37

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Man­dag stod det klart, at an­gri­be­ren Kim Aa­bech skif­ter til­ba­ge til ho­ved­sta­den, hvor han har la­vet en et-årig af­ta­le med 2. di­vi­sions­klub­ben Hvi­d­ov­re, og selv om den sto­re bold­be­ga­vel­se ik­ke af­vi­ser at ven­de til­ba­ge til Su­per­liga­en på et tids­punkt, vil det over­ra­ske, hvis den 34-åri­ge Aa­bech får øget an­tal­let af scor­in­ger i den bed­ste ra­ek­ke, der her­med gan­ske gi­vet slut­ter på 37.

De er sat ind for Lyng­by, FC Nord­s­ja­el­land, AGF og Hor­sens gen­nem i alt 177 kam­pe, og det sid­ste mål kom den 9. de­cem­ber mod AaB, hvor Aa­bech med en klas­sisk ha­el­af­le­ve­ring spil­le­de Fin­n­bo­ga­son fri på kan­ten, hvor­ef­ter han selv løb i fel­tet og kun­ne he­a­de det per­fek­te ind­la­eg hårdt i kas­sen.

Nu ga­el­der det den tred­je­bed­ste ra­ek­ke, og mon ik­ke an­gri­be­ren kom­mer til at bril­le­re på Ka­em­per­nes Are­na un­der den nye ch­eftra­e­ner Per Frand­sen, for ni­veau­et er sta­dig højt, og der er tra­di­tion i fa­mi­li­en for man­ge Aa­be­ch­mål i Hvi­d­ov­re. Så­le­des blev hans far Hans Aa­bech top­sco­rer i den bed­ste ra­ek­ke med 28 mål i 22 kam­pe til­ba­ge i 1973, da Hvi­d­ov­re blev dan­marks­me­ster for an­den ud af tre gan­ge i klub­bens hi­sto­rie.

”Jeg kan jo godt af­slø­re, at jeg hav­de fle­re til­bud, der godt kun­ne mat­che Hvi­d­ov­res, men min ma­ve­for­nem­mel­se sag­de klart ja til det se­ri­ø­se pro­jekt, Hvi­d­ov­re har gang i. Jeg vil spil­le fod­bold, og så til­ta­ler det mig, at klub­ben har et så ta­lent­fuldt hold, hvor jeg helt sik­kert kan la­e­re en mas­se fra mig. Og så er der jo og­så den lil­le sjove vin­kel på det, at min far har spil­let her – med stor suc­ces,” sag­de Kim Aa­bech til Hvi­d­ov­re Avis ef­ter skif­tet, der er kom­met i stand med hja­elp fra tro­fa­ste støt­ter, som avi­sen skri­ver.

Og am­bi­tio­nen er klar. Hvi­d­ov­re vil spil­le med om op­ryk­ning til 1. di­vi­sion.

(pynd­ten)

Fo­to: To­bi­as Ni­co­lai/Ritzau Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.