ik­ke for­svin­der. Det må spil­ler­ne og klub­ber­ne le­ve med, så læn­ge for­bru­ge­re og fans fi­nan­si­e­rer stør­ste­delen af de­res løn. I kulis­ser­ne sker der til gen­gæld ting på trans­fer­mar­ke­det, der ik­ke tå­ler da­gens lys. Den­ne ja­nu­ar har Re­al Madrid og At­le­ti­co Madrid væ­ret ufri­vil­ligt i cen­trum, for­di FI­FA har gi­vet dem ka­ran­tæ­ne fra de to kom­men­de trans­fer­vin­du­er ef­ter br­ud på reg­ler­ne om han­del med min­dre­åri­ge fod­bold­spil­le­re.

De to klub­ber ap­pel­le­rer dom­men, der lig­ner den, der ram­te FC Bar­ce­lo­na sid­ste år, og som un­der­sø­gen­de jour­na­li­ster har af­dæk­ket i ud­lan­det såvel som i ek­sem­pel­vis dan­ske Sport Execu­ti­ve, sva­rer den ty­pe straf­fe lidt til at ud­de­le fartbø­der på Jyl­lands-rin­gen, da et stort an­tal eu­ro­pæ­i­ske top­klub­ber me­re el­ler min­dre åben­lyst gør det sam­me som de span­ske top­klub­ber.

I Nor­ge har fod­bold­ma­ga­si­net Jo­si­mar net­op de­di­ke­ret 180 si­der til den så­kald­te Sten­gel-Gun­nars­son-sag, hvor ma­ga­si­net me­ner at kun­ne be­vi­se, at fod­bold­le­de­re i to nor­ske top­klub­ber og mel­lem­hand­le­re brug­te de to fod­bold­spil­le­re Vei­gar Pall Gun­nars­son og Her­man Sten­gel i et kom­pli­ce­ret spil, hvor en uden­land­sk klub skul­le sny­des for pen­ge fra en vi­de­resalgs­klau­sul, og hvor spil­ler­nes øn­sker var se­kun­dæ­re i for­hold til klub­ber­nes og le­der­nes eg­ne in­ter­es­ser.

I Portu­gal rej­ste der sig tid­li­ge­re på ugen et ra­ma­skrig, for selv i det sy­d­eu­ro­pæ­i­ske land, hvor agen­ter og in­ve­ste­rings fon­de har re­ge­ret fod­bold i to år­ti­er, var det for stærk kost, at en ki­ne­sisk in­ve­stor i lan­dets næst­bed­ste ræk­ke kræ­ve­de at pla­ce­re 10 ki­ne­si­ske spil­le­re i ud­valg­te klub­ber. Dis­se tre sa­ger har som så­dan ik­ke no­get at gø­re med hin­an­den – og så al­li­ge­vel. For mens FI­FA og UE­FA druk­ner i kor­rup­tion og per­sonsa­ger på al­ler­hø­je­ste ni­veau, og i fra­væ­ret af kva­li­fi­ce­ret og ær­lig le­del­se fra øver­ste plan, dan­ser mu­se­ne ik­ke kun på bor­de­ne – de er ved at over­ta­ge køk­ke­net, ba­ren og skri­ve et nyt me­nu­kort, hvor der er frie tøj­ler på trans­fer­mar­ke­det og de stør­ste eu­ro­pæ­i­ske klub­ber igen tru­er med at la­ve de­res egen, luk­ke­de liga.

Den in­ter­na­tio­na­le spil­ler­for­e­ning FIF­Pro har meldt trans­fer­sy­ste­met og der­med FI­FA og dets med­lem­mer til Eu­ro­pakom mis­sio­nens kon­kur­ren­ce­af­de­ling, der er le­det af De Ra­di­ka­les tid­li­ge­re for­mand Mar­gret­he Ves­ta­ger.

Om FIFPros for­slag om at af­skaf­fe trans­fer­sum­mer, ud­strakt mu­lig­hed for spil­le­re til at af­bry­de kon­trak­ter før tid og an­dre æn­drings­for­slag i ret­ning af det nor­ma­le ar­bejds­mar­ked er den ret­te løs­ning er jeg ik­ke sik­ker på.

Men li­ge nu er den in­ter­na­tio­na­le spil­ler­for­e­ning den ene­ste part, der er på ba­nen i of­fent­lig­he­den med et sam­men­hæn­gen­de for­slag til en stor re­form af et trans­fer­mar­ked, der er in­ter­es­sant og til ti­der un­der­hol­den­de at føl­ge, men som man som uden­for­stå­en­de næp­pe vil øn­ske at ens eg­ne børn en dag skul­le bli­ve en del af.

Følg Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen på Twit­ter un­der bru­ger­nav­net @Tro­elsBa­gerT og læs fle­re me­nin­ger på tips­bla­det.dk/blogs. Få og­så de se­ne­ste fod­bold­nyhe­der på fa­ce­book.com/tips­bla­det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.