FRA LON­DON R?

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - PREMIER LEAGUE -

gan blev som så of­te før al­vor­ligt ska­det, No­li­to blev hur­tigt re­ser­ve, og en­de­lig flyt­te­de Jo­hn Sto­nes ik­ke uden vi­de­re si­ne for­svarsta­len­ter ind i Gu­ar­di­o­las tan­ker om at tur­de spil­le bol­den rundt og frem.

Og da Vin­cent Kom­pa­ny var ska­det, og an­grebs­ba­ck­er som Gäel Cli­chy og Ba­cary Sag­na var ved at kom­me op i åre­ne, end­te det blandt an­det med, at den og­så al­dren­de Alek­s­an­dar Ko­la­rov plud­se­lig ope­re­re­de som cen­ter­for­sva­rer, mens midt­ba­nen først rig­tig kom på plads, da Gu­ar­di­o­la og Yaya Touré be­gra­ve­de strid­s­ø­ken.

Så selv om Ci­ty var ble­vet me­ster i bå­de 2012 og 2014, så var de to se­ne­ste saesoner med en søl­le sejr i Liga Cup­pen åben­bart me­re si­gen­de for kva­li­te­ten trods ri­ge­ligt med sto­re ind­køb (Ra­he­em Ster­ling, Ni­co­las Ota­men­di og Eli­aquim Man­ga­la ko­ste­de for ek­sem­pel sam­let ta­et på en mil­li­ard kro­ner), mens hol­det og­så skul­le vaen­ne sig til Gu­ar­di­o­las man­ge tan­ker om spil­let, sam­ti­dig med at ma­na­ge­ren skul­le vaen­ne sig til en liga, hvor ta­ck­lin­ger og ned­falds­bol­de ef­ter luft­du­el­ler var i høj kurs.

Det tog tid og ko­ste­de dyrt, så Ci­ty måt­te nø­jes med en tred­je­plads trods en flot sa­e­son­start i eu­fori­ens navn, men nu er der hand­let an­der­le­des må­l­ret­tet ind. Så­le­des er ba­ck­po­si­tio­ne­ne va­e­sent­ligt for­sta­er­ket i beg­ge si­der, det sam­me er må­l­mand­spo­sten, mens Ber­nar­do Silva i of­fen­si­ven øger an­tal­let af let­be­ne­de an­gri­be­re, der vil kun­ne dri­ve de fle­ste for­svar til van­vid, og hvor Ster­ling og Sané må si­ges at va­e­re et styk­ke fra fast spil­le­tid trods de­res sto­re ind­købspri­ser.

Ind­til vi­de­re har Ci­ty igen brugt mest af al­le med net­toud­gif­ter på nye spil­le­re til 1,2 mil­li­ar­der kro­ner, og sam­ti­dig er hol­det og ma­na­ge­ren ved at fal­de i hak – eller som Gu­ar­di­o­la sag­de det ef­ter 3-0 sej­ren over Tot­ten­ham i en af som­me­rens man­ge tra­e­nings­kam­pe på frem­med jord:

”Vi har ik­ke tid­li­ge­re do­mi­ne­ret som i dag. I sid­ste saeson var vi go­de, men al­drig i 90 mi­nut­ter som i dag. Vi må hel­ler ik­ke glem­me hvil­ket hold, vi spil­le­de imod, for Tot­ten­ham spil­le­de i lange pe­ri­o­der den bed­ste fod­bold sid­ste saeson. Det er godt nok kun pre­sea­son, men vi hav­de ik­ke en ene­ste kamp på det­te ni­veau sid­ste år,” sag­de en be­gej­stret Gu­ar­di­o­la om sit nye hold, der lig­ner den kom­men­de en­gel­ske me­ster.

KOM­MER CONTE TIL AT FORTRYDE SMS TIL COSTA?

Det gør de og­så, for­di de to hold, der slut­te­de over dem sidst, ik­ke har op­ru­stet på sam­me må­de. Me­stre­ne fra Chel­sea har godt nok run­det en mil­li­ard kro­ner i spil­ler­køb, men de har fi­nan­si­e­ret dem ved salg af Ne­manja Ma­tic og en ra­ek­ke af de le­jes­ven­de, der fyl­der rundt om­kring i Europa, så alt i alt er der ind­til vi­de­re kun brugt 125 mil­li­o­ner kro­ner net­to, hvil­ket i det sto­re bil­le­de er me­get lidt, og hvil­ket og­så be­kym­rer mester­tra­e­ner An­to­nio Conte.

”Hver ene­ste som­mer sy­nes jeg, at det rig­ti­ge at gø­re for et­hvert stort hold er at for­bed­re de­res trup, at for­bed­re kva­li­te­ten af de­res hold. De hold, du na­ev­ner der [Man­che­ster Ci­ty, Man­che­ster Uni­ted og

Ga­bri­el Jesus kom først til Man­che­ster i ja­nu­ar og til­brag­te det me­ste af for­å­ret på ska­des­li­sten, men al­li­ge­vel nå­e­de han at score syv mål og stå bag fi­re as­sists i 10 kam­pe, og nu er den 20-åri­ge bra­si­li­a­ner fit-for-fight som en mas­siv for­sta­er­k­ning...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.