BRØNDBY SKAL LAERE AT SLÅ TOPHOLDENE

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER -

Hvad la­ve­de du i 2009? I Su­per­liga­en blev Marc Ny­gaard (Ran­ders FC) top­sco­rer for­an FCM’s Frank Kri­sten­sen og FCK’s Mor­ten Nord­s­trand. Jo­nas Bor­ring var un­der mi­kroskop som Su­per­liga­ens dy­rest in­ter­nt hand­le­de spil­ler, det sam­me var bra­si­li­an­ske Ailt­on, der en­de­lig slog til og blev for­å­rets pro­fil i Tips­bla­dets tra­di­tions­ri­ge kåring. Og så var der Brøndby IF. Tom Køh­lert hav­de af­le­ve­ret hol­det på før­ste­plad­sen i vin­ter­pau­sen ef­ter en vel­lyk­ket red­nings­ak­tion oven­på René Meu­lenste­ens op­si­gel­se i ja­nu­ar 2007. Mar­tin Ber­n­burg, Ale­xan­der Far­ner­ud og Ous­man Jal­low score­de til sam­men 29 mål, og selv­om re­sul­ta­ter­ne var svin­gen­de i for­å­ret, hvor Kent Ni­el­sen tog over som ch­eftra­e­ner, fik Brøndby IF 13. maj 2009 fora­e­ret lidt af en ga­ve.

I Oden­se tab­te FC Kø­ben­havn 2-3 på mål af Hen­rik Han­sen og to af Njogu Dem­ba-Nyrén, og så lå Brøndby IF med tre run­der igen num­mer ét med 68 po­int for­fulgt af FC Kø­ben­havn på 67 og OB på 64.

Brøndby IF tog i 31. run­de i Par­ken og kun­ne nø­jes med uaf­gjort, men et mål af Jes­per Grønkja­er i 3. mi­nut og en Ailt­on-scor­ing li­ge før pau­sen sa­en­ke­de Brønd­bys sa­e­son, der slut­te­de med yder­li­ge­re to ne­der­lag til AGF og FC Midtjyl­land og en skuf­fen­de tred­je­plads.

Si­den de maj-da­ge for ot­te år si­den er Brøndby IF i gen­nem­snit slut­tet 21 po­int ef­ter mester­hol­det (et spa­end på 10 til 32 po­int), men nu er der igen håb på Ves­teg­nen ef­ter et par me­dri­ven­de kam­pe og en skidt be­gyn­del­se for Stå­le Sol­bak­kens byg­ge­pro­jekt, der hjem­me i Par­ken har va­e­ret på ha­e­le­ne mod AaB, Zi­li­na og Ho­bro.

Der gø­res me­get ud af de flit­ti­ge ud­skift­nin­ger i Brøndby IF med et hold, der er stort set uken­de­ligt sam­men­lig­net med ved Tho­mas Franks af­sked for halvan­det år si­den. Or­det kon­ti­nu­i­tet bru­ges flit­tigt i fod­bold – og­så for flit­tigt, for det hand­ler im­mer­va­ek om at skrue et hold sam­men, der kan vin­de kam­pe, og det ser Tro­els Bech og Ale­xan­der Zor­ni­ger ud til at ha­ve gjort ved at til­knyt­te uden­land­ske spil­le­re samt Kas­per Fi­sker og Lasse Vigen Chri­sten­sen, der ind­til vi­de­re fun­ge­rer i Ale­xan­der Zor­ni­gers mo­der­ne, di­rek­te spil­lestil.

Et an­det ord, ”guld­kamp”, er sta­dig ta­bu i Brøndby, hvil­ket er for­nuf­tigt med de sid­ste ot­te år in men­te.

FC Kø­ben­havn er im­mer­va­ek sta­dig et bed­re bud, og FC Midtjyl­land og FC Nord­s­ja­el­land kan hel­ler ik­ke af­skri­ves.

Vi ved me­re om fi­re uger, når trans­fer­vin­du­et er luk­ket, men in­den da får vi et fin­ger­peg på Brøndby Sta­dion. Som FC Kø­ben­havns for­svar har set ud, skal Brøndby IF gri­be chan­cen og brin­ge sig så langt for­an som mu­ligt, før ma­ski­nen igen snur­rer i Par­ken. FC Kø­ben­havns og FC Midtjyl­lands for­svar har i den før­ste må­ned af sa­e­so­nen va­e­ret af den ty­pe, man kan ta­be mester­ska­ber på. Va­rer det ved, og kan Brøndby selv hol­de bed­re ta­et bag­u­de, er det må­ske Brønd­bys bed­ste chan­ce for at vin­de mester­ska­bet sam­men med et sce­na­rie, hvor det bud­get­te­re­de spil­ler­salg til 15 mil­li­o­ner kro­ner ik­ke bli­ver til no­get el­ler bli­ve af­bø­det med til­førs­len af en er­stat­ning på sam­me ni­veau.

Sidst men ik­ke mindst skal Brøndby IF laere no­get, man ik­ke har va­e­ret god til i 2017; slå de an­dre top­hold.

Gas­sen gik af hol­det i for­å­ret, da søl­vet var sik­ret, hvil­ket er med til at for­kla­re seks ne­der­lag i de 10 af­slut­ten­de kam­pe.

Men det er ik­ke me­re end små to uger si­den, FC Nord­s­ja­el­land vandt i Brøndby, og si­den det 2009-for­år, der end­te ulyk­ke­ligt i Par­ken, har Brøndby IF kun vun­det tre ud af 25 Su­per­liga-kam­pe over FC Kø­ben­havn og tabt 13 gan­ge.

Ind­til Brøndby IF kon­ti­nu­er­ligt ev­ner at slå de øv­ri­ge top­hold, har hol­det ik­ke ret me­get bed­re krav på at va­e­re FCK-ud­for­drer end FC Midtjyl­land el­ler for den sags skyld FC Nord­s­ja­el­land, hvis Kas­per Hjul­mands hold kan bli­ve ved med at hol­de til at sa­el­ge pro­fi­ler. Følg Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen på Twit­ter un­der bru­ger­nav­net @Tro­elsBa­gerT og la­es fle­re me­nin­ger på tips­bla­det.dk/blogs.

Få og­så de se­ne­ste fod­bold­nyhe­der på face­book.com/tips­bla­det

Che­fre­dak­tør, Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.